Skip to main content
 • WORD Research this...
  John 6
  •   Pärast seda läks Jeesus Tibeeria poolt Galilea mere teisele poole.
  •   ja palju rahvast järgis Teda, sest nad nägid Tema imetähti, mida Ta tegi haigete juures.
  •   Aga Jeesus läks üles mäele ja istus sinna Oma jüngritega.
  •   Ja paasa, juutide püha, oli ligi.
  •   Kui nüüd Jeesus Oma silmad üle tõstis ja nägi palju rahvast enese juure tulevat, ütles Ta Filippusele: "Kust me ostame leiba, et need saaksid süüa?"
  •   Ent seda Ta ütles teda kiusates, sest Ta teadis küll, mida Ta tahtis teha.
  •   Filippus vastas Talle: "Leibu kahesaja teenari eest ei jätku neile, et igaüks natukesegi võtaks!"
  •   Üks Tema jüngritest, Andreas, Siimon Peetruse vend, ütleb Talle:
  •   "Siin on üks poisike, kellel on viis odraleiba ja kaks kalakest, aga mis saab sellest nii paljudele?"
  • 10   Jeesus ütles: "Asetage inimesed maha istuma!" Ja seal paigas oli palju rohtu. Siis asetusid maha arvult umbes viis tuhat meest!
  • 11   Jeesus võttis nüüd leivad, tänas ja, andis neile, kes maas istusid, samuti kai neist kalukesist, niipalju kui nad tahtsid.
  • 12   Aga kui nende kõhud olid täis saanud, ütles Ta oma jüngritele: "Koguge ülejäänud palukesed kokku, et midagi ei läheks raisku!"
  • 13   Siis nad kogusid kokku kaksteistkümmend korvitäit palukesi, mis oli üle jäänud viiest odraleivas nendelt, kes olid söönud.
  • 14   Kui nüüd rahvas nägi tunnustähte, mille Jeesus oli teinud, ütlesid nad: "See on tõesti Prohvet, kes maailma pidi tulema!"
  • 15   Siis Jeesus sai aru, et nad tahavad tulla ja Teda vägisi võtta ning teha kuningaks. Ja Ta läks jälle kõrvale mäe ainuüksi.16 Aga kui õhtu tuli, läksid Tema jüngrid mereranda
  • 17   ja astusid paati ja tulid teisele poole merd Kapernauma. Aga pimedus oli juba käes ja Jeesus ei olnud veel tulnud nende juure.
  • 18   Ja meri hakkas lainetama, sest suur tuul puhus.
  • 19   Kui nad nüüd olid sõudnud umbes kakskümmend viis või kolmkümmend vagu maad, nägid nad Jeesust merel kõndivat ja paadi lähedale jõudvat, ja nad lõid kartma.
  • 20   Aga Tema ütles neile: "Mina olen see, ärge kartke!"
  • 21   Nüüd nad tahtsid Teda paati võtta, ja varsti sai paat sinna randa, kuhu nad sõitsid.
  • 22   Järgmisel päeval nägi rahvas, kes viibis mere teisel rannal, et teist lootsikut ei olnud seal, vaid oli ainult üks, ja et Jeesus ei olnud astunud ühes Oma jüngritega paati, vaid et ainult Tema jüngrid olid ära läinud.
  • 23   Oli aga tulnud veel lootsikuid Tibeeriast selle paiga lähedale, kus nad olid leiba söönud, kui Issand oli Jumalat tänanud.
  • 24   Kui nüüd rahvas nägi, et seal ei olnud Jeesust ega Tema jüngreid, läksid nad lootsikusse ja tulid Kapernauma ning otsisid Jeesust.
  • 25   Ja kui nad Ta leidsid mere teiselt rannalt, ütlesid nad Talle: "Rabi, millal Sa siia said?"26 Jeesus vastas neile ning ütles: "Tõesti, tõesti Ma ütlen teile, et te ei otsi Mind, sellepärast et te nägite tunnustähti, vaid et te sõite leiba ja teie kõhud said täis!
  • 27   Ärge hankige rooga, mis hävib, vaid rooga, mis jääb igaveseks eluks, mida Inimese Poeg tahab teile anda, sest Teda on Jumal Isa pitseriga kinnitanud!"
  • 28   Siis ütlesid nad Temale: "Mis me peame tegema, et võiksime teha Jumala tegusid?"
  • 29   Jeesus vastas ning ütles neile: "See on Jumala tegu, et te usute Temasse, Kelle Ta on läkitanud!"
  • 30   Siis nad ütlesid Temale: "Mis tunnustähe sa Siis teed, et me näeksime ja usuksime Sind? Mis Sa teed?
  • 31   Meie esiisad sõid kõrves mannat, nagu on kirjutatud: Ta andis neile süüa leiba taevast!"
  • 32   Siis Jeesus ütles neile: "Tõesti, tõesti Ma ütlen teile! Mooses ei annud teile leiba taevast, aga Minu Isa annab teile tõelise leiva taevast!
  • 33   Sest Jumala leib on see, kes tuleb taevast alla ja annab maailmale elu!"
  • 34   Siis nad ütlesid Talle: "Issand, anna meile ikka seda leiba!"
