Skip to main content
 • WORD Research this...
  1 Karaliai 1
  •   Karalius Dovydas paseno ir sulaukė daug metų. Gerai apklotas, jis nebesušildavo.
  •   Jo tarnai jam tarė: „Leisk mums, mūsų valdove karaliau, paieškoti jaunos mergaitės, kuri tau patarnautų, tave slaugytų, su tavimi miegotų ir tave sušildytų“.
  •   Jie ieškojo gražios mergaitės visame Izraelio krašte; suradę šunemietę Abišagą, atvedė pas karalių.
  •   Mergaitė buvo labai graži; ji patarnavo karaliui ir slaugė jį, bet karalius jos nepažino.
  •   Hagitos sūnus Adonijas didžiavosi, sakydamas: „Aš būsiu karalius“. Jis įsigijo vežimų bei žirgų ir penkiasdešimt vyrų, kurie bėgtų pirma jo.
  •   Tėvas nieko jam nedraudė ir neperspėjo taip nedaryti. Be to, jis buvo labai gražus ir gimęs po Abšalomo.
  •   Cerujos sūnus Joabas ir kunigas Abjataras sekė Adoniją ir jam padėjo.
  •   Bet kunigas Cadokas ir Jehojados sūnus Benajas, pranašas Natanas, Šimis, Rėjas ir Dovydo karžygiai nepalaikė Adonijo.
  •   Kartą Adonijas aukojo avis, jaučius ir nupenėtus galvijus prie Cokeleto akmens, šalia En Rogelio versmės. Ta proga jis pasikvietė visus savo brolius, karaliaus sūnus, ir visus Judo vyrus, kurie tarnavo karaliui,
  • 10   bet pranašo Natano, Benajo, karžygių ir savo brolio Saliamono jis nepakvietė.
  • 11   Natanas kalbėjo Saliamono motinai Batšebai: „Ar girdėjai, kad, mūsų valdovui Dovydui nežinant, Hagitos sūnus Adonijas tapo karaliumi?
  • 12   noriu tau patarti, kaip išgelbėti save ir savo sūnaus Saliamono gyvybę.
  • 13   Nuėjusi pas karalių Dovydą, paklausk jį: ‘Ar mano valdovas karalius neprisiekė man, savo tarnaitei, kad mano sūnus Saliamonas karaliaus po tavęs ir sėdės tavo soste? Kodėl Adonijas dabar tapo karaliumi?’
  • 14   Tau tebekalbant su karaliumi, ateisiu ir patvirtinsiu tavo žodžius“.
  • 15   Batšeba atėjo į karaliaus kambarį. Karalius buvo labai pasenęs, ir šunemietė Abišaga patarnavo jam.
  • 16   Batšeba nusilenkė ir išreiškė pagarbą karaliui. Karalius klausė: „Ko nori?“
  • 17   Ji jam atsakė: „Mano valdove, tu prisiekei Viešpačiu, savo Dievu, savo tarnaitei, sakydamas: ‘Tavo sūnus Saliamonas karaliaus po manęs ir jis sėdės mano soste’.
  • 18   O dabar Adonijas, mano valdovui karaliui nežinant, tapo karaliumi!
  • 19   Jis aukojo daugybę jaučių, nupenėtų galvijų bei avių ir pasikvietė karaliaus sūnus, kunigą Abjatarą ir kariuomenės vadą Joabą, bet tavo tarno Saliamono nepakvietė.
  • 20   Dabar, mano valdove karaliau, viso Izraelio akys yra nukreiptos į tave, tu paskirsi į savo sostą po savęs.
  • 21   Kitaip, mano valdovui karaliui atsigulus prie savo tėvų, ir mano sūnus Saliamonas būsime laikomi nusikaltėliais“.
  • 22   Dar jai tebekalbant su karaliumi, atėjo pranašas Natanas.
  • 23   Buvo pranešta karaliui: „Atėjo pranašas Natanas“. Atėjęs jis nusilenkė prieš karalių veidu iki žemės
  • 24   ir tarė: „Mano valdove karaliau, ar tu sakei, kad Adonijas karaliaus po tavęs ir sėdės tavo soste?
  • 25   Jis šiandien aukojo daugybę jaučių, nupenėtų galvijų bei avių ir pakvietė visus karaliaus sūnus, kariuomenės vadus ir kunigą Abjatarą į vaišes. Jie valgo, geria ir šaukia: ‘Tegyvuoja karalius Adonijas!’
  • 26   Bet manęs, tavo tarno, kunigo Cadoko, Jehojados sūnaus Benajo ir tavo sūnaus Saliamono jis nepakvietė.
  • 27   Jei tikrųjų tai padaryta mano valdovo karaliaus paliepimu, tai kodėl nepranešei savo tarnui, kas sėdės tavo soste po tavęs?“
