Skip to main content
 • WORD Research this...
  Johannes 6
  •   Daarna het Jesus na die oorkant van die see van Galiléa, dit is, van Tibérias, gegaan;
  •   en 'n groot menigte het Hom gevolg, omdat hulle sy tekens gesien het wat Hy aan die siekes doen.
  •   En Jesus het op die berg geklim en daar met sy dissipels gaan sit.
  •   En die pasga, die fees van die Jode, was naby.
  •   Toe Jesus dan sy opslaan en sien dat 'n groot menigte na Hom kom, Hy vir Filippus: Waarvandaan sal ons brood koop, sodat hierdie mense kan eet?
  •   Maar Hy het dit gesê om hom op die proef te stel, want Hy het self geweet wat Hy wou doen.
  •   Filippus antwoord Hom: Brood vir twee honderd pennings sal nie genoeg wees vir hulle, sodat elkeen van hulle 'n stukkie kan kry nie.
  •   Een van sy dissipels, Andréas, Simon Petrus se broer, vir Hom:
  •   Hier is 'n seuntjie wat vyf garsbrode en twee vissies het, maar wat is dit vir so baie mense?
  • 10   En Jesus sê: Laat die mense gaan sit. En daar was baie gras op dié plek. Die manne het toe gaan sit, omtrent vyf duisend in getal.
  • 11   En Jesus het die brode geneem, en nadat Hy gedank het, deel Hy dit uit aan die dissipels en die dissipels aan die wat daar sit; so ook van die vissies, soveel as hulle wou hê.
  • 12   En nadat hulle versadig was, Hy vir sy dissipels: Maak die brokstukke bymekaar wat oorgeskiet het, sodat niks verlore gaan nie.
  • 13   Hulle maak toe bymekaar en het twaalf mandjies gevul met brokstukke van die vyf garsbrode wat oorgeskiet het by die wat geëet het.
  • 14   Toe die mense dan die teken sien wat Jesus gedoen het, hulle: Hy is waarlik die profeet wat in die wêreld sou kom.
  • 15   En toe Jesus merk dat hulle wou kom en Hom met geweld neem om Hom koning te maak, het Hy weer weggegaan na die berg, Hy alleen.
  • 16   En toe dit aand geword het, het sy dissipels afgegaan na die see toe.
  • 17   En nadat hulle in die skuit geklim het, het hulle oor die see gevaar na Kapérnaüm; en dit was al donker, en Jesus het nog nie by hulle gekom nie.
  • 18   En die see was onstuimig, omdat 'n sterk wind gewaai het.
  • 19   En toe hulle omtrent drie of vier myl geroei het, sien hulle Jesus op die see loop en naby die skuit kom; en hulle het bang geword.
  • 20   Maar Hy vir hulle: Dit is Ek, moenie vrees nie.
  • 21   Toe was hulle gewillig om Hom in die skuit te neem, en dadelik het die skuit by die land aangekom waar hulle na toe gegaan het.
  • 22   Die volgende dag sien die skare wat oorkant die see gestaan het, dat daar geen ander skuit was nie, behalwe daardie een waarin sy dissipels gegaan het; en dat Jesus nie saam met sy dissipels in die skuit gegaan het nie, maar dat sy dissipels alleen weggevaar het.
  • 23   Maar ander skuite het van Tibérias aangekom naby die plek waar hulle die brood geëet het, nadat die Here gedank het.
  • 24   Toe die skare dan sien dat Jesus nie daar was nie en sy dissipels ook nie, het hulle self ook in die skuite geklim en na Kapérnaüm gegaan om Jesus te soek.
  • 25   En toe hulle Hom oorkant die see gevind het, hulle vir Hom: Rabbi, wanneer het U hier gekom?
  • 26   Jesus antwoord hulle en sê: Voorwaar, voorwaar Ek vir julle, julle soek My nie omdat julle tekens gesien het nie, maar omdat julle van die brode geëet en versadig geword het.
  • 27   Moenie werk om die spys wat vergaan nie, maar om die spys wat bly tot in die ewige lewe, wat die Seun van die mens julle sal gee; want Hom het God, die Vader, verseël.
  • 28   Toe vra hulle Hom: Wat moet ons doen om die werke van God te volbring?
  • 29   Jesus antwoord en vir hulle: Dít is die werk van God, dat julle in Hom glo wat Hy gestuur het.
  • 30   En hulle vir Hom: Watter teken doen U dan, sodat ons kan sien en U glo? Wat werk U?
  • 31   Ons vaders het die manna in die woestyn geëet, soos geskrywe is: Hy het brood uit die hemel aan hulle gegee om te eet.
  • 32   En Jesus vir hulle: Voorwaar, voorwaar Ek vir julle, dit is nie Moses wat die brood uit die hemel aan julle gegee het nie, maar my Vader gee julle die ware brood uit die hemel.
  • 33   Want die brood van God is Hy wat uit die hemel neerdaal en aan die wêreld die lewe gee.
  • 34   Toe hulle vir Hom: Here, gee ons altyd hierdie brood.
