Skip to main content
 • WORD Research this...
  John 6
  •   După aceea, Isus S-a dus dincolo de Marea Galileii, numită Marea Tiberiadei.
  •   O mare gloată mergea după El, pentru vedea semnele pe care le făcea cu cei bolnavi.
  •   Isus S-a suit pe munte şi şedea acolo cu ucenicii Săi.
  •   Paştele, praznicul iudeilor, erau aproape.
  •   Isus Şi-a ridicat ochii şi a văzut o mare gloată vine spre El. Şi a zis lui Filip: „De unde avem cumpărăm pâini ca mănânce oamenii aceştia?”
  •   Spunea lucrul acesta ca să-l încerce, pentru ştia ce are de gând facă.
  •   Filip i-a răspuns: „Pâinile, pe care le-am putea cumpăra cu două sute de lei, n-ar ajunge ca fiecare capete puţintel din ele”.
  •   Unul din ucenicii Săi, Andrei, fratele lui Simon Petru, I-a zis:
  •   „Este aici un băieţel care are cinci pâini de orz şi doi peşti, dar ce sunt acestea la atâţia?”
  • 10   Isus a zis: „Spuneţi oamenilor şadă jos”. În locul acela era multă iarbă. Oamenii au şezut jos, în număr de aproape cinci mii.
  • 11   Isus a luat pâinile, a mulţumit lui Dumnezeu, le-a împărţit ucenicilor, iar ucenicii le-au împărţit celor ce şedeau jos; de asemenea, le-a dat şi din peşti cât au voit.
  • 12   După ce s-au săturat, Isus a zis ucenicilor Săi: „Strângeţi firimiturile care au rămas, ca nu se piardă nimic”.
  • 13   Le-au adunat, deci, şi au umplut douăsprezece coşuri cu firimiturile care rămăseseră din cele cinci pâini de orz, după ce mâncaseră toţi.
  • 14   Oamenii aceia, când au văzut minunea pe care o făcuse Isus, ziceau: „Cu adevărat, acesta este prorocul cel aşteptat în lume”.
  • 15   Isus, fiindcă ştia au de gând vină să-L ia cu sila ca să-L facă împărat, S-a dus iarăşi la munte, numai El singur.
  • 16   Când s-a înserat, ucenicii Lui s-au coborât la marginea mării.
  • 17   S-au suit într-o corabie şi treceau marea, ca se ducă în Capernaum. Se întunecase, şi Isus tot nu venise la ei.
  • 18   Sufla un vânt puternic şi marea era întărâtată.
  • 19   După ce au vâslit cam douăzeci şi cinci sau treizeci de stadii, văd pe Isus umblând pe mare şi apropiindu-Se de corabie. Şi s-au înfricoşat.
  • 20   Dar Isus le-a zis: „Eu sunt, nu temeţi!”
  • 21   Voiau deci să-L ia în corabie. Şi corabia a sosit îndată la locul spre care mergeau.
  • 22   Norodul, care rămăsese de cealaltă parte a mării, băgase de seamă acolo nu era decât o corabie şi Isus nu Se suise în corabia aceasta cu ucenicii Lui, ci ucenicii plecaseră singuri cu ea.
  • 23   A doua zi, sosiseră alte corăbii din Tiberiada, aproape de locul unde mâncaseră ei pâinea, după ce Domnul mulţumise lui Dumnezeu.
  • 24   Când au văzut noroadele nici Isus, nici ucenicii Lui nu erau acolo, s-au suit şi ele în corăbiile acestea şi s-au dus la Capernaum caute pe Isus.
  • 25   Când L-au găsit, dincolo de mare, I-au zis: „Învăţătorule, când ai venit aici?”
  • 26   Drept răspuns, Isus le-a zis: „Adevărat, adevărat spun căutaţi nu pentru aţi văzut semne, ci pentru aţi mâncat din pâinile acelea şi v-aţi săturat.
  • 27   Lucraţi nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viaţa veşnică şi pe care v-o va da Fiul omului; căci Tatăl, adică Însuşi Dumnezeu, pe El L-a însemnat cu pecetea Lui.”
  • 28   Ei I-au zis: „Ce facem ca săvârşim lucrările lui Dumnezeu?”
  • 29   Isus le-a răspuns: „Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta: credeţi în Acela pe care L-a trimis El”.
  • 30   „Ce semn faci Tu, deci”, I-au zis ei, „ca să-l vedem şi credem în Tine? Ce lucrezi Tu?
  • 31   Părinţii noştri au mâncat mană în pustie, după cum este scris: ‘Le-a dat mănânce pâine din cer’.”
  • 32   Isus le-a zis: „Adevărat, adevărat spun Moise nu v-a dat pâinea din cer, ci Tatăl Meu adevărata pâine din cer,
  • 33   căci Pâinea lui Dumnezeu este aceea care se pogoară din cer şi lumii viaţa”.
  • 34   „Doamne”, I-au zis ei, „dă-ne totdeauna această pâine”.
  • 35   Isus le-a zis: „Eu sunt Pâinea vieţii. Cine vine la Mine nu va flămânzi niciodată şi cine crede în Mine nu va înseta niciodată.
