Skip to main content
 • WORD Research this...
  Lukasevangeliet 1
  •   Efterdi mange have taget sig for at forfatte en Beretning om de Ting, som ere fuldbyrdede iblandt os,
  •   saaledes som de, der fra Begyndelsen bleve Øjenvidner og Ordets Tjenere, have overleveret os:
  •   saa har ogsaa jeg besluttet, efter nøje at have gennemgaaet alt forfra, at nedskrive det for dig i Orden, mægtigste Theofilus!
  •   for at du kan erkende Paalideligheden af de Ting, hvorom du er bleven mundtligt undervist.
  •   I de Dage, da Herodes var Konge i Judæa, var der en Præst af Abias Skifte, ved Navn Sakarias; og han havde en Hustru af Arons Døtre, og hendes Navn var Elisabeth.
  •   Men de vare begge retfærdige for Gud og vandrede udadlelige i alle Herrens Bud og Forskrifter.
  •   Og de havde intet Barn, efterdi Elisabeth var ufrugtbar, og de vare begge fremrykkede i Alder.
  •   Men det skete, medens han efter sit Skiftes Orden gjorde Præstetjeneste for Gud,
  •   tilfaldt det ham efter Præstetjenestens Sædvane at gaa ind i Herrens Tempel og bringe Røgelseofferet.
  • 10   Og hele Folkets Mængde holdt Bøn udenfor i Røgelseofferets Time.
  • 11   Men en Herrens Engel viste sig for ham, staaende ved den højre Side af Røgelsealteret.
  • 12   Og da Sakarias saa ham, forfærdedes han, og Frygt faldt over ham.
  • 13   Men Engelen sagde til ham: „Frygt ikke, Sakarias! thi din Bøn er hørt, og din Hustru Elisabeth skal føde dig en Søn, og du skal kalde hans Navn Johannes.
  • 14   Og han skal blive dig til Glæde og Fryd, og mange skulle glædes over hans Fødsel;
  • 15   thi han skal være stor for Herren. Og Vin og stærk Drik skal han ej drikke, og han skal fyldes med den Helligaand alt fra Moders Liv,
  • 16   og mange af Israels Børn skal han omvende til Herren deres Gud.
  • 17   Og han skal gaa foran for ham i Elias's Aand og Kraft for at vende Fædres Hjerter til Børn og genstridige til retfærdiges Sind for at berede Herren et velskikket Folk.‟
  • 18   Og Sakarias sagde til Engelen: „Hvorpaa skal jeg kende dette? thi jeg er gammel, og min Hustru er fremrykket i Alder.‟
  • 19   Og Engelen svarede og sagde til ham: „Jeg er Gabriel, som staar for Guds Aasyn, og jeg er udsendt for at tale til dig og for at forkynde dig dette Glædesbudskab.
  • 20   Og se, du skal blive stum og ikke kunne tale indtil den Dag, da dette sker, fordi du ikke troede mine Ord, som dog skulle fuldbyrdes i deres Tid.‟
  • 21   Og Folket biede efter Sakarias, og de undrede sig over, at han tøvede i Templet.
  • 22   Og da han kom ud, kunde han ikke tale til dem, og de forstode, at han havde set et Syn i Templet; og han gjorde Tegn til dem og forblev stum.
  • 23   Og det skete, da hans Tjenestes Dage vare fuldendte, gik han hjem til sit Hus.
  • 24   Men efter disse Dage blev hans Hustru Elisabeth frugtsommelig, og hun skjulte sig fem Maaneder og sagde:
  • 25   „Saaledes har Herren gjort imod mig i de Dage, da han saa til mig for at borttage min Skam iblandt Mennesker.‟
  • 26   Men i den sjette Maaned blev Engelen Gabriel sendt fra Gud til en By i Galilæa, som hedder Nazareth,
  • 27   til en Jomfru, som var trolovet med en Mand ved Navn Josef, af Davids Hus; og Jomfruens Navn var Maria.
  • 28   Og Engelen kom ind til hende og sagde: „Hil være dig, du benaadede, Herren er med dig, du velsignede iblandt Kvinder!‟
  • 29   Men hun blev forfærdet over den Tale, og hun tænkte, hvad dette skulde være for en Hilsen.
  • 30   Og Engelen sagde til hende: „Frygt ikke, Maria! thi du har fundet Naade hos Gud.
  • 31   Og se, du skal undfange og føde en Søn, og du skal kalde hans Navn Jesus.
  • 32   Han skal være stor og kaldes den Højestes Søn; og Gud Herren skal give ham Davids, hans Faders Trone.
  • 33   Og han skal være Konge over Jakobs Hus evindelig, og der skal ikke være Ende paa hans Kongedømme.‟
  • 34   Men Maria sagde til Engelen: „Hvorledes skal dette gaa til, efterdi jeg ikke ved af nogen Mand?‟
  • 35   Og Engelen svarede og sagde til hende: „Den Helligaand skal komme over dig, og den Højestes Kraft skal overskygge dig; derfor skal ogsaa det hellige, som fødes, kaldes Guds Søn.
