Skip to main content
 • WORD Research this...
  Matthew 12
  •   Tanī laikā Jēzus gāja sabatā caur druvu. Viņa mācekļi, būdami izsalkuši, sāka raut vārpas un ēst.
  •   Farizeji, to redzēdami, sacīja Viņam: Lūk, Tavi mācekļi dara to, ko sabatā nepienākas darīt!
  •   Bet Viņš sacīja tiem: Vai jūs neesat lasījuši, ko darīja Dāvids un tie, kas bija ar viņu, kad tas bija izsalcis?
  •   viņš iegāja Dieva namā un ēda upura maizi, kuru viņam un arī tiem, kas ar viņu bija, ēst nepienācās, bet tikai vienīgi priesteriem?
  •   Vai, atkal, jūs nelasījāt bauslībā, ka priesteri svētnīcā sabatā lauž sabata mieru un ir bezvainīgi?
  •   Bet es jums saku: šeit ir lielāks nekā svētnīca.
  •   Ja jūs saprastu, ko tas nozīmē: es vēlos žēlsirdību, bet ne upuri, tad jūs nekad nepazudinātu nevainīgos;
  •   Jo Cilvēka Dēls ir arī sabata kungs.
  •   Un Viņš aizgāja no turienes un iegāja viņu sinagogā.
  • 10   Un, lūk, tur bija cilvēks ar nokaltušu roku. Lai Viņu apvainotu, tie jautāja Viņam, sacīdami: Vai sabatā atļauts dziedināt?
  • 11   Bet Viņš sacīja tiem: Kurš cilvēks no jums, kam viena avs un sabatā iekrīt bedrē, neņemtu un neizvilktu to?
  • 12   Cilvēks ir daudz labāks par avi. Tāpēc arī atļauts sabatā labu darīt.
  • 13   Tad Viņš sacīja cilvēkam: Izstiep savu roku! Un viņš izstiepa; un bija kļuvusi vesela otra.
  • 14   Bet farizeji, izgājuši ārā, sazvērējās pret Viņu, to nogalināt.
  • 15   Jēzus, zinādams to, aizgāja no turienes. Un daudzi sekoja Viņam, un Viņš tos visus izdziedināja.
  • 16   Un Viņš pavēlēja, lai tie Viņu neatklāj,
  • 17   Lai izpildītos pravieša Isaja vārdi, kas saka:
  • 18   Šis ir mans kalps, kuru es izredzēju, mans mīlulis, pie manai dvēselei labpatika. Es likšu uz Viņu savu garu, un Viņš pasludinās tautām tiesu.
  • 19   Viņš nenaidosies un netrokšņos, un neviens ielās Viņa balsi nedzirdēs.
  • 20   Viņš ielauztu niedri nenolauzīs un kvēlošu degli neizdzēsīs, kamēr nebūs licis taisnībai uzvarēt.
  • 21   Un Viņa vārds ir tautu cerība.
  • 22   Tad atveda pie Viņa ļaunā gara apsēsto, kas bija akls un mēms; un Viņš to izdziedināja tā, ka tas varēja runāt un redzēt.
  • 23   Un visi ļaudis brīnījās un sacīja: Vai tik Viņš nav Dāvida Dēls?
  • 24   Bet farizeji, to dzirdēdami, sacīja: Viņš neizdzen ļaunos garus citādi tikai ar Belcebulu, velnu virsnieku.
  • 25   Jēzus, zinādams viņu domas, tiem sacīja: Ikviena valsts, kura pati sevī sašķēlusies, iznīks; un ikviena pilsēta vai māja, kura pati sevī sašķēlusies, nepastāvēs.
  • 26   Ja nu sātans izdzen sātanu, tad viņš pats sevī sašķēlies: tad pastāvēs viņa valsts?
  • 27   Ja tad es ļaunos garus izdzenu ar Belcebulu, ar ko tad izdzen jūsu dēli? Tāpēc viņi būs jūsu tiesātāji.
  • 28   Bet ja es izdzenu sātanus ar Dieva garu, tad pie jums atnākusi Dieva valstība.
  • 29   Un var kāds ieiet stipra cilvēka mājā un izlaupīt viņa mantu, ja iepriekš nesasien stipro? Un tad māju izlaupīs.
  • 30   Kas nav ar mani, tas ir pret mani; kas ar mani nesakrāj, tas izšķiež.
  • 31   Tāpēc es jums saku: Katrs grēks un zaimi cilvēkiem tiks piedots; bet zaimi pret Garu netiks piedoti.
  • 32   Un ja kāds sacīs vārdu pret Cilvēka Dēlu, tam tiks piedots, bet kas runās pret Svēto Garu, tam netiks piedots ne šinī, ne nākošajā pasaulē.
  • 33   Vai nu jūs koku atzīstat par labu un augļus par labiem, vai atzīstat koku par nelabu un augļus par nelabiem, jo koku pazīst pēc augļiem.
  • 34   Čūsku izdzimums, jūs varat runāt labu, būdami ļauni? Jo no sirds pārpilnības runā mute.
  • 35   Labs cilvēks no dārgumu krātuves iznes labu mantu, bet ļauns cilvēks no ļaunumu krātuves iznes ļaunu.
  • 36   Bet es jums saku, ka cilvēki par katru nevajadzīgu vārdu, ko tie izrunā, dos norēķinu tiesas dienā.
  • 37   Jo pēc taviem vārdiem tevi attaisnos un pēc taviem vārdiem tevi pazudinās.
  • 38   Tad daži rakstu mācītāji un farizeji atbildēja Viņam, sacīdami: Mācītāj, mēs vēlamies no Tevis redzēt brīnumu!
  • 39   Viņš atbildēja tiem un sacīja: Ļauna un laulības pārkāpēja cilts meklē zīmi, bet cita zīme netiks dota tikai pravieša Jonasa zīme.
  • 40   Jonass trīs dienas un trīs naktis bija lielzivs iekšās, Cilvēka Dēls trīs dienas un trīs naktis būs zemes klēpī.
  • 41   Ninīves vīri stāsies tiesā pret šo cilti un notiesās to, jo viņi, Jonasam sludinot, atgriezās no grēkiem. Un, lūk, šeit ir vairāk Jonass.
  • 42   Dienvidu ķēniņiene stāsies tiesā pret šo cilti un notiesās to, jo viņa nāca no pasaules malas, lai dzirdētu Salomona gudrību, bet šeit ir vairāk Salomons.
  • 43   Kad ļaunais gars iziet no cilvēka, tas klejo, meklēdams mieru, bet neatrod to.
  • 44   Tad viņš saka: Es atgriezīšos savā mājā, no kuras es izgāju. Un atnācis, viņš atrod to neaizņemtu, izslaucītu ar slotu un uzpostu.
  • 45   Tad viņš aiziet un paņem līdz septiņus garus, kas ļaunāki par viņu; un iegājuši tie tur dzīvo; un šī cilvēka pēdējais stāvoklis kļūst ļaunāks nekā pirmais. tas notiks arī šai ļaunajai ciltij.
  • 46   Kamēr Viņš vēl runāja ļaudīm, lūk, Viņa māte un Viņa brāļi stāvēja ārā, vēlēdamies ar Viņu runāt.
  • 47   Kāds Viņam sacīja: Lūk, Tava māte un Tavi brāļi stāv ārā un meklē Tevi.
  • 48   Bet Viņš atbildēja tam, kas Viņam paziņoja, sacīdams: Kas ir mana māte un kas mani brāļi?
  • 49   Un Viņš, izstiepis roku pār saviem mācekļiem, sacīja: Lūk, mana māte un mani brāļi!
  • 50   Jo kas izpilda mana Tēva prātu, kas debesīs, tas ir mans brālis un māsa, un māte.
 • King James Version (kjv)
  • Active Persistent Session:

   To use a different persistent session key, simply add it above, and click the button below.

   How This All Works

   Your persistent session key, together with your favourite verse, authenticates you. It links to all your notes and tags in the Bible. You can share it with loved ones so they can see your notes and tags.

   However, to modify your notes and tags, you need both the persistent session key and your favourite verse.

   Please Keep Your Favourite Verse Private

   Your persistent session key and favourite verse provide you exclusive access to edit your notes and tags. Think of your persistent session key as a username and your favourite verse as a password. Therefore, ensure your favourite verse is kept private.

   The persistent session key allows viewing, while editing is only possible when the correct favourite verse is provided.

  • Loading...
 • New Testament (latvian - 1.4)

  2011-10-26

  Latvian (lv)

  Latvian New Testament
  The electronic edition comes from Sergej A. Fedosov's Slavic Bible for Windows

  • Encoding: UTF-8
  • Direction: LTR
  • LCSH: Bible. Latvian.
  • Distribution Abbreviation: latvian

  License

  Source (OSIS)

  Slavic Bible (http://come.to/sbible) via Unbound Bible

  history_1.4
  corrected reference tags (but did not parse the references)
  history_1.3
  minor spacing cleanup and tagging of references
  history_1.2
  fixed encoding, moved to OSIS source
  history_1.1
  compressed module

Basic Hash Usage Explained

At getBible, we've established a robust system to keep our API synchronized with the Crosswire project's modules. Let me explain how this integration works in simple terms.

We source our Bible text directly from the Crosswire modules. To monitor any updates, we generate "hash values" for each chapter, book, and translation. These hash values serve as unique identifiers that change only when the underlying content changes, thereby ensuring a tight integration between getBible and the Crosswire modules.

Every month, an automated process runs for approximately three hours. During this window, we fetch the latest Bible text from the Crosswire modules. Subsequently, we compare the new hash values and the text with the previous ones. Any detected changes trigger updates to both our official getBible hash repository and the Bible API for all affected translations. This system has been operating seamlessly for several years.

Once the updates are complete, any application utilizing our Bible API should monitor the hash values at the chapter, book, or translation level. Spotting a change in these values indicates that they should update their respective systems.

Hash values can change due to various reasons, including textual corrections like adding omitted verses, rectifying spelling errors, or addressing any discrepancies flagged by the publishers maintaining the modules at Crosswire.

The Crosswire initiative, also known as the SWORD Project, is the "source of truth" for getBible. Any modifications in the Crosswire modules get reflected in our API within days, ensuring our users access the most precise and current Bible text. We pledge to uphold this standard as long as getBible exists and our build scripts remain operational.

We're united in our mission to preserve the integrity and authenticity of the Bible text. If you have questions or require additional information, please use our support system. We're here to assist and will respond promptly.

Thank you for your understanding and for being an integral part of the getBible community.

Favourite Verse

You should select one of your favourite verses.

This verse in combination with your session key will be used to authenticate you in the future.

This is currently the active session key.

Should you have another session key from a previous session.
You can add it here to load your previous session.

Matthew 12:

Sharing the Word of God with the world.
 • Share Text
  ...
 • Share Link

Matthew 12:1

Tagging this verse.

The active verse selected text should load here.

Active

Available Tags

Drag and drop the desired tag from the available ones to the active area.

To un-tag a verse, drag and drop the desired tag from active to the available tags area.

Edit Tag

Create Tag

Matthew 12:1

Notes on this verse.

The active verse selected text should load here.