  • 36   Dar v-am spus M-aţi şi văzut şi tot nu credeţi.
  • 37   Tot ce-Mi Tatăl va ajunge la Mine şi pe cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni afară,
  • 38   căci M-am pogorât din cer ca fac nu voia Mea, ci voia Celui ce M-a trimis.
  • 39   Şi voia Celui ce M-a trimis este nu pierd nimic din tot ce Mi-a dat El, ci să-l înviez în ziua de apoi.
  • 40   Voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul şi crede în El aibă viaţa veşnică, şi Eu îl voi învia în ziua de apoi.”
  • 41   Iudeii cârteau împotriva Lui, pentru zisese: „Eu sunt Pâinea care s-a pogorât din cer”.
  • 42   Şi ziceau: „Oare nu este acesta Isus, fiul lui Iosif, pe ai cărui tată şi mamă îi cunoaştem? Cum dar zice El: ‘Eu M-am pogorât din cer’?”
  • 43   Isus le-a răspuns: „Nu cârtiţi între voi.
  • 44   Nimeni nu poate veni la Mine dacă nu-l atrage Tatăl, care M-a trimis; şi Eu îl voi învia în ziua de apoi.
  • 45   În proroci este scris: ‘Toţi vor fi învăţaţi de Dumnezeu’. Aşa oricine a ascultat pe Tatăl şi a primit învăţătura Lui vine la Mine.
  • 46   Nu cineva a văzut pe Tatăl, afară de Acela care vine de la Dumnezeu, da, Acela a văzut pe Tatăl.
  • 47   Adevărat, adevărat spun cine crede în Mine are viaţa veşnică.
  • 48   Eu sunt Pâinea vieţii.
  • 49   Părinţii voştri au mâncat mană în pustie şi au murit.
  • 50   Pâinea care se pogoară din cer este de aşa fel ca cineva mănânce din ea şi nu moară.
  • 51   Eu sunt Pâinea vie, care s-a pogorât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac, şi pâinea pe care o voi da Eu este trupul Meu, pe care îl voi da pentru viaţa lumii.”
  • 52   La auzul acestor cuvinte, iudeii se certau între ei şi ziceau: „Cum poate omul acesta ne dea trupul Lui să-l mâncăm?”
  • 53   Isus le-a zis: „Adevărat, adevărat spun că, dacă nu mâncaţi trupul Fiului omului şi dacă nu beţi sângele Lui, n-aveţi viaţa în voi înşivă.
  • 54   Cine mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu are viaţa veşnică, şi Eu îl voi învia în ziua de apoi.
  • 55   Căci trupul Meu este cu adevărat o hrană şi sângele Meu este cu adevărat o băutură.
  • 56   Cine mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu rămâne în Mine, şi Eu rămân în el.
  • 57   După cum Tatăl, care este viu, M-a trimis pe Mine şi Eu trăiesc prin Tatăl, tot aşa, cine mănâncă pe Mine va trăi şi el prin Mine.
  • 58   Astfel este pâinea care s-a pogorât din cer, nu ca mana pe care au mâncat-o părinţii voştri, şi totuşi au murit; cine mănâncă pâinea aceasta va trăi în veac.”
  • 59   Isus a spus aceste lucruri în sinagogă, când învăţa pe oameni în Capernaum.
  • 60   Mulţi din ucenicii Lui, după ce au auzit aceste cuvinte, au zis: „Vorbirea aceasta este prea de tot: cine poate s-o sufere?”
  • 61   Isus, care ştia în Sine ucenicii Săi cârteau împotriva vorbirii acesteia, le-a zis: „Vorbirea aceasta este pentru voi o pricină de poticnire?
  • 62   Dar dacă aţi vedea pe Fiul omului suindu-Se unde era mai înainte?…
  • 63   Duhul este acela care viaţă, carnea nu foloseşte la nimic; cuvintele, pe care vi le-am spus Eu sunt duh şi viaţă.
  • 64   Dar sunt unii din voi care nu cred.” Căci Isus ştia de la început cine erau cei ce nu cred şi cine era cel ce avea să-L vândă.
  • 65   Şi a adăugat: „Tocmai de aceea v-am spus nimeni nu poate vină la Mine dacă nu i-a fost dat de Tatăl Meu”.
  • 66   Din clipa aceea, mulţi din ucenicii Lui s-au întors înapoi şi nu mai umblau cu El.
  • 67   Atunci, Isus a zis celor doisprezece: „Voi nu vreţi duceţi?”
  • 68   „Doamne”, I-a răspuns Simon Petru, „la cine ne ducem? Tu ai cuvintele vieţii veşnice.
  • 69   Şi noi am crezut şi am ajuns la cunoştinţa Tu eşti Hristosul, Sfântul lui Dumnezeu.”
  • 70   Isus le-a răspuns: „Nu v-am ales Eu pe voi cei doisprezece? Şi totuşi unul din voi este un drac.”
  • 71   Vorbea despre Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanul, căci el avea să-L vândă; el, unul din cei doisprezece.
 • King James Version (kjv)
  • Active Persistent Session:

   To use a different persistent session key, simply add it above, and click the button below.

   How This All Works

   Your persistent session key, together with your favourite verse, authenticates you. It links to all your notes and tags in the Bible. You can share it with loved ones so they can see your notes and tags.

   However, to modify your notes and tags, you need both the persistent session key and your favourite verse.

   Please Keep Your Favourite Verse Private

   Your persistent session key and favourite verse provide you exclusive access to edit your notes and tags. Think of your persistent session key as a username and your favourite verse as a password. Therefore, ensure your favourite verse is kept private.

   The persistent session key allows viewing, while editing is only possible when the correct favourite verse is provided.

  • Loading...
 • Cornilescu (cornilescu - 2.1)

  Romanian (ro)

  Dumitru Cornilescu (4 April 1891 - 1975), a Romanian orthodox archdeacon, later a Protestant minister created this translation in 1921. It is popular particularly among protestants. Copyright of the Cornilescu Bible © 1924 belongs to British and Foreign Bible Society. Copyright © 2010, 2014 of the revised edition in Romanian language belongs to the Interconfessional Bible Society of Romania, with the approval of the British and Foreign Bible Society. Used by permission. To find out more about the ‘Cornilescu text’ translation visit www.biblesociety.org.uk/shop and the work of Bible Society visit “www.biblesociety.org.uk"

  • Encoding: UTF-8
  • Direction: LTR
  • LCSH: Bible.Romanian
  • Distribution Abbreviation: cornilescu

  License

  Copyrighted. Distribution permitted to CrossWire Bible Society

  Source (OSIS)

  history_1.0
  Initial release
  history_2.0
  Release of BFBS text - USFM text, revised spelling, footnotes, crossreferences, titles etc.
  history_2.1
  Correction of multiple conversion errors
  history_2.2
  Correction of xref and conversion errors (updated toolset)

Basic Hash Usage Explained

At getBible, we've established a robust system to keep our API synchronized with the Crosswire project's modules. Let me explain how this integration works in simple terms.

We source our Bible text directly from the Crosswire modules. To monitor any updates, we generate "hash values" for each chapter, book, and translation. These hash values serve as unique identifiers that change only when the underlying content changes, thereby ensuring a tight integration between getBible and the Crosswire modules.

Every month, an automated process runs for approximately three hours. During this window, we fetch the latest Bible text from the Crosswire modules. Subsequently, we compare the new hash values and the text with the previous ones. Any detected changes trigger updates to both our official getBible hash repository and the Bible API for all affected translations. This system has been operating seamlessly for several years.

Once the updates are complete, any application utilizing our Bible API should monitor the hash values at the chapter, book, or translation level. Spotting a change in these values indicates that they should update their respective systems.

Hash values can change due to various reasons, including textual corrections like adding omitted verses, rectifying spelling errors, or addressing any discrepancies flagged by the publishers maintaining the modules at Crosswire.

The Crosswire initiative, also known as the SWORD Project, is the "source of truth" for getBible. Any modifications in the Crosswire modules get reflected in our API within days, ensuring our users access the most precise and current Bible text. We pledge to uphold this standard as long as getBible exists and our build scripts remain operational.

We're united in our mission to preserve the integrity and authenticity of the Bible text. If you have questions or require additional information, please use our support system. We're here to assist and will respond promptly.

Thank you for your understanding and for being an integral part of the getBible community.

Favourite Verse

You should select one of your favourite verses.

This verse in combination with your session key will be used to authenticate you in the future.

This is currently the active session key.

Should you have another session key from a previous session.
You can add it here to load your previous session.

Ioan 6:

Sharing the Word of God with the world.
 • Share Text
  ...
 • Share Link

Ioan 6:1

Tagging this verse.

The active verse selected text should load here.

Active

Available Tags

Drag and drop the desired tag from the available ones to the active area.

To un-tag a verse, drag and drop the desired tag from active to the available tags area.

Edit Tag

Create Tag

Ioan 6:1

Notes on this verse.

The active verse selected text should load here.