Skip to main content
 • WORD Research this...
  Deuteronomium 1
  •   Toto jsou slova, která mluvil Mojžíš k celému Izraeli v Zajordání, ve stepní pustině naproti Súfu mezi Páranem, Tófelem, Lábanem, Chaserótem a Dí-zahabem.
  •   Cesta od Chorébu směrem k pohoří Seíru do Kádeš-barneje trvá jedenáct dní.
  •   Ve čtyřicátém roce, prvního dne jedenáctého měsíce, sdělil Mojžíš synům Izraele vše, co mu pro Hospodin přikázal,
  •   když porazil emorejského krále Síchona, jenž sídlil v Chešbónu, a bášanského krále Óga, jenž sídlil v Aštarótu a v Edreí.
  •   V Zajordání v moábské zemi začal Mojžíš vysvětlovat tento zákon:
  •   Hospodin, náš Bůh, k nám promluvil na Chorébu: „Dosti dlouho jste již pobyli na této hoře.
  •   Obraťte se a táhněte dál, vstupte na pohoří Emorejců a ke všem jejich sousedům na pustině, v pohoří i v Přímořské nížině, v Negebu a na mořském pobřeží, jděte do kenaanské země a na Libanón k veliké řece, řece Eufratu.
  •   Hleď, předal jsem vám zemi. Jděte obsadit zemi, o níž Hospodin přísahal vašim otcům Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, že ji jim a jejich potomstvu.“
  •   V oné době jsem vám řekl: „Nemohu vás sám unést.
  • 10   Hospodin, váš Bůh, vás rozmnožil; je vás dnes takové množství jako hvězd na nebi.
  • 11   Nechť vás Hospodin, Bůh vašich otců, rozhojní ještě tisíckrát, nechť vám žehná, jak vám přislíbil.
  • 12   Jak bych mohl sám unést vaše těžkosti, břemena a spory!
  • 13   Přiveďte ze svých kmenů moudré, rozumné a zkušené muže a je učiním vašimi náčelníky.“
  • 14   Odpověděli jste mi: „Ta věc, kterou navrhuješ učinit, je dobrá.“
  • 15   Vzal jsem tedy představitele vašich kmenů, moudré a zkušené muže, a ustanovil jsem je za vaše náčelníky, za velitele nad tisíci, nad sty, padesáti a deseti a za správce vašich kmenů.
  • 16   V oné době jsem také přikázal vašim soudcům: „Vyslechněte své bratry a suďte každého v rozepři s jeho bratrem i s bezdomovcem spravedlivě.
  • 17   Při soudu nebuďte straničtí, vyslechněte jak malého, tak velkého a nikoho se nelekejte; soud je věcí Boží. Záležitost, která bude pro vás obtížná, předložte mně a ji vyslechnu.“
  • 18   V oné době jsem vám přikázal všechno, co máte dělat.
  • 19   Od Chorébu jsme pak táhli dál a šli jsme celou tou velikou a hroznou pouští, kterou jste viděli, cestou k Emorejskému pohoří, jak nám přikázal Hospodin, náš Bůh, jsme přišli do Kádeš-barneje.
  • 20   Tu jsem vám řekl: „Přišli jste k Emorejskému pohoří, které nám dává Hospodin, náš Bůh.
  • 21   Hleď, Hospodin, tvůj Bůh, předal tu zemi tobě. Vytáhni a obsaď ji, jak ti poručil Hospodin, Bůh tvých otců. Neboj se a neděs.“
  • 22   Ale vy všichni jste ke mně přistoupili s návrhem: „Pošleme před sebou muže, aby nám obhlédli zemi a podali nám zprávu o cestě, kterou máme táhnout, i o městech, do nichž máme vstoupit.“
