Skip to main content
 • WORD Research this...
  John 6
  •   Potom odešel Ježíš na druhý břeh Tiberiadského jezera v Galileji.
  •   Šel za ním velký zástup, poněvadž viděli znamení, která činil na nemocných.
  •   Ježíš vystoupil na horu a tam se posadil se svými učedníky.
  •   Byly blízko židovské svátky velikonoční.
  •   Když se Ježíš rozhlédl a viděl, že k němu přichází četný zástup, řekl Filipovi: „Kde nakoupíme chleba, aby se všichni najedli?“
  •   To však řekl, aby ho zkoušel; sám totiž věděl, co chce učinit.
  •   Filip mu odpověděl: „Ani za dvě stě denárů chleba nepostačí, aby se na každého aspoň něco dostalo.“
  •   Řekne mu jeden z učedníků, Ondřej, bratr Šimona Petra:
  •   „Je tu jeden chlapec, který pět ječných chlebů a dvě ryby; ale co je to pro tolik lidí!“
  • 10   Ježíš řekl: „Ať se všichni posadí!“ Na tom místě bylo mnoho trávy. Posadili se tedy, mužů bylo asi pět tisíc.
  • 11   Pak vzal Ježíš chleby, vzdal díky a rozdílel sedícím; stejně i ryby, kolik kdo chtěl.
  • 12   Když se nasytili, řekl svým učedníkům: „Seberte zbylé nalámané chleby, aby nic nepřišlo nazmar!“
  • 13   Sebrali je tedy a naplnili dvanáct košů nalámanými díly, které z těch pěti ječných chlebů po jídle zbyly.
  • 14   Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali: „Opravdu je to ten Prorok, který přijít na svět!“
  • 15   Když Ježíš poznal, že chtějí přijít a zmocnit se ho, aby ho provolali králem, odešel opět na horu, zcela sám.
  • 16   Když nastal večer, sestoupili jeho učedníci k moři,
  • 17   vstoupili na loď a jeli na druhý břeh do Kafarnaum. se setmělo a Ježíš s nimi stále ještě nebyl.
  • 18   Moře se vzdouvalo mocným náporem větru.
  • 19   Když veslovali asi pětadvacet nebo třicet stadií, spatřili Ježíše, jak kráčí po moři a blíží se k lodi; zmocnil se jich strach.
  • 20   On jim však řekl: „Já to jsem, nebojte se!“
  • 21   Chtěli jej vzít na loď, a hned se loď ocitla u břehu, k němuž jeli.
  • 22   Zástup zůstal na protějším břehu moře. Druhého dne si uvědomili, že tam byl jen jeden člun a že Ježíš na něj nevstoupil společně se svými učedníky, ale že učedníci odjeli sami.
  • 23   Jiné čluny z Tiberiady však přistály nedaleko místa, kde jedli chléb, nad nímž Pán vzdal díky.
  • 24   Když tedy zástup shledal, že Ježíš ani jeho učedníci tam nejsou, vstoupili na ty čluny a jeli ho do Kafarnaum hledat.
  • 25   Když jej na druhém břehu moře nalezli, řekli mu: „Mistře, kdy ses sem dostal?“
  • 26   Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, pravím vám, hledáte ne proto, že jste viděli znamení, ale proto, že jste jedli chléb a nasytili jste se.
  • 27   Neusilujte o pomíjející pokrm, ale o pokrm zůstávající pro život věčný; ten vám Syn člověka, jemuž jeho Otec, Bůh, vtiskl svou pečeť.“
  • 28   Řekli mu: „Jak máme jednat, abychom konali skutky Boží?“
  • 29   Ježíš jim odpověděl: „Toto je skutek, který žádá Bůh: abyste věřili v toho, koho on poslal.“
  • 30   Řekli mu: „Jaké znamení učiníš, abychom je viděli a uvěřili ti? Co dokážeš?
  • 31   Naši otcové jedli na poušti manu, jak je psáno: ‚Dal jim jíst chléb z nebe‘.“
  • 32   Ježíš jim řekl: „Amen, amen, pravím vám, chléb z nebe vám nedal Mojžíš; pravý chléb z nebe vám dává můj Otec.
  • 33   Neboť Boží chléb je ten, který sestupuje z nebe a dává život světu.“
  • 34   Řekli mu: „Pane, dávej nám ten chléb stále!“
