Skip to main content
 • WORD Research this...
  Matthew 24
  •   Jēzus atstāja svētnīcu un aizgāja. Tad Viņa mācekļi pienāca, lai rādītu Viņam svētnīcas celtnes.
  •   Bet Viņš atbildēja un sacīja tiem: Vai jūs redzat to visu? Patiesi es jums saku: šeit nepaliks akmens uz akmens, kas netiktu nopostīts.
  •   Bet kad Viņš sēdēja Olīvkalnā, mācekļi vieni pienāca pie Viņa un sacīja: Saki mums, kad tas viss notiks, un kāda būs Tavas atnākšanas un pasaules gala zīme?
  •   Jēzus atbildēja un sacīja viņiem: Uzmanieties, lai neviens jūs nepieviltu!
  •   Jo daudzi nāks manā vārdā un sacīs: Es esmu Kristus; un tie pievils daudzus.
  •   Jūs dzirdēsiet par kariem un karu baumām. Pielūkojiet un nebaidieties, jo tam visam jānotiek, bet tas vēl nav gals.
  •   Jo tauta celsies pret tautu un valsts pret valsti, un būs mēris, bads un vietvietām zemestrīces.
  •   Bet tas viss tikai ciešanu sākums.
  •   Tad jūs nodos mokās un jūs nonāvēs; un jūs būsiet visu tautu nīsti mana vārda dēļ.
  • 10   Un tad daudzi ieļaunosies, un viens otru nodos, un viens otru ienīdīs.
  • 11   Un radīsies daudzi viltus pravieši, un pievils daudzus.
  • 12   Un tāpēc mīlestība daudzos atdzisīs, jo netaisnība būs pārpilnībā.
  • 13   Bet, kas pastāvēs līdz galam, tas būs pestīts.
  • 14   Un šīs valstības evaņģēlijs tiks sludināts visā pasaulē, visām tautām par liecību; un tad nāks gals.
  • 15   Un, kad jūs redzēsiet izpostīšanas negantību esam svētajā vietā, to pravietis Daniēls sacījis, - kas to lasa, lai saprot! -
  • 16   Tad tie, kas Jūdejā, lai bēg kalnos!
  • 17   Un kas uz jumta, lai nekāpj zemē iznest kaut ko no savas mājas!
  • 18   Un kas ir tīrumā, lai neatgriežas paņemt savus virssvārkus!
  • 19   Bet bēdas grūtniecēm un zīdītājām tanīs dienās.
  • 20   Bet lūdziet Dievu, lai jūsu bēgšana nenotiek ziemā vai sabatā!
  • 21   Jo tad būs lielas bēdas, kādas nav bijušas no pasaules sākuma līdz pat šim un arī vairs nebūs.
  • 22   Un ja šīs dienas nesaīsinātu, tad neviena miesa neizglābtos; bet izredzēto dēļ šīs dienas saīsinās.
  • 23   Ja tad kāds jums sacītu: Lūk, še vai tur ir Kristus, neticiet!
  • 24   Jo celsies viltus Kristi un viltus pravieši un darīs lielas zīmes un brīnumus, lai maldinātu, ja tas iespējams, arī izredzētos.
  • 25   Lūk, es jums saku to jau iepriekš.
  • 26   Ja tad jums sacīs: Lūk, Viņš ir tuksnesī, neizejiet! Lūk, Viņš ir kambaros, tad neticiet!
  • 27   Jo zibens rodas austrumos un atspīd līdz rietumiem, būs arī ar Cilvēka Dēla atnākšanu.
  • 28   Jo kur ir miesa, tur salasās arī ērgļi.
  • 29   Bet tūdaļ pēc šo bēdu dienām saule aptumšosies, un mēness nedos savu spīdumu, un zvaigznes kritīs no debesīm, un debesu stiprumi sakustēsies.
  • 30   Un tad Cilvēka Dēla zīme parādīsies debesīs; un tad visas zemes ciltis vaimanās; un viņas redzēs Cilvēka Dēlu nākam debesu padebešos lielā spēkā un godībā.
  • 31   Un Viņš sūtīs savus eņģeļus ar bazūnēm un stipru skaņu; un tie savāks Viņa izredzētos no četriem vējiem, no vienas debesu malas līdz otrai.
  • 32   Bet mācieties līdzību no vīģes koka: kad zari jau paliek maigi un lapas plaukst, ziniet, ka vasara tuvu!
  • 33   arī jūs: kad visu to redzēsiet, ziniet: Viņš ir tuvu durvīs!
  • 34   Patiesi es jums saku: šī cilts neizzudīs, kamēr tas viss notiks.
  • 35   Debess un zeme zudīs, bet mani vārdi nezudīs.
  • 36   Bet to dienu un stundu neviens nezina, pat ne debesu eņģeļi, vienīgi Tēvs.
  • 37   Jo bija Noasa dienās, būs arī Cilvēka Dēla atnākšanā.
  • 38   Jo tanī laikā pirms ūdens plūdiem viņi ēda un dzēra, precējās un devās laulībā līdz tai dienai, kad Noass iegāja šķirstā,
  • 39   Un viņi nesaprata, iekams plūdi nāca un aizrāva visus; būs arī Cilvēka Dēla atnākšanā.
  • 40   Tad divi būs tīrumā: vienu paņems, otru atstās.
  • 41   Divas mals dzirnavās: vienu paņems, otru atstās.
  • 42   Tāpēc esiet modri, jo jūs nezināt, kurā stundā jūsu Kungs atnāks.
  • 43   Bet tas jums jāzina: ja nama tēvs zinātu, kurā stundā zaglis nāks, tad viņš paliktu nomodā un neļautu ielauzties savā mājā.
  • 44   Tāpēc esiet arī jūs sagatavoti, jo jūs nezināt, kurā stundā Cilvēka Dēls atnāks.
  • 45   tev šķiet, kurš ir uzticīgais un gudrais kalps, ko kungs iecēla pār savu saimi, lai viņiem dotu barību īstā laikā?
  • 46   Svētīgs tas kalps, kuru kungs pārnācis atradīs darām.
  • 47   Patiesi es jums saku: Viņš to iecels pār visiem saviem īpašumiem.
  • 48   Bet ja ļaunais kalps sacīs savā sirdī: mans kungs kavējas nākt,
  • 49   Un iesāks sist savus līdzdarbiniekus, un ēdīs, un dzers ar plītniekiem,
  • 50   Tad šī kalpa kungs nāks tādā dienā, kad viņš to negaida, un stundā, kuru nezina.
  • 51   Un viņš to satrieks un dos tam kopalgu ar liekuļiem: tur būs raudāšana un zobu griešana.
 • King James Version (kjv)
  • Active Persistent Session:

   To use a different persistent session key, simply add it above, and click the button below.

   How This All Works

   Your persistent session key, together with your favourite verse, authenticates you. It links to all your notes and tags in the Bible. You can share it with loved ones so they can see your notes and tags.

   However, to modify your notes and tags, you need both the persistent session key and your favourite verse.

   Please Keep Your Favourite Verse Private

   Your persistent session key and favourite verse provide you exclusive access to edit your notes and tags. Think of your persistent session key as a username and your favourite verse as a password. Therefore, ensure your favourite verse is kept private.

   The persistent session key allows viewing, while editing is only possible when the correct favourite verse is provided.

  • Loading...
 • New Testament (latvian - 1.4)

  2011-10-26

  Latvian (lv)

  Latvian New Testament
  The electronic edition comes from Sergej A. Fedosov's Slavic Bible for Windows

  • Encoding: UTF-8
  • Direction: LTR
  • LCSH: Bible. Latvian.
  • Distribution Abbreviation: latvian

  License

  Source (OSIS)

  Slavic Bible (http://come.to/sbible) via Unbound Bible

  history_1.4
  corrected reference tags (but did not parse the references)
  history_1.3
  minor spacing cleanup and tagging of references
  history_1.2
  fixed encoding, moved to OSIS source
  history_1.1
  compressed module

Basic Hash Usage Explained

At getBible, we've established a robust system to keep our API synchronized with the Crosswire project's modules. Let me explain how this integration works in simple terms.

We source our Bible text directly from the Crosswire modules. To monitor any updates, we generate "hash values" for each chapter, book, and translation. These hash values serve as unique identifiers that change only when the underlying content changes, thereby ensuring a tight integration between getBible and the Crosswire modules.

Every month, an automated process runs for approximately three hours. During this window, we fetch the latest Bible text from the Crosswire modules. Subsequently, we compare the new hash values and the text with the previous ones. Any detected changes trigger updates to both our official getBible hash repository and the Bible API for all affected translations. This system has been operating seamlessly for several years.

Once the updates are complete, any application utilizing our Bible API should monitor the hash values at the chapter, book, or translation level. Spotting a change in these values indicates that they should update their respective systems.

Hash values can change due to various reasons, including textual corrections like adding omitted verses, rectifying spelling errors, or addressing any discrepancies flagged by the publishers maintaining the modules at Crosswire.

The Crosswire initiative, also known as the SWORD Project, is the "source of truth" for getBible. Any modifications in the Crosswire modules get reflected in our API within days, ensuring our users access the most precise and current Bible text. We pledge to uphold this standard as long as getBible exists and our build scripts remain operational.

We're united in our mission to preserve the integrity and authenticity of the Bible text. If you have questions or require additional information, please use our support system. We're here to assist and will respond promptly.

Thank you for your understanding and for being an integral part of the getBible community.

Favourite Verse

You should select one of your favourite verses.

This verse in combination with your session key will be used to authenticate you in the future.

This is currently the active session key.

Should you have another session key from a previous session.
You can add it here to load your previous session.

Matthew 24:

Sharing the Word of God with the world.
 • Share Text
  ...
 • Share Link

Matthew 24:1

Tagging this verse.

The active verse selected text should load here.

Active

Available Tags

Drag and drop the desired tag from the available ones to the active area.

To un-tag a verse, drag and drop the desired tag from active to the available tags area.

Edit Tag

Create Tag

Matthew 24:1

Notes on this verse.

The active verse selected text should load here.