  • 23   Pokládal jsem to za dobré, proto jsem z vás vybral dvanáct mužů, po jednom z každého kmene.
  • 24   Ti se vypravili na výzvědy, vystoupili na pohoří a přišli do úvalu Eškólu.
  • 25   Vzali s sebou z plodů země, přinesli k nám dolů a podali nám zprávu: „Země, kterou nám dává Hospodin, náš Bůh, je dobrá.“
  • 26   Ale vy jste nechtěli táhnout a vzpírali jste se rozkazu Hospodina, svého Boha.
  • 27   Žehrali jste na něj ve svých stanech a říkali: „Hospodin nás vyvedl z egyptské země z nenávisti, aby nás vydal do rukou Emorejců, a tak nás vyhladil.
  • 28   Kam to táhneme? Naši bratři nás zbavili odvahy, když řekli: Viděli jsme tam lid větší a vyšší než jsme my, města veliká a opevněná k nebi, dokonce i Anákovce.“
  • 29   Tu jsem vám řekl: „Nemějte strach a nebojte se jich.
  • 30   Hospodin, váš Bůh, který jde před vámi, bude bojovat za vás, jak to před vašima očima učinil s vámi v Egyptě
  • 31   i v poušti, kde jsi viděl, jak Hospodin, tvůj Bůh, nesl, jako nosí muž svého syna, po celé cestě, kterou jste prošli, jste došli k tomuto místu.“
  • 32   Přesto teď nevěříte Hospodinu, svému Bohu,
  • 33   který chodí cestou před vámi, aby vám vyhlédl místo k táboření, a ukazuje vám cestu, po níž máte jít, za noci v ohni a ve dne v oblaku.
  • 34   Když Hospodin vyslechl vaše slova, rozlítil se a přísahal:
  • 35   „Věru, nikdo z mužů tohoto zlého pokolení nespatří tu dobrou zemi, kterou jsem přísahal dát jejich otcům.
  • 36   Jenom Káleb, syn Jefunův, ten ji spatří, jemu a jeho synům dám zemi, na níž stanula jeho noha, protože se cele oddal Hospodinu.“
  • 37   Kvůli vám se Hospodin rozhněval i na mne. Řekl: „Ani ty tam nevejdeš.
  • 38   Jozue, syn Núnův, který ti je k službě, ten tam vejde. Posilni ho, neboť on rozdělí Izraeli zemi v dědictví.
  • 39   Dám ji vašim dětem, o nichž jste říkali, že se stanou kořistí nepřátel; vaši synové, kteří dnes ještě nerozeznávají dobro od zla, ti tam vejdou. Jim ji dám a oni ji obsadí.
  • 40   Ale vy se obraťte a táhněte do pouště cestou k Rákosovému moři.“
  • 41   Tu jste mi odpověděli: „Zhřešili jsme proti Hospodinu. Chceme táhnout a bojovat tak, jak nám přikázal Hospodin, náš Bůh.“ Pak se každý z vás opásal svou válečnou zbrojí a chystali jste se lehkovážně vystoupit na pohoří.
  • 42   Hospodin mi však řekl: „Vyřiď jim: Netáhněte a nebojujte, neboť mezi vámi nebudu, a budete od svých nepřátel poraženi.“
  • 43   Mluvil jsem k vám, ale vy jste neposlechli, vzepřeli jste se Hospodinovu rozkazu a opovážlivě jste vystoupili na pohoří.
  • 44   Emorejci, sídlící na tom pohoří, vyrazili proti vám, hnali se za vámi jako vosy a rozprášili vás po Seíru do Chormy.
  • 45   Tu jste se vrátili a plakali před Hospodinem, ale Hospodin váš hlas nevyslyšel, nepopřál vám sluchu.
  • 46   Proto jste museli po mnoho dní zůstat v Kádeši; zůstali jste tam téměř rok.
 • King James Version (kjv)
  • Active Persistent Session:

   To use a different persistent session key, simply add it above, and click the button below.

   How This All Works

   Your persistent session key, together with your favourite verse, authenticates you. It links to all your notes and tags in the Bible. You can share it with loved ones so they can see your notes and tags.

   However, to modify your notes and tags, you need both the persistent session key and your favourite verse.

   Please Keep Your Favourite Verse Private

   Your persistent session key and favourite verse provide you exclusive access to edit your notes and tags. Think of your persistent session key as a username and your favourite verse as a password. Therefore, ensure your favourite verse is kept private.

   The persistent session key allows viewing, while editing is only possible when the correct favourite verse is provided.

  • Loading...
 • Czech CEP (cep - 1.8)

  2020-01-23

  Czech (cs)

  Czech Ekumenicky Cesky preklad: Bible Pismo svate Stareho i Noveho Zakona podle ekumenickeho vydani z r. 2001 (c) Ekumenicka
  rada cirkvi v CR.

  • Encoding: UTF-8
  • Direction: LTR
  • LCSH: Bible.Czech
  • Distribution Abbreviation: CEP

  License

  Copyrighted; Permission to distribute granted to CrossWire

  Source (OSIS)

  history_1.1
  enciphered module
  history_1.2
  deciphered module
  history_1.3
  corrected verse numberings to match KJV
  history_1.4
  UTF-8 encoded and compressed
  history_1.5
  (2017.02.18) Tiny (but embarassing) grammar error in Isa 41:7 fixed. Source code reconstructed.
  history_1.5.1
  correction to conf file
  history_1.5.2
  correction to conf file
  history_1.6
  Another typo in Jer.23.29
  history_1.6.1
  (2017-02-28) Fix xml:lang attribute in OSIS file
  history_1.8
  (2020-01-23) Fix multiple typos in the text (mostly suggested by Libor Štefek).

Basic Hash Usage Explained

At getBible, we've established a robust system to keep our API synchronized with the Crosswire project's modules. Let me explain how this integration works in simple terms.

We source our Bible text directly from the Crosswire modules. To monitor any updates, we generate "hash values" for each chapter, book, and translation. These hash values serve as unique identifiers that change only when the underlying content changes, thereby ensuring a tight integration between getBible and the Crosswire modules.

Every month, an automated process runs for approximately three hours. During this window, we fetch the latest Bible text from the Crosswire modules. Subsequently, we compare the new hash values and the text with the previous ones. Any detected changes trigger updates to both our official getBible hash repository and the Bible API for all affected translations. This system has been operating seamlessly for several years.

Once the updates are complete, any application utilizing our Bible API should monitor the hash values at the chapter, book, or translation level. Spotting a change in these values indicates that they should update their respective systems.

Hash values can change due to various reasons, including textual corrections like adding omitted verses, rectifying spelling errors, or addressing any discrepancies flagged by the publishers maintaining the modules at Crosswire.

The Crosswire initiative, also known as the SWORD Project, is the "source of truth" for getBible. Any modifications in the Crosswire modules get reflected in our API within days, ensuring our users access the most precise and current Bible text. We pledge to uphold this standard as long as getBible exists and our build scripts remain operational.

We're united in our mission to preserve the integrity and authenticity of the Bible text. If you have questions or require additional information, please use our support system. We're here to assist and will respond promptly.

Thank you for your understanding and for being an integral part of the getBible community.

Favourite Verse

You should select one of your favourite verses.

This verse in combination with your session key will be used to authenticate you in the future.

This is currently the active session key.

Should you have another session key from a previous session.
You can add it here to load your previous session.

Deuteronomium 1:

Sharing the Word of God with the world.
 • Share Text
  ...
 • Share Link

Deuteronomium 1:1

Tagging this verse.

The active verse selected text should load here.

Active

Available Tags

Drag and drop the desired tag from the available ones to the active area.

To un-tag a verse, drag and drop the desired tag from active to the available tags area.

Edit Tag

Create Tag

Deuteronomium 1:1

Notes on this verse.

The active verse selected text should load here.