Skip to main content
 • WORD Research this...
  Lukas 1
  •   Kadangi daugelis rašė pasakojimą apie pas mus buvusius įvykius,
  •   kaip mums perdavė nuo pradžios savo akimis mačiusieji ir buvusieji žodžio tarnai,
  •   tai ir aš, rūpestingai viską nuo pradžios ištyręs, nusprendžiau surašyti tau, garbingasis Teofiliau, sutvarkytą pasakojimą,
  •   kad įsitikintum tikrumu mokymo, kurio buvai išmokytas.
  •   Judėjos karaliaus Erodo dienomis gyveno kunigas, vardu Zacharijas, Abijos skyriaus. Jis turėjo žmoną, vardu Elžbietą, Aarono palikuonių.
  •   Jie abu buvo teisūs Dievo akyse ir nepriekaištingai vykdė visus Viešpaties įsakymus bei nuostatus.
  •   Juodu neturėjo vaikų, nes Elžbieta buvo nevaisinga, ir abu sulaukę senyvo amžiaus.
  •   Kartą Zacharijas, atėjus eilei, tarnavo Dievui kaip kunigas ir, pagal paprotį,
  •   kunigų burtu teko jam, įėjus į Viešpaties šventyklą, smilkyti smilkalus.
  • 10   Smilkymo valandą lauke meldėsi gausi žmonių minia.
  • 11   Tada jam pasirodė Viešpaties angelas, stovintis smilkymo aukuro dešinėje.
  • 12   Pamatęs jį, Zacharijas sumišo, ir apėmė baimė.
  • 13   Bet angelas jam tarė: „Nebijok, Zacharijau, nes tavo malda išklausyta. Tavo žmona Elžbieta pagimdys tau sūnų, o tu pavadinsi Jonu.
  • 14   Tau bus džiaugsmas ir linksmybė, ir daugelis džiaugsis jo gimimu,
  • 15   nes jis bus didis Viešpaties akyse. Jis negers vyno nei stiprių gėrimų. Ir nuo pat gimimo jis bus kupinas Šventosios Dvasios,
  • 16   ir daugybę Izraelio vaikų atvers į Viešpatį, Dievą.
  • 17   Elijo dvasia ir jėga jis eis pirma Viešpaties, kreipdamas tėvų širdis į vaikus ir neklusniuosius į teisiųjų nusistatymą, kad parengtų Viešpačiui paruoštą tautą“.
  • 18   Tada Zacharijas atsakė angelui: „Kaip tai patirsiu? gi jau senas, ir mano žmona nebejauna“.
  • 19   Angelas jam atsakė: „Aš esu Gabrielius, stovintis Dievo akivaizdoje. Esu atsiųstas kalbėti su tavimi ir pranešti tau šią linksmą žinią.
  • 20   Štai tu tapsi nebylys ir negalėsi kalbėti iki tos dienos, kurią tai įvyks, nes nepatikėjai mano žodžiais, kurie išsipildys savo metu“.
  • 21   Tuo tarpu žmonės laukė Zacharijo ir stebėjosi, kad jis taip ilgai užtrunka šventykloje.
  • 22   Išėjęs jis negalėjo prakalbėti, ir jie suprato, kad jis turėjęs šventykloje regėjimą. Jis aiškinosi jiems ženklais ir pasiliko nebylys.
  • 23   Tarnavimo dienoms pasibaigus, jis grįžo namo.
  • 24   Praslinkus kiek laiko, jo žmona Elžbieta pastojo ir penkis mėnesius slėpėsi, sakydama:
  • 25   „Tai Viešpats man davė; Jis dabar teikėsi atimti mano pažeminimą žmonių akyse“.
  • 26   Šeštame mėnesyje angelas Gabrielius buvo Dievo pasiųstas į Galilėjos miestą Nazaretą
  • 27   pas mergelę, sužadėtą su vyru, vardu Juozapas, Dovydo namų; o mergelės vardas buvo Marija.
  • 28   Atėjęs pas ją, angelas tarė: „Sveika, malonėmis apdovanotoji! Viešpats su tavimi! Palaiminta tu tarp moterų!“
  • 29   pamačiusi, ji sumišo nuo jo žodžių ir galvojo, toks pasveikinimas reiškia.
  • 30   O angelas jai tarė: „Nebijok, Marija, tu radai malonę pas Dievą!
  • 31   Štai tu pradėsi įsčiose ir pagimdysi Sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi.
  • 32   Jis bus didis ir vadinsis Aukščiausiojo Sūnus. Viešpats Dievas duos Jam Jo tėvo Dovydo sostą;
  • 33   Jis valdys Jokūbo namus per amžius, ir Jo karalystei nebus galo“.
  • 34   Marija paklausė angelą: „Kaip tai įvyks, jeigu nepažįstu vyro?“
  • 35   Angelas jai atsakė, tardamas: „Šventoji Dvasia nužengs ant tavęs, ir Aukščiausiojo jėga apgaubs tave; todėl ir gimęs tavęs bus šventas ir vadinamas Dievo Sūnumi.
  • 36   Tavo giminaitė Elžbieta, kuri buvo laikoma nevaisinga, pradėjo sūnų senatvėje, ir šis mėnuo yra šeštas jai,
  • 37   nes Dievui nėra negalimų dalykų“.
