Skip to main content
 • WORD Research this...
  Matthew 10
  •   Un Viņš, pieaicinājis savus divpadsmit mācekļus, deva tiem varu izdzīt ļaunos garus un dziedināt katru slimību un katru vājību.
  •   Bet divpadsmit apustuļu vārdi ir sekojoši: pirmais ir Sīmanis, saukts Pēteris, un viņa brālis Andrejs;
  •   Jēkabs, Zebedeja dēls, un viņa brālis Jānis; Filips un Bērtulis, Toms un muitnieks Matejs. Jēkabs, Alfeja dēls, un Tadejs.
  •   Sīmanis Kanānietis un Jūdass Iskariots, kas Viņu nodeva.
  •   Jēzus sūtīja šos divpadsmit un pavēlēja viņiem, sacīdams: Ceļu uz pagāniem nestaigājiet un samariešu pilsētās neieejiet,
  •   Bet drīzāk ejiet pie Izraēļa nama pazudušajām avīm!
  •   Ejiet un sludiniet, sacīdami: Debesvalstība ir tuvu klāt.
  •   Dziediniet slimos, uzmodiniet mirušos, spitālīgos dariet tīrus, izdzeniet ļaunos garus! Bez maksas esat saņēmuši, bez maksas dodiet!
  •   Neturiet savās jostās ne zeltu, ne sudrabu, ne naudu,
  • 10   Ne ceļa somu, ne divus svārkus, ne kurpes, ne spieķi, jo strādnieks ir sava uztura cienīgs!
  • 11   Bet kurā pilsētā vai ciemā jūs ieiesit, pajautājiet, kas tanī cienīgs; tur arī palieciet, kamēr iziesiet!
  • 12   Ieejot mājā, sveiciniet to, sacīdami: miers šai mājai!
  • 13   Un ja šī māja būs cienīga, jūsu miers nāks pār to; bet ja nebūs cienīga, jūsu miers atgriezīsies jūsos.
  • 14   Bet kas jūs neuzņems un jūsu vārdos neklausīsies, izejot no mājas vai pilsētas arā, nokratiet putekļus no savām kājām!
  • 15   Patiesi es jums saku: sodomiešu un gomoriešu zemei būs vieglāk tiesas dienā nekā šai pilsētai.
  • 16   Lūk, es jūs sūtu avis starp vilkiem. Tāpēc esiet gudri čūskas un vienkārši baloži!
  • 17   Sargieties no cilvēkiem: viņi nodos jūs tiesai, jūs šaustīs savās sinagogās.
  • 18   Manis dēļ jūs vedīs valdnieku un ķēniņu priekšā viņiem un pagāniem par liecību.
  • 19   Bet kad jūs nodos, nedomājiet, ko un runāt! Tanī brīdī tiks jums dots, kas jums jārunā.
  • 20   Ne jūs esat tie, kas runā, bet jūsu Tēva gars, kas runā jūsos.
  • 21   Jo brālis nodos nāvē brāli, un tēvs - savu bērnu; un bērni sacelsies pret saviem vecākiem un viņus nonāvēs.
  • 22   Un visi jūs ienīdīs mana vārda dēļ, bet kas izturēs līdz galam, būs pestīts.
  • 23   Bet kad jūs vajās vienā pilsētā, bēdziet otrā! Patiesi es jums saku: jūs nebeigsiet ar Izraēļa pilsētām, iekams atnāks Cilvēka Dēls.
  • 24   Māceklis nav pārāks par mācītāju, nedz kalps par savu kungu.
  • 25   Māceklim pietiek, ja viņš kļūst tāds viņa mācītājs, un kalps - viņa kungs. Ja nama tēvu sauca par Belcebulu, tad jo vairāk viņa mājiniekus.
  • 26   Tomēr nebīstieties no viņiem, jo nekas nav noslēpts, kas neatklāsies, un nekas nav slepens, kas nekļūs zināms.
  • 27   Ko es jums saku tumsā, par to jūs runājiet gaismā; un ko jūs dzirdat ausī, to sludiniet no jumtiem!
  • 28   Nebīstieties no tā, kas nokauj miesu, bet dvēseli nespēj nonāvēt! Bet vairāk bīstieties no tā, kas spēj dvēseli un miesu pazudināt ellē!
  • 29   Vai divus zvirbuļus nepērk par vienu grasi? Bet neviens no tiem nekrīt bez jūsu Tēva (ziņas).
  • 30   Pat mati uz jūsu galvas visi saskaitīti.
  • 31   Nebīstieties, jo jūs esat labāki nekā daudzi zvirbuļi!
  • 32   Katru, kas mani atzīst cilvēku priekšā, es atzīšu sava Tēva priekšā, kas ir debesīs.
  • 33   Bet kas mani noliegs cilvēku priekšā, to es noliegšu sava Tēva priekšā, kas ir debesīs.
  • 34   Nedomājiet, ka es atnācu nest mieru virs zemes! Es neatnācu nest mieru, bet šķēpu.
  • 35   Jo es nācu šķirt dēlu no viņa tēva, meitu no viņas mātes un vedeklu no viņas vīramātes.
  • 36   Un viņa mājnieki būs cilvēka ienaidnieki.
  • 37   Kas mīl tēvu vai māti vairāk nekā mani, nav manis cienīgs; un kas mīl dēlu vai meitu vairāk nekā mani, nav manis cienīgs.
  • 38   Kas neņem savu krustu un neseko man, nav manis cienīgs.
  • 39   Kas savu dzīvību iegūst, pazaudē to; bet kas savu dzīvību pazaudēs manis dēļ, atradīs to.
  • 40   Kas jūs uzņem, tas uzņem mani; un kas mani uzņem, tas uzņem to, kas mani sūtījis.
  • 41   Kas uzņem pravieti pravieša vārdā, saņems pravieša algu; un kas uzņem taisnīgo taisnīgā vārdā, saņems taisnīgā algu.
  • 42   Un kas dos dzert vienam no šiem mazajiem kaut glāzi auksta ūdens mācekļa vārdā, patiesi es jums saku: viņš savu algu nezaudēs.
 • King James Version (kjv)
  • Active Persistent Session:

   To use a different persistent session key, simply add it above, and click the button below.

   How This All Works

   Your persistent session key, together with your favourite verse, authenticates you. It links to all your notes and tags in the Bible. You can share it with loved ones so they can see your notes and tags.

   However, to modify your notes and tags, you need both the persistent session key and your favourite verse.

   Please Keep Your Favourite Verse Private

   Your persistent session key and favourite verse provide you exclusive access to edit your notes and tags. Think of your persistent session key as a username and your favourite verse as a password. Therefore, ensure your favourite verse is kept private.

   The persistent session key allows viewing, while editing is only possible when the correct favourite verse is provided.

  • Loading...
 • New Testament (latvian - 1.4)

  2011-10-26

  Latvian (lv)

  Latvian New Testament
  The electronic edition comes from Sergej A. Fedosov's Slavic Bible for Windows

  • Encoding: UTF-8
  • Direction: LTR
  • LCSH: Bible. Latvian.
  • Distribution Abbreviation: latvian

  License

  Source (OSIS)

  Slavic Bible (http://come.to/sbible) via Unbound Bible

  history_1.4
  corrected reference tags (but did not parse the references)
  history_1.3
  minor spacing cleanup and tagging of references
  history_1.2
  fixed encoding, moved to OSIS source
  history_1.1
  compressed module

Basic Hash Usage Explained

At getBible, we've established a robust system to keep our API synchronized with the Crosswire project's modules. Let me explain how this integration works in simple terms.

We source our Bible text directly from the Crosswire modules. To monitor any updates, we generate "hash values" for each chapter, book, and translation. These hash values serve as unique identifiers that change only when the underlying content changes, thereby ensuring a tight integration between getBible and the Crosswire modules.

Every month, an automated process runs for approximately three hours. During this window, we fetch the latest Bible text from the Crosswire modules. Subsequently, we compare the new hash values and the text with the previous ones. Any detected changes trigger updates to both our official getBible hash repository and the Bible API for all affected translations. This system has been operating seamlessly for several years.

Once the updates are complete, any application utilizing our Bible API should monitor the hash values at the chapter, book, or translation level. Spotting a change in these values indicates that they should update their respective systems.

Hash values can change due to various reasons, including textual corrections like adding omitted verses, rectifying spelling errors, or addressing any discrepancies flagged by the publishers maintaining the modules at Crosswire.

The Crosswire initiative, also known as the SWORD Project, is the "source of truth" for getBible. Any modifications in the Crosswire modules get reflected in our API within days, ensuring our users access the most precise and current Bible text. We pledge to uphold this standard as long as getBible exists and our build scripts remain operational.

We're united in our mission to preserve the integrity and authenticity of the Bible text. If you have questions or require additional information, please use our support system. We're here to assist and will respond promptly.

Thank you for your understanding and for being an integral part of the getBible community.

Favourite Verse

You should select one of your favourite verses.

This verse in combination with your session key will be used to authenticate you in the future.

This is currently the active session key.

Should you have another session key from a previous session.
You can add it here to load your previous session.

Matthew 10:

Sharing the Word of God with the world.
 • Share Text
  ...
 • Share Link

Matthew 10:1

Tagging this verse.

The active verse selected text should load here.

Active

Available Tags

Drag and drop the desired tag from the available ones to the active area.

To un-tag a verse, drag and drop the desired tag from active to the available tags area.

Edit Tag

Create Tag

Matthew 10:1

Notes on this verse.

The active verse selected text should load here.