  • 36   Og se, Elisabeth din Frænke, ogsaa hun har undfanget en Søn i sin Alderdom, og denne Maaned er den sjette for hende, som kaldes ufrugtbar.
  • 37   Thi intet vil være umuligt for Gud.‟
  • 38   Men Maria sagde: „Se, jeg er Herrens Tjenerinde; mig ske efter dit Ord!‟ Og Engelen skiltes fra hende.
  • 39   Men Maria stod op i de samme Dage og drog skyndsomt til Bjergegnen til en By i Juda.
  • 40   Og hun kom ind i Sakarias's Hus og hilste Elisabeth.
  • 41   Og det skete, da Elisabeth hørte Marias Hilsen, sprang Fosteret i hendes Liv. Og Elisabeth blev fyldt med den Helligaand
  • 42   og raabte med høj Røst og sagde: „Velsignet er du iblandt Kvinder! og velsignet er dit Livs Frugt!
  • 43   Og hvorledes times dette mig, at min Herres Moder kommer til mig?
  • 44   Thi se, da din Hilsens Røst naaede mine Øren, sprang Fosteret i mit Liv med Fryd.
  • 45   Og salig er hun, som troede; thi det skal fuldkommes, hvad der er sagt hende af Herren.‟
  • 46   Og Maria sagde: „Min Sjæl ophøjer Herren;
  • 47   og min Aand fryder sig over Gud, min Frelser;
  • 48   thi han har set til sin Tjenerindes Ringhed. Thi se, nu herefter skulle alle Slægter prise mig salig,
  • 49   fordi den mægtige har gjort store Ting imod mig. Og hans Navn er helligt;
  • 50   og hans Barmhjertighed varer fra Slægt til Slægt over dem, som frygte ham.
  • 51   Han har øvet Vælde med sin Arm; han har adspredt dem, som ere hovmodige i deres Hjertes Tanke.
  • 52   Han har nedstødt mægtige fra Troner og ophøjet ringe.
  • 53   Hungrige har han mættet med gode Gaver, og rige har han sendt tomhændede bort.
  • 54   Han har taget sig af sin Tjener Israel for at ihukomme Barmhjertighed
  • 55   imod Abraham og hans Sæd til evig Tid, saaledes som han talte til vore Fædre.‟
  • 56   Og Maria blev hos hende omtrent tre Maaneder, og hun drog til sit Hjem igen.
  • 57   Men for Elisabeth fuldkommedes Tiden til, at hun skulde føde, og hun fødte en Søn.
  • 58   Og hendes Naboer og Slægtninge hørte, at Herren havde gjort sin Barmhjertighed stor imod hende, og de glædede sig med hende.
  • 59   Og det skete paa den ottende Dag, da kom de for at omskære Barnet; og de vilde kalde det Sakarias efter Faderens Navn.
  • 60   Og hans Moder svarede og sagde: „Nej, han skal kaldes Johannes.‟
  • 61   Og de sagde til hende: „Der er ingen i din Slægt, som kaldes med dette Navn.‟
  • 62   Men de gjorde Tegn til hans Fader om, hvad han vilde, det skulde kaldes.
  • 63   Og han forlangte en Tavle og skrev disse Ord: „Johannes er hans Navn.‟ Og de undrede sig alle.
  • 64   Men straks oplodes hans Mund og hans Tunge, og han talte og priste Gud.
  • 65   Og der kom en Frygt over alle, som boede omkring dem, og alt dette rygtedes over hele Judæas Bjergegn.
  • 66   Og alle, som hørte det, lagde sig det paa Hjerte og sagde: „Hvad mon der skal blive af dette Barn?‟ Thi Herrens Haand var med ham.
  • 67   Og Sakarias, hans Fader, blev fyldt med den Helligaand, og han profeterede og sagde:
  • 68   „Lovet være Herren, Israels Gud! thi han har besøgt og forløst sit Folk
  • 69   og har oprejst os et Frelsens Horn i sin Tjener Davids Hus,
  • 70   saaledes som han talte ved sine hellige Profeters Mund fra fordums Tid,
  • 71   en Frelse fra vore Fjender og fra alle deres Haand, som hade os,
  • 72   for at gøre Barmhjertighed imod vore Fædre og ihukomme sin hellige Pagt,
  • 73   den Ed, som han svor vor Fader Abraham, at han vilde give os,
  • 74   at vi, friede fra vore Fjenders Haand, skulde tjene ham uden Frygt,
  • 75   i Hellighed og Retfærdighed for hans Aasyn, alle vore Dage.
  • 76   Men ogsaa du, Barnlille! skal kaldes den Højestes Profet; thi du skal gaa foran for Herrens Aasyn for at berede hans Veje,
  • 77   for at give hans Folk Erkendelse af Frelse ved deres Synders Forladelse,
  • 78   for vor Guds inderlige Barmhjertigheds Skyld, ved hvilken Lyset fra det høje har besøgt os
  • 79   for at skinne for dem, som sidde i Mørke og i Dødens Skygge, for at lede vore Fødder ind paa Fredens Vej.‟
  • 80   Men Barnet voksede og blev styrket i Aanden; og han var i Ørknerne indtil den Dag, da han traadte frem for Israel.
 • King James Version (kjv)
  • Active Persistent Session:

   To use a different persistent session key, simply add it above, and click the button below.

   How This All Works

   Your persistent session key, together with your favourite verse, authenticates you. It links to all your notes and tags in the Bible. You can share it with loved ones so they can see your notes and tags.

   However, to modify your notes and tags, you need both the persistent session key and your favourite verse.

   Please Keep Your Favourite Verse Private

   Your persistent session key and favourite verse provide you exclusive access to edit your notes and tags. Think of your persistent session key as a username and your favourite verse as a password. Therefore, ensure your favourite verse is kept private.

   The persistent session key allows viewing, while editing is only possible when the correct favourite verse is provided.

  • Loading...
 • Danish (danish - 1.0.2)

  2017-05-22

  Danish (da)

  Danish translation of the Old Testament authorized in 1931 by the Danish King, with the New Testment being the authorized Danish version from 1907.
  The NT is based on an entirely new OCR-scanning of an edition with Latin typographic (not Fraktur). The NT has subsequently been thoroughly proof-read and hand-corrected, and footnotes
  as well as tables of contents for each chapter have been added.
  The OT is based on an OCR-scan from the late 1980s, scanned from a typographically deficient
  edition from 1933. OCR-scanning done and proof-read by a Danish pioneering couple with a heart
  for media-missions. It was placed on the Internet by Søren Horn in the early 1990s, from
  where it was picked up by Projekt Runeberg at Linköping University. Ulrik Sandborg-Petersen picked
  up the text in the mid-2000's, and has since then hand-corrected literally thousands of OCR-mistakes
  and paragraphing issues.
  Both the OT and the NT retain the original orthography.

  Errors and corrections should be sent to Ulrik Sandborg-Petersen via:
  https://github.com/emg/

  • Encoding: UTF-8
  • Direction: LTR
  • LCSH: Bible.Danish
  • Distribution Abbreviation: danish

  License

  Public Domain

  Source (OSIS)

  https://github.com/emg/

  history_1.0
  (2017-05-20) Initial Release
  history_1.0.1
  (2017-5-21) added obsoletion notice to conf file for older module with same text from different source
  history_1.0.2
  (2022-08-09) Conf file corrections
  history_1..01
  (2017-05-22) Conf file corrections

Basic Hash Usage Explained

At getBible, we've established a robust system to keep our API synchronized with the Crosswire project's modules. Let me explain how this integration works in simple terms.

We source our Bible text directly from the Crosswire modules. To monitor any updates, we generate "hash values" for each chapter, book, and translation. These hash values serve as unique identifiers that change only when the underlying content changes, thereby ensuring a tight integration between getBible and the Crosswire modules.

Every month, an automated process runs for approximately three hours. During this window, we fetch the latest Bible text from the Crosswire modules. Subsequently, we compare the new hash values and the text with the previous ones. Any detected changes trigger updates to both our official getBible hash repository and the Bible API for all affected translations. This system has been operating seamlessly for several years.

Once the updates are complete, any application utilizing our Bible API should monitor the hash values at the chapter, book, or translation level. Spotting a change in these values indicates that they should update their respective systems.

Hash values can change due to various reasons, including textual corrections like adding omitted verses, rectifying spelling errors, or addressing any discrepancies flagged by the publishers maintaining the modules at Crosswire.

The Crosswire initiative, also known as the SWORD Project, is the "source of truth" for getBible. Any modifications in the Crosswire modules get reflected in our API within days, ensuring our users access the most precise and current Bible text. We pledge to uphold this standard as long as getBible exists and our build scripts remain operational.

We're united in our mission to preserve the integrity and authenticity of the Bible text. If you have questions or require additional information, please use our support system. We're here to assist and will respond promptly.

Thank you for your understanding and for being an integral part of the getBible community.

Favourite Verse

You should select one of your favourite verses.

This verse in combination with your session key will be used to authenticate you in the future.

This is currently the active session key.

Should you have another session key from a previous session.
You can add it here to load your previous session.

Lukasevangeliet 1:

Sharing the Word of God with the world.
 • Share Text
  ...
 • Share Link

Lukasevangeliet 1:1

Tagging this verse.

The active verse selected text should load here.

Active

Available Tags

Drag and drop the desired tag from the available ones to the active area.

To un-tag a verse, drag and drop the desired tag from active to the available tags area.

Edit Tag

Create Tag

Lukasevangeliet 1:1

Notes on this verse.

The active verse selected text should load here.