  • 35   Ježíš jim řekl: „Já jsem chléb života; kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve mně, nikdy nebude žíznit.
  • 36   Ale řekl jsem vám: Viděli jste mě, a přece nevěříte.
  • 37   Všichni, které mi Otec dává, přijdou ke mně; a kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven,
  • 38   neboť jsem sestoupil z nebe, ne abych činil vůli svou, ale abych činil vůli toho, který poslal;
  • 39   a jeho vůle jest, abych neztratil nikoho z těch, které mi dal, ale vzkřísil je v poslední den.
  • 40   Neboť to je vůle mého Otce, aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl život věčný; a jej vzkřísím v poslední den.“
  • 41   Židé proti němu reptali, že řekl: ‚Já jsem chléb, který sestoupil z nebe‘.
  • 42   A říkali: „Což tohle není Ježíš, syn Josefův? Vždyť známe jeho otce i matku! Jak tedy může říkat: ‚Sestoupil jsem z nebe‘!“
  • 43   Ježíš jim odpověděl: „Nereptejte mezi sebou!
  • 44   Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne Otec, který poslal; a ho vzkřísím v poslední den.
  • 45   Je psáno v prorocích: ‚Všichni budou vyučeni od Boha‘. Každý, kdo slyšel Otce a vyučil se u něho, přichází ke mně.
  • 46   Ne že by někdo Otce viděl; jen ten, kdo je u Boha, viděl Otce.
  • 47   Amen, amen, pravím vám, kdo věří, život věčný.
  • 48   jsem chléb života.
  • 49   Vaši Otcové jedli na poušti manu, a zemřeli.
  • 50   Toto je chléb, který sestupuje z nebe: kdo z něho jí, nezemře.
  • 51   jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe; kdo z toho chleba, živ bude na věky. A chléb, který dám, je tělo, dané za život světa.“
  • 52   Židé se mezi sebou přeli: „Jak nám ten člověk může dát k jídlu své tělo?“
  • 53   Ježíš jim řekl: „Amen, amen, pravím vám, nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život.
  • 54   Kdo tělo a pije mou krev, život věčný a ho vzkřísím v poslední den.
  • 55   Neboť tělo je pravý pokrm a krev pravý nápoj.
  • 56   Kdo tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a v něm.
  • 57   Jako mne poslal živý Otec a mám život z Otce, tak i ten, kdo mne jí, bude mít život ze mne.
  • 58   Toto je ten chléb, který sestoupil z nebe - ne jako jedli vaši otcové, a zemřeli. Kdo tento chléb, živ bude navěky.“
  • 59   To řekl, když učil v synagóze v Kafarnaum.
  • 60   Když to jeho učedníci slyšeli, mnozí z nich řekli: „To je hrozná řeč! Kdo to může poslouchat?“
  • 61   Ježíš poznal, že učedníci na to reptají, a řekl jim: „Nad tím se urážíte?
  • 62   Což uvidíte Syna člověka vystupovat tam, kde byl dříve?
  • 63   Co dává život, je Duch, tělo samo nic neznamená. Slova, která jsem k vám mluvil, jsou Duch a jsou život.
  • 64   Ale někteří z vás nevěří.“ Ježíš totiž od počátku věděl, kteří nevěří a kdo je ten, který ho zradí. -
  • 65   A řekl: „Proto jsem vám pravil, že nikdo ke mně nemůže přijít, není-li mu to dáno od Otce.“
  • 66   Od chvíle ho mnoho jeho učedníků opustilo a s ním nechodili.
  • 67   Ježíš řekl Dvanácti: „I vy chcete odejít?“
  • 68   Šimon Petr mu odpověděl: „Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života.
  • 69   A my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten Svatý Boží.“
  • 70   Ježíš jim odpověděl: „Nevyvolil jsem si vás dvanáct? A přece jeden z vás je ďábel.“
  • 71   Mínil Jidáše, syna Šimona Iškariotského. Ten ho totiž měl zradit, jeden z Dvanácti.
 • King James Version (kjv)
  • Active Persistent Session:

   To use a different persistent session key, simply add it above, and click the button below.

   How This All Works

   Your persistent session key, together with your favourite verse, authenticates you. It links to all your notes and tags in the Bible. You can share it with loved ones so they can see your notes and tags.

   However, to modify your notes and tags, you need both the persistent session key and your favourite verse.

   Please Keep Your Favourite Verse Private

   Your persistent session key and favourite verse provide you exclusive access to edit your notes and tags. Think of your persistent session key as a username and your favourite verse as a password. Therefore, ensure your favourite verse is kept private.

   The persistent session key allows viewing, while editing is only possible when the correct favourite verse is provided.

  • Loading...
 • Czech CEP (cep - 1.8)

  2020-01-23

  Czech (cs)

  Czech Ekumenicky Cesky preklad: Bible Pismo svate Stareho i Noveho Zakona podle ekumenickeho vydani z r. 2001 (c) Ekumenicka
  rada cirkvi v CR.

  • Encoding: UTF-8
  • Direction: LTR
  • LCSH: Bible.Czech
  • Distribution Abbreviation: CEP

  License

  Copyrighted; Permission to distribute granted to CrossWire

  Source (OSIS)

  history_1.1
  enciphered module
  history_1.2
  deciphered module
  history_1.3
  corrected verse numberings to match KJV
  history_1.4
  UTF-8 encoded and compressed
  history_1.5
  (2017.02.18) Tiny (but embarassing) grammar error in Isa 41:7 fixed. Source code reconstructed.
  history_1.5.1
  correction to conf file
  history_1.5.2
  correction to conf file
  history_1.6
  Another typo in Jer.23.29
  history_1.6.1
  (2017-02-28) Fix xml:lang attribute in OSIS file
  history_1.8
  (2020-01-23) Fix multiple typos in the text (mostly suggested by Libor Štefek).

Basic Hash Usage Explained

At getBible, we've established a robust system to keep our API synchronized with the Crosswire project's modules. Let me explain how this integration works in simple terms.

We source our Bible text directly from the Crosswire modules. To monitor any updates, we generate "hash values" for each chapter, book, and translation. These hash values serve as unique identifiers that change only when the underlying content changes, thereby ensuring a tight integration between getBible and the Crosswire modules.

Every month, an automated process runs for approximately three hours. During this window, we fetch the latest Bible text from the Crosswire modules. Subsequently, we compare the new hash values and the text with the previous ones. Any detected changes trigger updates to both our official getBible hash repository and the Bible API for all affected translations. This system has been operating seamlessly for several years.

Once the updates are complete, any application utilizing our Bible API should monitor the hash values at the chapter, book, or translation level. Spotting a change in these values indicates that they should update their respective systems.

Hash values can change due to various reasons, including textual corrections like adding omitted verses, rectifying spelling errors, or addressing any discrepancies flagged by the publishers maintaining the modules at Crosswire.

The Crosswire initiative, also known as the SWORD Project, is the "source of truth" for getBible. Any modifications in the Crosswire modules get reflected in our API within days, ensuring our users access the most precise and current Bible text. We pledge to uphold this standard as long as getBible exists and our build scripts remain operational.

We're united in our mission to preserve the integrity and authenticity of the Bible text. If you have questions or require additional information, please use our support system. We're here to assist and will respond promptly.

Thank you for your understanding and for being an integral part of the getBible community.

Favourite Verse

You should select one of your favourite verses.

This verse in combination with your session key will be used to authenticate you in the future.

This is currently the active session key.

Should you have another session key from a previous session.
You can add it here to load your previous session.

Jan 6:

Sharing the Word of God with the world.
 • Share Text
  ...
 • Share Link

Jan 6:1

Tagging this verse.

The active verse selected text should load here.

Active

Available Tags

Drag and drop the desired tag from the available ones to the active area.

To un-tag a verse, drag and drop the desired tag from active to the available tags area.

Edit Tag

Create Tag

Jan 6:1

Notes on this verse.

The active verse selected text should load here.