  • 38   Tada Marija atsakė: „Štai Viešpaties tarnaitė, tebūnie man pagal tavo žodį“. Ir angelas nuo jos pasitraukė.
  • 39   Tomis dienomis Marija atsikėlusi skubiai iškeliavo į Judėjos kalnyno miestą.
  • 40   Ji nuėjo į Zacharijo namus ir pasveikino Elžbietą.
  • 41   Vos tik Elžbieta išgirdo Marijos sveikinimą, suspurdėjo kūdikis jos įsčiose, o pati Elžbieta tapo kupina Šventosios Dvasios.
  • 42   Ji balsiai sušuko ir tarė: „Palaiminta tu tarp moterų, ir palaimintas tavo įsčių vaisius!
  • 43   kur man tai, kad mano Viešpaties motina aplanko mane?!
  • 44   Štai vos tik tavo pasveikinimas pasiekė mano ausis, suspurdėjo džiaugsmo kūdikis mano įsčiose.
  • 45   Laiminga patikėjusi, nes išsipildys, kas Viešpaties jai pasakyta“.
  • 46   O Marija prabilo: „Mano siela šlovina Viešpatį,
  • 47   ir mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju,
  • 48   nes Jis pažvelgė į nuolankią savo tarnaitę. Štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos,
  • 49   nes didžių dalykų padarė man Galingasis, ir šventas yra Jo vardas!
  • 50   Jis gailestingas kartos į kartą tiems, kurie Jo bijosi.
  • 51   Jis parodė savo rankos galybę ir išsklaidė išdidžios širdies žmones.
  • 52   Jis numėtė galiūnus nuo sostų ir išaukštino žemuosius.
  • 53   Alkstančius gėrybėmis apdovanojo, turtuolius tuščiomis paleido.
  • 54   Jis padėjo savo tarnui Izraeliui, prisimindamas gailestingumą,
  • 55   kaip buvo žadėjęs mūsų protėviams Abraomui ir jo palikuonims per amžius“.
  • 56   Marija išbuvo su Elžbieta apie tris mėnesius ir sugrįžo į savo namus.
  • 57   Elžbietai atėjo metas gimdyti, ir ji susilaukė sūnaus.
  • 58   Jos kaimynai ir giminės, išgirdę, kokį didį gailestingumą parodė jai Viešpats, džiaugėsi kartu su ja.
  • 59   Aštuntą dieną jie susirinko berniuko apipjaustyti ir norėjo pavadinti tėvo vardu Zachariju.
  • 60   Atsakydama jo motina tarė: „O, ne! Jis vadinsis Jonas“.
  • 61   Jie jai sakė: „Bet niekas tavo giminėje neturi šito vardo“.
  • 62   Jie ženklais paklausė tėvą, kaip jis norėtų pavadinti kūdikį.
  • 63   Šis, pareikalavęs rašomosios lentelės, užrašė: „Jo vardas Jonas“. Ir visi stebėjosi.
  • 64   Tuoj pat atsivėrė jo lūpos, atsirišo liežuvis, ir jis kalbėjo, šlovindamas Dievą.
  • 65   Visus kaimynus apėmė baimė, ir po visą Judėjos kalnyną sklido kalbos apie šiuos įvykius.
  • 66   Visi girdėjusieji dėjosi tai į širdį ir klausinėjo: „Kas gi bus to vaiko?“ Ir Viešpaties ranka buvo su juo.
  • 67   Kūdikio tėvas Zacharijas tapo pilnas Šventosios Dvasios ir pranašavo:
  • 68   „Tebūna palaimintas Viešpats, Izraelio Dievas, kad aplankė savo tautą ir atnešė jai išvadavimą.
  • 69   Jis iškėlė mums išgelbėjimo ragą savo tarno Dovydo namuose,
  • 70   kaip nuo senų senovės buvo skelbęs savo šventųjų pranašų lūpomis,
  • 71   jog mus išgelbės nuo priešų ir rankos tų, kurie mūsų nekenčia,
  • 72   tuo parodydamas mūsų protėviams gailestingumą ir atsimindamas savo šventąją sandorą,
  • 73   priesaiką, duotą mūsų tėvui Abraomui, jog leis mums,
  • 74   išvaduotiems priešų, be baimės Jam tarnauti
  • 75   per visas mūsų gyvenimo dienas šventumu ir teisumu Jo akyse.
  • 76   O tu, vaikeli, būsi vadinamas Aukščiausiojo pranašu, nes eisi pirma Viešpaties veido Jam kelio paruošti;
  • 77   tu mokysi Jo žmones pažinti išgelbėjimą per nuodėmių atleidimą
  • 78   ir širdingiausią mūsų Dievo gailestingumą, su kuriuo aplankė mus aušra aukštybių,
  • 79   kad apšviestų esančius tamsoje ir mirties šešėlyje, kad pakreiptų mūsų žingsnius į ramybės kelią“.
  • 80   Kūdikis augo ir tvirtėjo dvasia. Jis gyveno dykumoje iki pat savo viešo pasirodymo Izraeliui dienos.
 • King James Version (kjv)
  • Active Persistent Session:

   To use a different persistent session key, simply add it above, and click the button below.

   How This All Works

   Your persistent session key, together with your favourite verse, authenticates you. It links to all your notes and tags in the Bible. You can share it with loved ones so they can see your notes and tags.

   However, to modify your notes and tags, you need both the persistent session key and your favourite verse.

   Please Keep Your Favourite Verse Private

   Your persistent session key and favourite verse provide you exclusive access to edit your notes and tags. Think of your persistent session key as a username and your favourite verse as a password. Therefore, ensure your favourite verse is kept private.

   The persistent session key allows viewing, while editing is only possible when the correct favourite verse is provided.

  • Loading...
 • Lithuanian (lithuanian - 1.7.2)

  2017-08-17

  Lithuanian (lt)

  Lithuanian Bible
  This translation is copyrighted by the Church "Tikejimo Zodis"
  All Rights Reserved.

  • Encoding: UTF-8
  • Direction: LTR
  • LCSH: bible.Lithuanian
  • Distribution Abbreviation: lithuanian

  License

  Copyrighted; Permission to distribute granted to CrossWire

  Source (OSIS)

  history_1.0
  First public version prepared by Linas Spraunius.
  history_1.1
  Corrected mistake in Romans 12:1.
  history_1.2
  Corrected .conf
  history_1.5
  Converted to OSIS, corrected versification
  history_1.5.1
  Corrected typo in .conf
  history_1.6
  Solved problem with dashes and quotation marks
  history_1.7
  Fixed minor mistakes in the text
  history_1.7.1
  (2017-08-17) conf update and transition to rules compliant module name
  history_1.7.2
  (2017-08-23) minor conf update

Basic Hash Usage Explained

At getBible, we've established a robust system to keep our API synchronized with the Crosswire project's modules. Let me explain how this integration works in simple terms.

We source our Bible text directly from the Crosswire modules. To monitor any updates, we generate "hash values" for each chapter, book, and translation. These hash values serve as unique identifiers that change only when the underlying content changes, thereby ensuring a tight integration between getBible and the Crosswire modules.

Every month, an automated process runs for approximately three hours. During this window, we fetch the latest Bible text from the Crosswire modules. Subsequently, we compare the new hash values and the text with the previous ones. Any detected changes trigger updates to both our official getBible hash repository and the Bible API for all affected translations. This system has been operating seamlessly for several years.

Once the updates are complete, any application utilizing our Bible API should monitor the hash values at the chapter, book, or translation level. Spotting a change in these values indicates that they should update their respective systems.

Hash values can change due to various reasons, including textual corrections like adding omitted verses, rectifying spelling errors, or addressing any discrepancies flagged by the publishers maintaining the modules at Crosswire.

The Crosswire initiative, also known as the SWORD Project, is the "source of truth" for getBible. Any modifications in the Crosswire modules get reflected in our API within days, ensuring our users access the most precise and current Bible text. We pledge to uphold this standard as long as getBible exists and our build scripts remain operational.

We're united in our mission to preserve the integrity and authenticity of the Bible text. If you have questions or require additional information, please use our support system. We're here to assist and will respond promptly.

Thank you for your understanding and for being an integral part of the getBible community.

Favourite Verse

You should select one of your favourite verses.

This verse in combination with your session key will be used to authenticate you in the future.

This is currently the active session key.

Should you have another session key from a previous session.
You can add it here to load your previous session.

Lukas 1:

Sharing the Word of God with the world.
 • Share Text
  ...
 • Share Link

Lukas 1:1

Tagging this verse.

The active verse selected text should load here.

Active

Available Tags

Drag and drop the desired tag from the available ones to the active area.

To un-tag a verse, drag and drop the desired tag from active to the available tags area.

Edit Tag

Create Tag

Lukas 1:1

Notes on this verse.

The active verse selected text should load here.