Skip to main content
 • WORD Research this...
  John 18
  •   Kui Jeesus seda oli rääkinud, läks ta Oma jüngritega välja üle Kiidroni jõe. Seal oli aed, kuhu Ta läks Oma jüngritega.
  •   Miks sa Minult küsid? Küsi nendelt, kes on kuulnud, mida Ma neile olen rääkinud. Vaata, need teavad, mis Ma olen rääkinud!"
  •   Juudas võttis nüüd enesega kaasa väesalga ning ülempreestritelt ja variseridelt sulaseid ja tuli sinna tulelontide, lampide ja relvadega.
  •   Siis Jeesus, kuna Ta teadis kõik, mis Tema peale tuleb, läks välja ja ütles neile: "Keda te otsite?"
  •   Nad vastasid Temale: "Jeesust Naatsaretlast!" Tema ütles neile: "Mina olen See!" Ka Juudas, kes Tema ära andis, seisis nende juures.
  •   Kui Ta nüüd neile ütles: "Mina olen See!" taganesid nad ja langesid maha.
  •   Siis Ta küsis taas neilt: "Keda te otsite?" Nemad ütlesid: "Jeesust Naatsaretlast!"
  •   Jeesus vastas: "Ma olen teile ütelnud, et Mina See olen! Kui te nüüd Mind otsite, siis laske need ära minna!"
  •   et täide läheks sõna, mis Ta oli ütelnud: Mina ei ole kaotanud kedagi neist, kelled Sa Mulle oled, annud!
  • 10   Siis Siimon Peetrus, kellel oli mõõk, tõmbas selle välja ja lõi ülempreestri sulast ning raius tema parema kõrva ära; sulase nimi aga oli Malkus.
  • 11   Siis Jeesus ütles Peetrusele: "Pista oma mõõk tuppe! Eks Mina pea jooma seda karikat, mille Isa Mulle on annud?"
  • 12   Aga väesalk ja ülempealik ja juutide sulased võtsid Jeesuse ja sidusid Ta kinni
  • 13   ja viisid esiti Annase juure; sest see oli Kaifase äi, ja Kaifas oli tol aastal ülempreester.
  • 14   Kaifas aga oli see, kes juutidele nõu andes oli ütelnud: "Parem on, et üks inimene sureb rahva eest!"
  • 15   Aga Siimon Peetrus järgis Jeesust ja üks teine jünger. See jünger oli tuttav ülempreestrile ja läks Jeesusega ühes ülempreestri õue.
  • 16   Ja Peetrus seisis väljas ukse ees. Siis läks teine jünger, kes oli tuttav ülempreestrile, välja ja rääkis uksehoidjaga ning viis Peetruse sisse.
  • 17   Siis ütles uksehoidjatüdruk Peetrusele: "Eks sinagi ole üks Selle Inimese jüngritest?" Tema ütles: "Mina ei ole!"
  • 18   Aga teenrid ja sulased seisid ja olid teinud sütetule, sest oli külm, ja soojendasid endid. Ja Peetrus seisis nende juures ning soojendas ennast.
  • 19   Ülempreester küsis nüüd Jeesuselt Tema jüngrite ja Tema õpetuse kohta.
  • 20   Jeesus kostis temale: "Mina olen avalikult rääkinud maailmale; Mina olen alati õpetanud koguduse- ja pühakojas, kuhu kõik juudid kokku tulevad, ja salaja Ma ei ole midagi rääkinud.
  • 22   Aga kui Ta seda oli ütelnud, lõi üks sulaseist, kes seisid seal juures, Jeesust kõrva ääre ning üttes: "Kas Sa nõnda vastad ülempreestrile?"
  • 23   Jeesus kostis temale: "Kui Ma olen rääkinud pahasti, siis tõesta, et see on paha; aga kui Ma olen hästi rääkinud, miks sa Mind siis lööd?"
  • 24   Siis Annas saatis Tema seotult ülempreester Kaifase juurde.
  • 25   Aga Siimon Peetrus seisis ja soojendas ennast. Siis ütlesid nad temale: "Eks sinagi ole Tema jüngrite seast?" Tema salgas ja ütles: "Mina ei ole!"
  • 26   Üks ülempreestri teenreist, selle sugulane, kelle kõrva Peetrus oli ära raiunud, ütleb: "Kas mina sind ei näinud ühes Temaga aias?"
  • 27   Siis Peetrus salgas jälle, ja sedamaid laulis kukk.
  • 28   Siis nad viisid Jeesuse Kaifase juurest kohtukotta; aga see oli puhteajal. Ja nad ise ei läinud kohtukotta, et nad ei rüvetuks, vaid võiksid süüa paasatalle.
  • 29   Siis läks Pilaatus välja nende juure ja ütles: "Mis teil on kaebamist Selle Inimese peale?
  • 30   Nemad vastasid ning ütlesid temale: "Kui see ei oleks kurjategija, me ei oleks annud Teda sinu kätte!"
  • 31   Siis ütles Pilaatus neile "Võtke teie Ta ja mõistke oma käsuõpetuse järele kohut Tema üle!" Juudid ütlesid temale: "Meil ei ole luba kedagi tappa!"
  • 32   et täide läheks Jeesuse sõna, mis Ta oli ütelnud, kui Ta tähendas millist surma Ta sureb.
  • 33   Siis käis Pilaatus jälle kohtukotta ja kutsus Jeesuse ning ütles Temale: "0led Sina Juutide Kuningas?"
  • 34   Jeesus vastas: "Räägid sa seda iseenesest või on sulle teised seda Minust ütelnud?"
  • 35   Pilaatus vastas: "Egas ma juut ole! Sinu Oma rahvas ja ülempreestrid on Sind annud minu kätte. Mis Sa oled teinud?"
  • 36   Jeesus kostis: "Minu Riik ei ole sellest maailmast; oleks Mu Riik sellest maailmast, küll Mu sulased oleksid võidelnud, et Mind ei oleks antud juutide kätte. Ent nüüd ei ole Mu Riik mitte siit!"
  • 37   Siis ütles Pilaatus Temale: "Siis oled Sina ometi Kuningas?" Jeesus vastas: "Jah, olen, sest Mina olen Kuningas!" Ma olen selleks sündinud ja selleks tulnud maailma, et Ma tõele tunnistus annaksin. Kes tõe seest on, see kuuleb Minu häält!"
  • 38   Pilaatus ütleb Temale: "Mis on tõde?" Kui ta seda oli ütelnud, läks ta uuesti välja juutide juure ja ütles neile: "Mina ei leia Temast ühtki süüd!"
  • 39   Aga teil on kombeks, et ma paasapühal lasen ühe teile vabaks. Kas tahate nüüd, et ma teile vabaks lasen Juutide Kuninga?"
  • 40   Siis nad kisendasid jälle kõik ning ütlesid: "Mitte Teda, vaid Barabas!" Aga Barabas oli röövel.
 • King James Version (kjv)
  • Active Persistent Session:

   To use a different persistent session key, simply add it above, and click the button below.

   How This All Works

   Your persistent session key, together with your favourite verse, authenticates you. It links to all your notes and tags in the Bible. You can share it with loved ones so they can see your notes and tags.

   However, to modify your notes and tags, you need both the persistent session key and your favourite verse.

   Please Keep Your Favourite Verse Private

   Your persistent session key and favourite verse provide you exclusive access to edit your notes and tags. Think of your persistent session key as a username and your favourite verse as a password. Therefore, ensure your favourite verse is kept private.

   The persistent session key allows viewing, while editing is only possible when the correct favourite verse is provided.

  • Loading...
 • Estonian (estonian - 1.1)

  2008-02-01

  Estonian (et)

  Estonian Bible
  from http://etekstid.home.dk3.com/
  Copyright status unknown.

  • Encoding: UTF-8
  • Direction: LTR
  • LCSH: Bible. Estonian.
  • Distribution Abbreviation: estonian

  License

  Source ()

  http://etekstid.home.dk3.com/

  history_1.1
  corrected UTF-8 encoding, fixed errors (repeating verses)

Basic Hash Usage Explained

At getBible, we've established a robust system to keep our API synchronized with the Crosswire project's modules. Let me explain how this integration works in simple terms.

We source our Bible text directly from the Crosswire modules. To monitor any updates, we generate "hash values" for each chapter, book, and translation. These hash values serve as unique identifiers that change only when the underlying content changes, thereby ensuring a tight integration between getBible and the Crosswire modules.

Every month, an automated process runs for approximately three hours. During this window, we fetch the latest Bible text from the Crosswire modules. Subsequently, we compare the new hash values and the text with the previous ones. Any detected changes trigger updates to both our official getBible hash repository and the Bible API for all affected translations. This system has been operating seamlessly for several years.

Once the updates are complete, any application utilizing our Bible API should monitor the hash values at the chapter, book, or translation level. Spotting a change in these values indicates that they should update their respective systems.

Hash values can change due to various reasons, including textual corrections like adding omitted verses, rectifying spelling errors, or addressing any discrepancies flagged by the publishers maintaining the modules at Crosswire.

The Crosswire initiative, also known as the SWORD Project, is the "source of truth" for getBible. Any modifications in the Crosswire modules get reflected in our API within days, ensuring our users access the most precise and current Bible text. We pledge to uphold this standard as long as getBible exists and our build scripts remain operational.

We're united in our mission to preserve the integrity and authenticity of the Bible text. If you have questions or require additional information, please use our support system. We're here to assist and will respond promptly.

Thank you for your understanding and for being an integral part of the getBible community.

Favourite Verse

You should select one of your favourite verses.

This verse in combination with your session key will be used to authenticate you in the future.

This is currently the active session key.

Should you have another session key from a previous session.
You can add it here to load your previous session.

Johannese evangeelium 18:

Sharing the Word of God with the world.
 • Share Text
  ...
 • Share Link

Johannese evangeelium 18:1

Tagging this verse.

The active verse selected text should load here.

Active

Available Tags

Drag and drop the desired tag from the available ones to the active area.

To un-tag a verse, drag and drop the desired tag from active to the available tags area.

Edit Tag

Create Tag

Johannese evangeelium 18:1

Notes on this verse.

The active verse selected text should load here.