  • 35  . Jeesus ütles neile: "Mina olen eluleib. Kes tuleb Minu juure, see ei näe nälga, ja kes Minusse usub, sellele ei tule iialgi janu!
  • 36   Aga Mina olen teile ütelnud, et te olete Mind näinud ega usu mitte!
  • 37   Kõik, mis Isa Minule annab, tuleb Minu juure, ja kes Minu juure tuleb, seda Ma ei lükka välja.
  • 38   Sest Ma olen taevast alla tulnud mitte Oma tahtmist tegema, vaid Selle tahtmist, Kes Mind on läkitänud.
  • 39   Aga see on Selle tahtmine, Kes Mind on läkitanud, et Ma ühtki ei kaota sellest kõigest, mis Ta Minule on annud, vaid et Ma selle üles äratan viimsel päeval.
  • 40   Sest see on Mu Isa tahtmine, et igaühel, kes Poega näeb ja Temasse usub, on igavene elu, ja Ma äratan tema üles viimsel päeval!"41 Siis nurisesid juudid Tema üle, et Ta oli ütelnud: "Mina olen leib, mis taevast on alla tulnud!"
  • 42   Ja nad ütlesid: "Eks see ole Jeesus, Joosepi poeg, Kelle isa ja Ema me tunneme? Kuidas Ta siis ütleb: Ma olen tulnud taevast?"
  • 43   Jeesus vastas ning ütles neile: "Ärge nurisege isekeskis!
  • 44   Ükski ei või tulla Minu juure, kui teda ei tõmba Isa, kes Mind on läkitanud; ja Mina äratan tema üles viimsel päeval.
  • 45   Prohvetite raamatuis on kirjutatud: Nad kõik peavad olema Jumala poolt õpetatud! Igaüks, kes on Isalt kuulnud ja on õppinud, tuleb Minu juure.
  • 46   Mitte, et keegi teine oleks näinud Isa kui See, Kes on Jumala juurest; See on näinud Isa.
  • 47   Tõesti, tõesti Ma ütlen teile: Kes usub, sellel on igavene elu!
  • 48   Mina olen Eluleib.
  • 49   Teie esiisad sõid kõrves mannat ja surid.
  • 50   See on leib, mis taevast alla tuleb, et inimene seda sööks ega sureks.
  • 51   Mina olen elav leib, mis taevast on alla tulnud. Kui keegi sööb seda leiba, siis ta elab igavesti; ja leib, mille Mina annan, on Minu Liha, mille annan maailma elu eest !"
  • 52   Siis riidlesid juudid isekeskis, üteldes: "Kuidas see võib meile anda Oma Liha süüa?"
  • 53   Siis Jeesus ütles neile: "Tõesti, tõesti Ma ütlen teile, et kui te ei söö Inimese Poja Liha ega joo Tema Verd, siis ei ole elu teis enestes!
  • 54   Kes sööb Minu Liha ja joob Minu Verd, sel on igavene elu; ja Mina äratan tema üles viimsel päeval.
  • 55   Sest Mu Liha on tõeline roog ja Mu Veri on tõeline jook.
  • 56   Kes sööb Minu Liha ja joob Minu Verd, jääb Minusse ja Mina temasse.
  • 57   Nagu elav Isa Mind on läkitanud ja Mina elan Isa läbi, nõnda ka see, kes Mind sööb, elab Minu läbi.
  • 58   See on leib, mis taevast on alla tulnud; see ei ole niisugune, mida sõid teie vanemad ja surid. Kes seda leiba sööb, elab igavesti!"
  • 59   Seda Ta ütles kogudusekojas, õpetades Kapernaumas.
  • 60   Siis paljud Tema jüngrid, kui nad seda kuulsid, ütlesid: "See kõne on kõva, kes võib seda kuulda?"
  • 61   Aga et Jeesus Iseenesest teadis, et Tema jüngrid selle üle nurisesid, ütles Ta neile: "Kas see teid pahandab?
  • 62   Aga mis on siis, kui te näete Inimese Poja üles minevat sinna, kus Ta enne oli?
  • 63   Vaim on, kes teeb elavaks; lihast ei ole kasu millekski; sõnad, mis mina teile olen rääkinud, on vaim ja on elu.
  • 64   Aga teie seas on mõned, kes ei usu!" Sest Jeesus teadis algusest peale, kes need olid, kes ei uskunud, ja kes see on, kes Tema ära annab.
  • 65   Ja Ta ütles: "Sellepärast Ma olen teile ütelnud, et ükski ei või tulla Minu juure, kui temale seda ei ole annud Minu Isa!"
  • 66   Sellest ajast läksid paljud Tema jüngrid ära Ta järelt ega kõndinud enam Temaga.
  • 67   Siis Jeesus ütles neile kaheteistkümnele: "Kas ka teie tahate ära minna?"
  • 68   Siimon Peetrus vastas Temale: "Issand, kelle juure me läheme? Sinul on igavese elu sõnad,
  • 69   ja me oleme uskunud ja tunnud, et Sina oled Jumala Püha!"
  • 70   Jeesus kostis neile: "Eks ole Mina teid kaksteistkümmend ära valinud, ja üks teie seast on kurat?"
  • 71   Aga Ta rääkis Juudast, Iskarioti Siimona pojast, sest see pidi Tema ära andma ja oli üks neist kaheteistkümnest.
 • King James Version (kjv)
  • Active Persistent Session:

   To use a different persistent session key, simply add it above, and click the button below.

   How This All Works

   Your persistent session key, together with your favourite verse, authenticates you. It links to all your notes and tags in the Bible. You can share it with loved ones so they can see your notes and tags.

   However, to modify your notes and tags, you need both the persistent session key and your favourite verse.

   Please Keep Your Favourite Verse Private

   Your persistent session key and favourite verse provide you exclusive access to edit your notes and tags. Think of your persistent session key as a username and your favourite verse as a password. Therefore, ensure your favourite verse is kept private.

   The persistent session key allows viewing, while editing is only possible when the correct favourite verse is provided.

  • Loading...
 • Estonian (estonian - 1.1)

  2008-02-01

  Estonian (et)

  Estonian Bible
  from http://etekstid.home.dk3.com/
  Copyright status unknown.

  • Encoding: UTF-8
  • Direction: LTR
  • LCSH: Bible. Estonian.
  • Distribution Abbreviation: estonian

  License

  Source ()

  http://etekstid.home.dk3.com/

  history_1.1
  corrected UTF-8 encoding, fixed errors (repeating verses)

Basic Hash Usage Explained

At getBible, we've established a robust system to keep our API synchronized with the Crosswire project's modules. Let me explain how this integration works in simple terms.

We source our Bible text directly from the Crosswire modules. To monitor any updates, we generate "hash values" for each chapter, book, and translation. These hash values serve as unique identifiers that change only when the underlying content changes, thereby ensuring a tight integration between getBible and the Crosswire modules.

Every month, an automated process runs for approximately three hours. During this window, we fetch the latest Bible text from the Crosswire modules. Subsequently, we compare the new hash values and the text with the previous ones. Any detected changes trigger updates to both our official getBible hash repository and the Bible API for all affected translations. This system has been operating seamlessly for several years.

Once the updates are complete, any application utilizing our Bible API should monitor the hash values at the chapter, book, or translation level. Spotting a change in these values indicates that they should update their respective systems.

Hash values can change due to various reasons, including textual corrections like adding omitted verses, rectifying spelling errors, or addressing any discrepancies flagged by the publishers maintaining the modules at Crosswire.

The Crosswire initiative, also known as the SWORD Project, is the "source of truth" for getBible. Any modifications in the Crosswire modules get reflected in our API within days, ensuring our users access the most precise and current Bible text. We pledge to uphold this standard as long as getBible exists and our build scripts remain operational.

We're united in our mission to preserve the integrity and authenticity of the Bible text. If you have questions or require additional information, please use our support system. We're here to assist and will respond promptly.

Thank you for your understanding and for being an integral part of the getBible community.

Favourite Verse

You should select one of your favourite verses.

This verse in combination with your session key will be used to authenticate you in the future.

This is currently the active session key.

Should you have another session key from a previous session.
You can add it here to load your previous session.

Johannese evangeelium 6:

Sharing the Word of God with the world.
 • Share Text
  ...
 • Share Link

Johannese evangeelium 6:1

Tagging this verse.

The active verse selected text should load here.

Active

Available Tags

Drag and drop the desired tag from the available ones to the active area.

To un-tag a verse, drag and drop the desired tag from active to the available tags area.

Edit Tag

Create Tag

Johannese evangeelium 6:1

Notes on this verse.

The active verse selected text should load here.