Skip to main content
 • WORD Research this...
  John 6
  •   Potom odšel Ježíš za moře Galilejské neb Tiberiadské.
  •   A šel za ním zástup veliký; nebo viděli divy jeho, kteréž činil nad nemocnými.
  •   I všel na horu Ježíš, a tam seděl s učedlníky svými.
  •   Byla pak blízko velikanoc, svátek Židovský.
  •   Tedy pozdvih očí Ježíš, a viděv, že zástup veliký jde k němu, Filipovi: Kde nakoupíme chlebů, aby pojedli tito?
  •   (Ale to řekl, pokoušeje ho; nebo on věděl, co by měl učiniti.)
  •   Odpověděl jemu Filip: Za dvě stě peněz chlebů nepostačí jim, aby jeden každý z nich něco maličko vzal.
  •   jemu jeden z učedlníků jeho, Ondřej, bratr Šimona Petra:
  •   Jestiť mládenček jeden zde, kterýž pět chlebů ječných a dvě rybičky. Ale coť jest to mezi tak mnohé?
  • 10   I řekl Ježíš: Rozkažte lidu, se usadí. A bylo trávy mnoho na tom místě. I posadilo se mužů v počtu okolo pěti tisíců.
  • 11   Tedy Ježíš vzal ty chleby, a díky učiniv, rozdával učedlníkům, učedlníci pak sedícím; též podobně z těch rybiček, jakž mnoho chtěli.
  • 12   A když byli nasyceni, řekl učedlníkům svým: Zbeřte ty drobty, kteříž zůstali, nezhynou.
  • 13   I sebrali a naplnili dvanácte košů drobtů z těch pěti chlebů ječných, kteříž pozůstali po těch, kteříž jedli.
  • 14   Ti pak lidé, uzřevše ten div, kterýž učinil Ježíš, pravili: Tento jest jistě prorok, kterýž měl přijíti na svět.
  • 15   Tedy Ježíš věda, že by měli přijíti a chytiti jej, aby ho učinili králem, ušel na horu opět sám jediný.
  • 16   Když pak byl večer, sstoupili učedlníci jeho k moři.
  • 17   A vstoupivše na lodí, plavili se přes moře do Kafarnaum. A bylo již tma, a nepřišel byl Ježíš k nim.
  • 18   Moře pak dutím velikého větru zdvihalo se.
  • 19   A odplavivše se honů jako pětmecítma neb třidceti, uzřeli Ježíše, an chodí po moři, a přibližuje se k lodí. I báli se.
  • 20   On pak řekl jim: Jáť jsem, nebojte se.
  • 21   I vzali ho na lodí ochotně, a hned lodí přiběhla k zemi, do kteréž se plavili.
  • 22   Nazejtří zástup, kterýž byl za mořem, viděv, že jiné lodičky nebylo, než ta jedna, na kterouž byli vstoupili učedlníci jeho, a že Ježíš nebyl všel s učedlníky svými na lodí, ale sami učedlníci jeho byli se plavili,
  • 23   (Jiné pak lodí byly připlouly od Tiberiady k tomu místu blízko, kdež byli jedli chléb, když díky učinil Pán,)
  • 24   Když tedy uzřel zástup, že Ježíše tu není, ani učedlníků jeho, vstoupili i oni na lodí, a přijeli do Kafarnaum, hledajíce Ježíše.
  • 25   A nalezše ho za mořem, řekli jemu: Mistře, kdy jsi sem přišel?
  • 26   Odpověděl jim Ježíš a řekl: Amen, amen pravím vám: Hledáte mne, ne proto že jste divy viděli, ale že jste jedli chleby a nasyceni jste.
  • 27   Pracujte ne o pokrm, kterýž hyne, ale o ten pokrm, kterýž zůstává k životu věčnému, kterýž Syn člověka vám. Nebo tohoť potvrdil Bůh Otec.
  • 28   Tedy řekli jemu: Co budeme činiti, abychom dělali dílo Boží?
  • 29   Odpověděl Ježíš a řekl jim: Totoť jest to dílo Boží, abyste věřili v toho, kteréhož on poslal.
  • 30   I řekli jemu: Jakéž pak ty znamení činíš, abychom viděli a věřili tobě? Co děláš?
  • 31   Otcové naši jedli mannu na poušti, jakož psáno jest: Chléb s nebe dal jim jísti.
  • 32   Tedy řekl jim Ježíš: Amen, amen pravím vám: Ne Mojžíš dal vám chléb s nebe, ale Otec můj vám dává ten chléb s nebe pravý.
  • 33   Nebo chléb Boží ten jest, kterýž sstupuje s nebe, a dává život světu.
  • 34   I řekli jemu: Pane, dávejž nám chléb ten vždycky.
  • 35   Ježíš pak řekl jim: Jáť jsem ten chléb života. Kdož přichází ke mně, nebude nikoli lačněti, a kdož věří ve mne, nebude žízniti nikdy.
