Skip to main content
 • WORD Research this...
  John 6
  •   Derefter drog Jesus over til hin Side af Galilæas Sø, Tiberias-Søen.
  •   Og en stor Skare fulgte ham, fordi de saa de Tegn, som han gjorde paa de syge.
  •   Men Jesus gik op paa Bjerget og satte sig der med sine Disciple.
  •   Men Paasken, Jødernes Højtid, var nær.
  •   Da Jesus nu opløftede sine Øjne og saa, at en stor Skare kom til ham, sagde han til Filip: „Hvor skulle vi købe Brød, for at disse kunne faa noget at spise?‟
  •   Men dette sagde han for at prøve ham; thi han vidste selv, hvad han vilde gøre.
  •   Filip svarede ham: „Brød for to Hundrede Denarer er ikke nok for dem, til at hver kan faa noget lidet.‟
  •   En af hans Disciple, Andreas, Simon Peters Broder, siger til ham:
  •   „Her er en lille Dreng, som har fem Bygbrød og to Smaafisk; men hvad er dette til saa mange?‟
  • 10   Jesus sagde: „Lader Folkene sætte sig ned;‟ og der var meget Græs paa Stedet. Da satte Mændene sig ned, omtrent fem Tusinde i Tallet.
  • 11   Saa tog Jesus Brødene og takkede og uddelte dem til dem, som havde sat sig ned; ligeledes ogsaa af Smaafiskene saa meget, de vilde.
  • 12   Men da de vare blevne mætte, siger han til sine Disciple: „Samler de tiloversblevne Stykker sammen, for at intet skal gaa til Spilde.‟
  • 13   Da samlede de og fyldte tolv Kurve med Stykker, som bleve tilovers af de fem Bygbrød fra dem, som havde faaet Mad.
  • 14   Da nu Folkene saa det Tegn, som han havde gjort, sagde de: „Denne er i Sandhed Profeten, som kommer til Verden.‟
  • 15   Da Jesus nu skønnede, at de vilde komme og tage ham med Magt for at gøre ham til Konge, gik han atter op paa Bjerget, ganske alene.
  • 16   Men da det var blevet Aften, gik hans Disciple ned til Søen.
  • 17   Og de gik om Bord i et Skib og vilde sætte over til hin Side af Søen til Kapernaum. Og det var allerede blevet mørkt, og Jesus var endnu ikke kommen til dem.
  • 18   Og Søen rejste sig, da der blæste en stærk Vind.
  • 19   Da de nu havde roet omtrent fem og tyve eller tredive Stadier, se de Jesus vandre paa Søen og komme nær til Skibet, og de forfærdedes.
  • 20   Men han siger til dem: „Det er mig; frygter ikke!‟
  • 21   Da vilde de tage ham op i Skibet; og straks kom Skibet til Landet, som de sejlede til.
  • 22   Den næste Dag saa Skaren, som stod paa hin Side af Søen, at der ikke havde været mere end eet Skib der, og at Jesus ikke var gaaet om Bord med sine Disciple, men at hans Disciple vare dragne bort alene,
  • 23   (men der var kommet Skibe fra Tiberias nær til det Sted, hvor de spiste Brødet, efter at Herren havde gjort Taksigelse):
  • 24   da Skaren nu saa, at Jesus ikke var der, ej heller hans Disciple, gik de om Bord i Skibene og kom til Kapernaum for at søge efter Jesus.
  • 25   Og da de fandt ham paa hin Side af Søen, sagde de til ham: „Rabbi! naar er du kommen hid?‟
  • 26   Jesus svarede dem og sagde: „Sandelig, sandelig, siger jeg eder, I søge mig, ikke fordi I saa Tegn, men fordi I spiste af Brødene og bleve mætte.
  • 27   Arbejder ikke for den Mad, som er forgængelig, men for den Mad, som varer til et evigt Liv, hvilken Menneskesønnen vil give eder; thi ham har Faderen, Gud selv, beseglet.‟
  • 28   Da sagde de til ham: „Hvad skulle vi gøre, for at vi kunne arbejde paa Guds Gerninger?‟
  • 29   Jesus svarede og sagde til dem: „Dette er Guds Gerning, at I tro paa den, som han udsendte.‟
  • 30   Da sagde de til ham: „Hvad gør du da for et Tegn, for at vi kunne se det og tro dig? Hvad Arbejde gør du?
  • 31   Vore Fædre aade Manna i Ørkenen, som der er skrevet: Han gav dem Brød fra Himmelen at æde.‟
  • 32   Da sagde Jesus til dem: „Sandelig, sandelig, siger jeg eder, ikke Moses har givet eder Brødet fra Himmelen, men min Fader giver eder det sande Brød fra Himmelen.
  • 33   Thi Guds Brød er det, som kommer ned fra Himmelen og giver Verden Liv.‟
  • 34   Da sagde de til ham: „Herre! giv os altid dette Brød!‟