  • 35   En Jesus vir hulle: Ek is die brood van die lewe; wie na My toe kom, sal nooit honger kry nie; en wie in My glo, sal nooit dors kry nie.
  • 36   Maar Ek het vir julle gesê dat julle My gesien het, en tog glo julle nie.
  • 37   Al wat die Vader My gee, sal na My toe kom; en Ek sal hom wat na My toe kom, nooit uitwerp nie.
  • 38   Want Ek het uit die hemel neergedaal, nie om my wil te doen nie, maar die wil van Hom wat My gestuur het.
  • 39   En dit is die wil van die Vader wat My gestuur het, dat al wat Hy My gegee het, Ek daarvan nie sal verloor nie, maar dit opwek in die laaste dag.
  • 40   En dit is die wil van Hom wat My gestuur het, dat elkeen wat die Seun aanskou en in Hom glo, die ewige lewe mag hê; en Ek sal hom opwek in die laaste dag.
  • 41   Toe murmureer die Jode oor Hom, omdat Hy gesê het: Ek is die brood wat uit die hemel neergedaal het.
  • 42   En hulle sê: Is Hy nie Jesus, die seun van Josef, wie se vader en moeder ons ken nie? Hoe Hy dan: Ek het uit die hemel neergedaal?
  • 43   En Jesus antwoord en vir hulle: Moenie onder mekaar murmureer nie.
  • 44   Niemand kan na My toe kom as die Vader wat My gestuur het, hom nie trek nie; en Ek sal hom opwek in die laaste dag.
  • 45   Dit is geskrywe in die profete: En hulle sal almal deur God geleer wees. Elkeen dan wat dit van die Vader gehoor en geleer het, kom na My toe.
  • 46   Nie dat iemand die Vader gesien het nie, behalwe Hy wat van God kom: Hy het die Vader gesien.
  • 47   Voorwaar, voorwaar Ek vir julle, wie in My glo, het die ewige lewe.
  • 48   Ek is die brood van die lewe.
  • 49   Julle vaders het die manna in die woestyn geëet en het gesterwe.
  • 50   Dít is die brood wat uit die hemel neerdaal, sodat iemand daarvan kan eet en nie sterwe nie.
  • 51   Ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid. En die brood wat Ek sal gee, is my vlees wat Ek vir die lewe van die wêreld sal gee.
  • 52   Die Jode het toe met mekaar gestry en gesê: Hoe kan Hy ons sy vlees gee om te eet?
  • 53   En Jesus vir hulle: Voorwaar, voorwaar Ek vir julle, as julle nie die vlees van die Seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julleself nie.
  • 54   Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en Ek sal hom opwek in die laaste dag.
  • 55   Want my vlees is waarlik spys, en my bloed is waarlik drank.
  • 56   Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in My en Ek in hom.
  • 57   Soos die lewende Vader My gestuur het, en Ek deur die Vader lewe, so sal hy wat My eet, ook deur My lewe.
  • 58   Dít is die brood wat uit die hemel neergedaal het nie soos julle vaders die manna geëet en gesterwe het nie; wie hierdie brood eet, sal tot in ewigheid lewe.
  • 59   Hierdie dinge het Hy gesê in die sinagoge toe Hy in Kapérnaüm onderrig gegee het.
  • 60   En baie van sy dissipels het gesê toe hulle dit hoor: Hierdie woord is hard, wie kan daarna luister?
  • 61   En Jesus het in Homself geweet dat sy dissipels hieroor murmureer, en Hy vir hulle: Is dit julle tot 'n aanstoot?
  • 62   Hoe dan as julle die Seun van die mens daarheen sien opvaar waar Hy tevore was?
  • 63   Dit is die Gees wat lewend maak, die vlees is van geen nut nie; die woorde wat Ek tot julle spreek, is gees en is lewe.
  • 64   Maar daar is sommige van julle wat nie glo nie. Want Jesus het van die begin af geweet wie hulle was wat nie glo nie, en wie hy was wat Hom sou verraai.
  • 65   En Hy sê: Om hierdie rede het Ek vir julle gesê dat niemand na My toe kan kom as dit hom nie deur my Vader gegee is nie.
  • 66   Hieroor het baie van sy dissipels teruggegaan en nie meer saam met Hom gewandel nie.
  • 67   Toe Jesus vir die twaalf: Wil julle nie ook weggaan nie?
  • 68   En Simon Petrus antwoord Hom: Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde van die ewige lewe.
  • 69   En ons het geglo en erken dat U die Christus is, die Seun van die lewende God.
  • 70   Jesus antwoord hulle: Het Ek nie julle twaalf uitverkies nie? En een van julle is 'n duiwel!
  • 71   En Hy het bedoel Judas Iskáriot, die seun van Simon; want hy sou Hom verraai, hy wat een van die twaalf was.
 • King James Version (kjv)
  • Active Persistent Session:

   To use a different persistent session key, simply add it above, and click the button below.

   How This All Works

   Your persistent session key, together with your favourite verse, authenticates you. It links to all your notes and tags in the Bible. You can share it with loved ones so they can see your notes and tags.

   However, to modify your notes and tags, you need both the persistent session key and your favourite verse.

   Please Keep Your Favourite Verse Private

   Your persistent session key and favourite verse provide you exclusive access to edit your notes and tags. Think of your persistent session key as a username and your favourite verse as a password. Therefore, ensure your favourite verse is kept private.

   The persistent session key allows viewing, while editing is only possible when the correct favourite verse is provided.

  • Loading...
 • Ou Vertaling (aov - 1.3.3)

  2009-03-24

  Afrikaans (af)

  1933/1953 Afrikaans Bybel,
  Copyright 1933, 1953, Bybelgenootskap van Suid Afrika
  This copyright Bible has kindly been made available by the Bible Society of South Africa, strictly for non-commercial use with The SWORD Project. Please consider making a contribution to them to help fund their continuing efforts in Bible translation, such as their current Southern Ndebele translation project. To contribute towards the distribution of affordable Bibles in South Africa, visit: http://www.biblesociety.co.za/contributions.htm.

  • Encoding: UTF-8
  • Direction: LTR
  • LCSH: Bible. Afrikaans.
  • Distribution Abbreviation: aov

  License

  Copyrighted; Permission to distribute granted to CrossWire

  Source (OSIS)

  http://www.biblesociety.co.za

  history_1.1
  replaced missing verses
  history_1.2
  unlocked
  history_1.3
  corrected a number of encoding errors
  history_1.3.1
  corrected conf file
  history_1.3.2
  conf file correction
  history_1.3.3
  (2022-08-01) conf file correction

Basic Hash Usage Explained

At getBible, we've established a robust system to keep our API synchronized with the Crosswire project's modules. Let me explain how this integration works in simple terms.

We source our Bible text directly from the Crosswire modules. To monitor any updates, we generate "hash values" for each chapter, book, and translation. These hash values serve as unique identifiers that change only when the underlying content changes, thereby ensuring a tight integration between getBible and the Crosswire modules.

Every month, an automated process runs for approximately three hours. During this window, we fetch the latest Bible text from the Crosswire modules. Subsequently, we compare the new hash values and the text with the previous ones. Any detected changes trigger updates to both our official getBible hash repository and the Bible API for all affected translations. This system has been operating seamlessly for several years.

Once the updates are complete, any application utilizing our Bible API should monitor the hash values at the chapter, book, or translation level. Spotting a change in these values indicates that they should update their respective systems.

Hash values can change due to various reasons, including textual corrections like adding omitted verses, rectifying spelling errors, or addressing any discrepancies flagged by the publishers maintaining the modules at Crosswire.

The Crosswire initiative, also known as the SWORD Project, is the "source of truth" for getBible. Any modifications in the Crosswire modules get reflected in our API within days, ensuring our users access the most precise and current Bible text. We pledge to uphold this standard as long as getBible exists and our build scripts remain operational.

We're united in our mission to preserve the integrity and authenticity of the Bible text. If you have questions or require additional information, please use our support system. We're here to assist and will respond promptly.

Thank you for your understanding and for being an integral part of the getBible community.

Favourite Verse

You should select one of your favourite verses.

This verse in combination with your session key will be used to authenticate you in the future.

This is currently the active session key.

Should you have another session key from a previous session.
You can add it here to load your previous session.

Johannes 6:

Sharing the Word of God with the world.
 • Share Text
  ...
 • Share Link

Johannes 6:1

Tagging this verse.

The active verse selected text should load here.

Active

Available Tags

Drag and drop the desired tag from the available ones to the active area.

To un-tag a verse, drag and drop the desired tag from active to the available tags area.

Edit Tag

Create Tag

Johannes 6:1

Notes on this verse.

The active verse selected text should load here.