  • 36   Ale pověděl jsem vám, anobrž viděli jste mne, a nevěříte.
  • 37   Všecko, což mi dává Otec, ke mně přijde, a toho, kdož ke mně přijde, nevyvrhu ven.
  • 38   Nebo jsem sstoupil s nebe, ne abych činil vůli svou, ale vůli toho, kterýž mne poslal.
  • 39   Tatoť jest pak vůle toho, kterýž mne poslal, Otcova, abych ničeho toho, což mi dal, neztratil, ale vzkřísil to v nejposlednější den.
  • 40   A tatoť jest vůle toho, kterýž mne poslal, aby každý, kdož vidí Syna a věří v něho, měl život věčný. A jáť jej vzkřísím v den nejposlednější.
  • 41   I reptali Židé na něho, že řekl: jsem chléb ten, kterýž jsem s nebe sstoupil.
  • 42   A pravili: Zdaliž tento není Ježíš, syn Jozefův, jehož my otce i matku známe? Kterak pak tento: S nebe jsem sstoupil?
  • 43   Tedy odpověděl Ježíš a řekl jim: Nerepcete vespolek.
  • 44   Žádný nemůž přijíti ke mně, jediné leč Otec můj, kterýž mne poslal, přitrhl by jej; a jáť jej vzkřísím v den nejposlednější.
  • 45   Psáno jest v prorocích: A budou všickni učeni od Boha. Protož každý, kdož slyšel od Otce a naučil se, jdeť ke mně.
  • 46   Ne že by kdo viděl Otce, jediné ten, kterýž jest od Boha, tenť viděl Otce.
  • 47   Amen, amen pravím vám: Kdož věří ve mne, máť život věčný.
  • 48   Jáť jsem ten chléb života.
  • 49   Otcové vaši jedli mannu na poušti, a zemřeli.
  • 50   Totoť jest chléb ten s nebe sstupující. Kdož by koli jej jedl, neumřeť.
  • 51   Jáť jsem ten chléb živý, kterýž jsem s nebe sstoupil. Bude-li kdo jísti ten chléb, živ bude na věky. A chléb, kterýž dám, tělo jest, kteréž dám za život světa.
  • 52   Tedy hádali se Židé vespolek, řkouce: Kterak tento může nám dáti tělo jísti?
  • 53   I řekl jim Ježíš: Amen, amen pravím vám: Nebudete-li jísti těla Syna člověka a píti krve jeho, nemáte života v sobě.
  • 54   Kdož tělo a pije mou krev, máť život věčný, a jáť jej vzkřísím v nejposlednější den.
  • 55   Nebo tělo právě jest pokrm, a krev právě jest nápoj.
  • 56   Kdo tělo a pije mou krev, ve mně přebývá a v něm.
  • 57   Jakož mne poslal ten živý Otec, a živ jsem skrze Otce, tak kdož mne, i on živ bude skrze mne.
  • 58   Totoť jest ten chléb, kterýž s nebe sstoupil. Ne jako otcové vaši jedli mannu, a zemřeli. Kdož chléb tento, živť bude na věky.
  • 59   Toto mluvil v škole, uče v Kafarnaum.
  • 60   Tedy mnozí z učedlníků jeho, slyševše to, řekli: Tvrdáť jest tato řeč. Kdo ji může slyšeti?
  • 61   Ale věda Ježíš sám v sobě, že by proto reptali učedlníci jeho, řekl jim: To vás uráží?
  • 62   Co pak, kdybyste uzřeli Syna člověka, an vstupuje, kdež prvé byl?
  • 63   Duch jest, kterýž obživuje, těloť nic neprospívá. Slova, kteráž mluvím vám, Duch jsou a život jsou.
  • 64   Ale jsouť někteří z vás, ješto nevěří. Nebo věděl Ježíš od počátku, kdo by byli nevěřící, a kdo by ho měl zraditi.
  • 65   I pravil: Protož jsem vám řekl, že žádný nemůže přijíti ke mně, leč by jemu bylo dáno od Otce mého.
  • 66   A z toho mnozí z učedlníků jeho odešli zpět, a nechodili s ním více.
  • 67   Tedy řekl Ježíš ke dvanácti: Zdaliž i vy chcete odjíti?
  • 68   I odpověděl jemu Šimon Petr: Pane, k komu půjdeme? Slova věčného života máš.
  • 69   A my jsme uvěřili, a poznali, že jsi ty Kristus, Syn Boha živého.
  • 70   Odpověděl jim Ježíš: Však jsem vás dvanácte vyvolil, a jeden z vás ďábel jest.
  • 71   A to řekl o Jidášovi Šimona Iškariotského; nebo ten jej měl zraditi, byv jeden ze dvanácti.
 • King James Version (kjv)
  • Active Persistent Session:

   To use a different persistent session key, simply add it above, and click the button below.

   How This All Works

   Your persistent session key, together with your favourite verse, authenticates you. It links to all your notes and tags in the Bible. You can share it with loved ones so they can see your notes and tags.

   However, to modify your notes and tags, you need both the persistent session key and your favourite verse.

   Please Keep Your Favourite Verse Private

   Your persistent session key and favourite verse provide you exclusive access to edit your notes and tags. Think of your persistent session key as a username and your favourite verse as a password. Therefore, ensure your favourite verse is kept private.

   The persistent session key allows viewing, while editing is only possible when the correct favourite verse is provided.

  • Loading...
 • Czech BKR (bkr - 1.5)

  2023-01-18

  Czech (cs)

  Czech Bible Kralicka: Bible svata aneb vsecka svata pisma
  Stareho i Noveho Zakona podle posledniho vydani kralickeho z roku 1613.

  • Encoding: UTF-8
  • Direction: LTR
  • LCSH: Bible.Czech
  • Distribution Abbreviation: bkr

  License

  Public Domain

  Source (OSIS)

  https://cs.wikisource.org/wiki/Bible_kralická/

  history_1.1
  [2003-03-21]UTF-8 encoded and compressed
  history_1.2
  [2015-10-06] version downloaded from WikiSource.
  history_1.3
  [2015-12-10] Fix headlines of Psalms
  history_1.4
  [2016-11-18] Refresh from upstream source, particularly fix J 19:18
  history_1.5
  (2023-01-18) Mainly fixing missing text in John-10:38 (MOD-449)

Basic Hash Usage Explained

At getBible, we've established a robust system to keep our API synchronized with the Crosswire project's modules. Let me explain how this integration works in simple terms.

We source our Bible text directly from the Crosswire modules. To monitor any updates, we generate "hash values" for each chapter, book, and translation. These hash values serve as unique identifiers that change only when the underlying content changes, thereby ensuring a tight integration between getBible and the Crosswire modules.

Every month, an automated process runs for approximately three hours. During this window, we fetch the latest Bible text from the Crosswire modules. Subsequently, we compare the new hash values and the text with the previous ones. Any detected changes trigger updates to both our official getBible hash repository and the Bible API for all affected translations. This system has been operating seamlessly for several years.

Once the updates are complete, any application utilizing our Bible API should monitor the hash values at the chapter, book, or translation level. Spotting a change in these values indicates that they should update their respective systems.

Hash values can change due to various reasons, including textual corrections like adding omitted verses, rectifying spelling errors, or addressing any discrepancies flagged by the publishers maintaining the modules at Crosswire.

The Crosswire initiative, also known as the SWORD Project, is the "source of truth" for getBible. Any modifications in the Crosswire modules get reflected in our API within days, ensuring our users access the most precise and current Bible text. We pledge to uphold this standard as long as getBible exists and our build scripts remain operational.

We're united in our mission to preserve the integrity and authenticity of the Bible text. If you have questions or require additional information, please use our support system. We're here to assist and will respond promptly.

Thank you for your understanding and for being an integral part of the getBible community.

Favourite Verse

You should select one of your favourite verses.

This verse in combination with your session key will be used to authenticate you in the future.

This is currently the active session key.

Should you have another session key from a previous session.
You can add it here to load your previous session.

Jan 6:

Sharing the Word of God with the world.
 • Share Text
  ...
 • Share Link

Jan 6:1

Tagging this verse.

The active verse selected text should load here.

Active

Available Tags

Drag and drop the desired tag from the available ones to the active area.

To un-tag a verse, drag and drop the desired tag from active to the available tags area.

Edit Tag

Create Tag

Jan 6:1

Notes on this verse.

The active verse selected text should load here.