  • 35   Jesus sagde til dem: „Jeg er Livets Brød. Den, som kommer til mig, skal ikke hungre; og den, som tror paa mig, skal aldrig tørste.
  • 36   Men jeg har sagt eder, at I have set mig og dog ikke tro.
  • 37   Alt, hvad Faderen giver mig, skal komme til mig; og den, som kommer til mig, vil jeg ingenlunde kaste ud.
  • 38   Thi jeg er kommen ned fra Himmelen, ikke for at gøre min Villie, men hans Villie, som sendte mig.
  • 39   Men dette er hans Villie, som sendte mig, at jeg skal intet miste af alt det, som han har givet mig, men jeg skal oprejse det paa den yderste Dag.
  • 40   Thi dette er min Faders Villie, at hver den, som ser Sønnen og tror paa ham, skal have et evigt Liv, og jeg skal oprejse ham paa den yderste Dag.‟
  • 41   Da knurrede Jøderne over ham, fordi han sagde: „Jeg er det Brød, som kom ned fra Himmelen,‟
  • 42   og de sagde: „Er dette ikke Jesus, Josefs Søn, hvis Fader og Moder vi kende? Hvorledes kan han da sige: Jeg er kommen ned fra Himmelen?‟
  • 43   Jesus svarede og sagde til dem: „Knurrer ikke indbyrdes!
  • 44   Ingen kan komme til mig, uden Faderen, som sendte mig, drager ham; og jeg skal oprejse ham paa den yderste Dag.
  • 45   Der er skrevet hos Profeterne: „Og de skulle alle være oplærte af Gud.‟ Hver den, som har hørt af Faderen og lært, kommer til mig.
  • 46   Ikke at nogen har set Faderen, kun den, som er fra Gud, han har set Faderen.
  • 47   Sandelig, sandelig, siger jeg eder, den, som tror paa mig, har et evigt Liv.
  • 48   Jeg er Livets Brød.
  • 49   Eders Fædre aade Manna i Ørkenen og døde.
  • 50   Dette er det Brød, som kommer ned fra Himmelen, at man skal æde af det og ikke dø.
  • 51   Jeg er det levende Brød, som kom ned fra Himmelen; om nogen æder af dette Brød, han skal leve til evig Tid; og det Brød, som jeg vil give, er mit Kød, hvilket jeg vil give for Verdens Liv.‟
  • 52   Da kivedes Jøderne indbyrdes og sagde: „Hvorledes kan han give os sit Kød at æde?‟
  • 53   Jesus sagde da til dem: „Sandelig, sandelig, siger jeg eder, dersom I ikke æde Menneskesønnens Kød og drikke hans Blod, have I ikke Liv i eder.
  • 54   Den, som æder mit Kød og drikker mit Blod, har et evigt Liv, og jeg skal oprejse ham paa den yderste Dag.
  • 55   Thi mit Kød er sand Mad, og mit Blod er sand Drikke.
  • 56   Den, som æder mit Kød og drikker mit Blod, han bliver i mig, og jeg i ham.
  • 57   Ligesom den levende Fader udsendte mig, og jeg lever i Kraft af Faderen, ligesaa skal ogsaa den, som æder mig, leve i Kraft af mig.
  • 58   Dette er det Brød, som er kommet ned fra Himmelen; ikke som eders Fædre aade og døde. Den, som æder dette Brød, skal leve evindelig.‟
  • 59   Dette sagde han, da han lærte i en Synagoge i Kapernaum.
  • 60   Da sagde mange af hans Disciple, som havde hørt ham: „Dette er en haard Tale; hvem kan høre den?‟
  • 61   Men da Jesus vidste hos sig selv, at hans Disciple knurrede derover, sagde han til dem: „Forarger dette eder?
  • 62   Hvad om I da faa at se, at Menneskesønnen farer op, hvor han var før?
  • 63   Det er Aanden, som levendegør, Kødet gavner intet; de Ord, som jeg har talt til eder, ere Aand og ere Liv.
  • 64   Men der er nogle af eder, som ikke tro.‟ Thi Jesus vidste fra Begyndelsen, hvem det var, der ikke troede, og hvem den var, der skulde forraade ham.
  • 65   Og han sagde: „Derfor har jeg sagt eder, at ingen kan komme til mig, uden det er givet ham af Faderen.‟
  • 66   Fra den Tid traadte mange af hans Disciple tilbage og vandrede ikke mere med ham.
  • 67   Jesus sagde da til de tolv: „Mon ogsaa I ville gaa bort?‟
  • 68   Simon Peter svarede ham: „Herre! til hvem skulle vi gaa hen? Du har det evige Livs Ord;
  • 69   og vi have troet og erkendt, at du er Guds Hellige.‟
  • 70   Jesus svarede dem: „Har jeg ikke udvalgt mig eder tolv, og en af eder er en Djævel?‟
  • 71   Men han talte om Judas, Simon Iskariots Søn; thi det var ham, som siden skulde forraade ham, skønt han var en af de tolv.
 • King James Version (kjv)
  • Active Persistent Session:

   To use a different persistent session key, simply add it above, and click the button below.

   How This All Works

   Your persistent session key, together with your favourite verse, authenticates you. It links to all your notes and tags in the Bible. You can share it with loved ones so they can see your notes and tags.

   However, to modify your notes and tags, you need both the persistent session key and your favourite verse.

   Please Keep Your Favourite Verse Private

   Your persistent session key and favourite verse provide you exclusive access to edit your notes and tags. Think of your persistent session key as a username and your favourite verse as a password. Therefore, ensure your favourite verse is kept private.

   The persistent session key allows viewing, while editing is only possible when the correct favourite verse is provided.

  • Loading...
 • Danish (danish - 1.0.2)

  2017-05-22

  Danish (da)

  Danish translation of the Old Testament authorized in 1931 by the Danish King, with the New Testment being the authorized Danish version from 1907.
  The NT is based on an entirely new OCR-scanning of an edition with Latin typographic (not Fraktur). The NT has subsequently been thoroughly proof-read and hand-corrected, and footnotes
  as well as tables of contents for each chapter have been added.
  The OT is based on an OCR-scan from the late 1980s, scanned from a typographically deficient
  edition from 1933. OCR-scanning done and proof-read by a Danish pioneering couple with a heart
  for media-missions. It was placed on the Internet by Søren Horn in the early 1990s, from
  where it was picked up by Projekt Runeberg at Linköping University. Ulrik Sandborg-Petersen picked
  up the text in the mid-2000's, and has since then hand-corrected literally thousands of OCR-mistakes
  and paragraphing issues.
  Both the OT and the NT retain the original orthography.

  Errors and corrections should be sent to Ulrik Sandborg-Petersen via:
  https://github.com/emg/

  • Encoding: UTF-8
  • Direction: LTR
  • LCSH: Bible.Danish
  • Distribution Abbreviation: danish

  License

  Public Domain

  Source (OSIS)

  https://github.com/emg/

  history_1.0
  (2017-05-20) Initial Release
  history_1.0.1
  (2017-5-21) added obsoletion notice to conf file for older module with same text from different source
  history_1.0.2
  (2022-08-09) Conf file corrections
  history_1..01
  (2017-05-22) Conf file corrections

Basic Hash Usage Explained

At getBible, we've established a robust system to keep our API synchronized with the Crosswire project's modules. Let me explain how this integration works in simple terms.

We source our Bible text directly from the Crosswire modules. To monitor any updates, we generate "hash values" for each chapter, book, and translation. These hash values serve as unique identifiers that change only when the underlying content changes, thereby ensuring a tight integration between getBible and the Crosswire modules.

Every month, an automated process runs for approximately three hours. During this window, we fetch the latest Bible text from the Crosswire modules. Subsequently, we compare the new hash values and the text with the previous ones. Any detected changes trigger updates to both our official getBible hash repository and the Bible API for all affected translations. This system has been operating seamlessly for several years.

Once the updates are complete, any application utilizing our Bible API should monitor the hash values at the chapter, book, or translation level. Spotting a change in these values indicates that they should update their respective systems.

Hash values can change due to various reasons, including textual corrections like adding omitted verses, rectifying spelling errors, or addressing any discrepancies flagged by the publishers maintaining the modules at Crosswire.

The Crosswire initiative, also known as the SWORD Project, is the "source of truth" for getBible. Any modifications in the Crosswire modules get reflected in our API within days, ensuring our users access the most precise and current Bible text. We pledge to uphold this standard as long as getBible exists and our build scripts remain operational.

We're united in our mission to preserve the integrity and authenticity of the Bible text. If you have questions or require additional information, please use our support system. We're here to assist and will respond promptly.

Thank you for your understanding and for being an integral part of the getBible community.

Favourite Verse

You should select one of your favourite verses.

This verse in combination with your session key will be used to authenticate you in the future.

This is currently the active session key.

Should you have another session key from a previous session.
You can add it here to load your previous session.

Johannesevangeliet 6:

Sharing the Word of God with the world.
 • Share Text
  ...
 • Share Link

Johannesevangeliet 6:1

Tagging this verse.

The active verse selected text should load here.

Active

Available Tags

Drag and drop the desired tag from the available ones to the active area.

To un-tag a verse, drag and drop the desired tag from active to the available tags area.

Edit Tag

Create Tag

Johannesevangeliet 6:1

Notes on this verse.

The active verse selected text should load here.