  • 28   Karalius Dovydas tarė: „Pašaukite Batšebą!“ Jai įėjus ir atsistojus prieš karalių,
  • 29   jis tarė: „Kaip gyvas Viešpats, kuris išvadavo mane visokių bėdų,
  • 30   tavo sūnus Saliamonas karaliaus po manęs, kaip tau prisiekiau Viešpačiu, Izraelio Dievu. Jis sėdės soste vietoje manęs, ir tai padarysiu šiandien“.
  • 31   Tada Batšeba nusilenkė veidu iki žemės, išreiškė karaliui pagarbą ir tarė: „Tegyvuoja mano valdovas karalius Dovydas per amžius!“
  • 32   Karalius Dovydas sakė: „Pašaukite kunigą Cadoką, pranašą Nataną ir Jehojados sūnų Benają!“ Jiems atėjus,
  • 33   karalius sakė: „Imkite savo valdovo tarnus, užsodinkite mano sūnų Saliamoną ant mano mulo ir palydėkite į Gihoną.
  • 34   Kunigas Cadokas ir pranašas Natanas ten tepatepa Izraelio karaliumi. Po to trimituokite ir šaukite: ‘Tegyvuoja karalius Saliamonas!’
  • 35   Jūs lydėkite jį, kad jis ateitų ir atsisėstų mano soste. Jis karaliaus mano vietoje, paskyriau Izraelio ir Judo valdovu“.
  • 36   Tuomet Jehojados sūnus Benajas tarė karaliui: „Amen! Taip sako Viešpats, mano valdovo karaliaus Dievas!
  • 37   Kaip Viešpats buvo su mano valdovu karaliumi, taip jis tebūna su Saliamonu ir tepadaro jo sostą didingesnį mano valdovo karaliaus Dovydo sostą!“
  • 38   Kunigas Cadokas, pranašas Natanas, Jehojados sūnus Benajas, keretai ir peletai nuėję užsodino Saliamoną ant karaliaus Dovydo mulo ir nulydėjo į Gihoną.
  • 39   Ten kunigas Cadokas ėmė ragą su aliejumi Dievo palapinės ir patepė Saliamoną. Po to jie trimitavo ir visi žmonės šaukė: „Tegyvuoja karalius Saliamonas!“
  • 40   Visi žmonės ėjo paskui pūsdami vamzdžius ir labai džiaugdamiesi, net žemė drebėjo nuo triukšmo.
  • 41   Adonijas ir jo svečiai, baigdami valgyti, išgirdo triukšmą. Joabas, išgirdęs trimito garsą, paklausė: „Kodėl toks triukšmas mieste?“
  • 42   Jam kalbant, atėjo kunigo Abjataro sūnus Jehonatanas. Adonijas tarė: „Užeik! Tu esi ištikimas vyras ir atnešei gerą žinią“.
  • 43   Jehonatanas atsakė Adonijui: „Mūsų karalius Dovydas paskyrė karaliumi Saliamoną.
  • 44   Karalius pasiuntė kunigą Cadoką, pranašą Nataną, Jehojados sūnų Benają, keretus ir peletus ir jie užsodino Saliamoną ant karaliaus mulo.
  • 45   Kunigas Cadokas bei pranašas Natanas patepė karaliumi Gihone. ten jie ėjo džiaugdamiesi ir šūkaudami, net visas miestas drebėjo. triukšmą jūs ir girdėjote.
  • 46   Saliamonas jau sėdi karaliaus soste.
  • 47   Be to, karaliaus tarnai atėjo pasveikinti mūsų karalių Dovydą, sakydami: ‘Tepadaro tavo Dievas Saliamono vardą garsesnį tavo vardą ir jo sostą didingesnį tavo sostą!’ Karalius nusilenkė lovoje
  • 48   ir kalbėjo: ‘Palaimintas Viešpats, Izraelio Dievas, kuris dar mano akims matant pasodino į mano sostą!’“
  • 49   Tuomet visi Adonijo svečiai išsigandę išėjo kiekvienas savo keliu.
  • 50   Adonijas taip išsigando Saliamono, kad nuėjo ir nusitvėrė aukuro ragų.
  • 51   Saliamonui buvo pranešta: „Adonijas bijo karaliaus Saliamono. Jis nusitvėrė aukuro ragų ir sako: ‘Teprisiekia man karalius Saliamonas, kad nenužudys savo tarno’“.
  • 52   Saliamonas atsakė: „Jei jis bus ištikimas, tai vienas jo plaukas nenukris žemėn, bet jei nusikals mirs!“
  • 53   Karalius Saliamonas liepė atvesti Adoniją nuo aukuro pas jį. Kai Adonijas įėjo ir nusilenkė prieš karalių Saliamoną, karalius tarė: „Eik namo!“
 • King James Version (kjv)
  • Active Persistent Session:

   To use a different persistent session key, simply add it above, and click the button below.

   How This All Works

   Your persistent session key, together with your favourite verse, authenticates you. It links to all your notes and tags in the Bible. You can share it with loved ones so they can see your notes and tags.

   However, to modify your notes and tags, you need both the persistent session key and your favourite verse.

   Please Keep Your Favourite Verse Private

   Your persistent session key and favourite verse provide you exclusive access to edit your notes and tags. Think of your persistent session key as a username and your favourite verse as a password. Therefore, ensure your favourite verse is kept private.

   The persistent session key allows viewing, while editing is only possible when the correct favourite verse is provided.

  • Loading...
 • Lithuanian (lithuanian - 1.7.2)

  2017-08-17

  Lithuanian (lt)

  Lithuanian Bible
  This translation is copyrighted by the Church "Tikejimo Zodis"
  All Rights Reserved.

  • Encoding: UTF-8
  • Direction: LTR
  • LCSH: bible.Lithuanian
  • Distribution Abbreviation: lithuanian

  License

  Copyrighted; Permission to distribute granted to CrossWire

  Source (OSIS)

  history_1.0
  First public version prepared by Linas Spraunius.
  history_1.1
  Corrected mistake in Romans 12:1.
  history_1.2
  Corrected .conf
  history_1.5
  Converted to OSIS, corrected versification
  history_1.5.1
  Corrected typo in .conf
  history_1.6
  Solved problem with dashes and quotation marks
  history_1.7
  Fixed minor mistakes in the text
  history_1.7.1
  (2017-08-17) conf update and transition to rules compliant module name
  history_1.7.2
  (2017-08-23) minor conf update

Basic Hash Usage Explained

At getBible, we've established a robust system to keep our API synchronized with the Crosswire project's modules. Let me explain how this integration works in simple terms.

We source our Bible text directly from the Crosswire modules. To monitor any updates, we generate "hash values" for each chapter, book, and translation. These hash values serve as unique identifiers that change only when the underlying content changes, thereby ensuring a tight integration between getBible and the Crosswire modules.

Every month, an automated process runs for approximately three hours. During this window, we fetch the latest Bible text from the Crosswire modules. Subsequently, we compare the new hash values and the text with the previous ones. Any detected changes trigger updates to both our official getBible hash repository and the Bible API for all affected translations. This system has been operating seamlessly for several years.

Once the updates are complete, any application utilizing our Bible API should monitor the hash values at the chapter, book, or translation level. Spotting a change in these values indicates that they should update their respective systems.

Hash values can change due to various reasons, including textual corrections like adding omitted verses, rectifying spelling errors, or addressing any discrepancies flagged by the publishers maintaining the modules at Crosswire.

The Crosswire initiative, also known as the SWORD Project, is the "source of truth" for getBible. Any modifications in the Crosswire modules get reflected in our API within days, ensuring our users access the most precise and current Bible text. We pledge to uphold this standard as long as getBible exists and our build scripts remain operational.

We're united in our mission to preserve the integrity and authenticity of the Bible text. If you have questions or require additional information, please use our support system. We're here to assist and will respond promptly.

Thank you for your understanding and for being an integral part of the getBible community.

Favourite Verse

You should select one of your favourite verses.

This verse in combination with your session key will be used to authenticate you in the future.

This is currently the active session key.

Should you have another session key from a previous session.
You can add it here to load your previous session.

1 Karaliai 1:

Sharing the Word of God with the world.
 • Share Text
  ...
 • Share Link

1 Karaliai 1:1

Tagging this verse.

The active verse selected text should load here.

Active

Available Tags

Drag and drop the desired tag from the available ones to the active area.

To un-tag a verse, drag and drop the desired tag from active to the available tags area.

Edit Tag

Create Tag

1 Karaliai 1:1

Notes on this verse.

The active verse selected text should load here.