Skip to main content
 • WORD Research this...
  Numeri 1
  •   Voorts sprak de HEERE tot Mozes, in de woestijn van Sinai, in de tent der samenkomst, op den eersten der tweede maand, in het tweede jaar, nadat zij uit Egypteland uitgetogen ware, zeggende:
  •   Neem op de som van de gehele vergadering der kinderen Israels, naar hun geslachten, naar het huis hunner vaderen, in het getal der namen, van al wat mannelijk is, hoofd voor hoofd.
  •   Van twintig jaren oud en daarboven, allen, die ten heire in Israel uittrekken; die zult gij tellen naar hun heiren, gij en Aaron.
  •   En met ulieden zullen zijn van elken stam een man, die een hoofdman is over het huis zijner vaderen.
  •   Deze zijn nu de namen der mannen, die bij u staan zullen: van Ruben, Elizur, de zoon van Sedeur.
  •   Van Simeon, Selumiel, de zoon van Zurisaddai.
  •   Van Juda, Nahesson, de zoon van Amminadab.
  •   Van Issaschar, Nethaneel, de zoon van Zuar.
  •   Van Zebulon, Eliab, de zoon van Helon.
  • 10   Van de kinderen van Jozef: van Efraim, Elisama, de zoon van Ammihud; van Manasse, Gamaliel, de zoon van Pedazur.
  • 11   Van Benjamin, Abidan, de zoon van Gideoni.
  • 12   Van Dan, Ahiezer, de zoon van Ammisaddai.
  • 13   Van Aser, Pagiel, de zoon van Ochran.
  • 14   Van Gad, Eljasaf, de zoon van Dehuel.
  • 15   Van Nafthali, Ahira, de zoon van Enan.
  • 16   Dezen waren de geroepenen der vergadering, de oversten der stammen hunner vaderen; zij waren de hoofden der duizenden van Israel.
  • 17   Toen namen Mozes en Aaron die mannen, welken met namen uitgedrukt zijn.
  • 18   En zij verzamelden de gehele vergadering, op den eersten dag der tweede maand; en die verklaarden hun afkomst, naar hun geslachten, naar het huis hunner vaderen, in het getal der namen, van die twintig jaren oud was en daarboven, hoofd voor hoofd.
  • 19   Gelijk als de HEERE Mozes geboden had, zo heeft hij hen geteld in de woestijn van Sinai.
  • 20   Zo waren de zonen van Ruben, den eerstgeborene van Israel, hun geboorten, naar hun geslachten, naar het huis hunner vaderen, in het getal der namen, hoofd voor hoofd, al wat mannelijk was, van twintig jaren oud en daarboven, allen, die ten heire uittrokken;
  • 21   Hun getelden van den stam van Ruben waren zes en veertig duizend en vijfhonderd.
  • 22   Van de zonen van Simeon, hun geboorten, naar hun geslachten, naar het huis hunner vaderen, zijn getelden, in het getal der namen, hoofd voor hoofd, al wat mannelijk was, van twintig jaren oud en daarboven, allen, die ten heire uittrokken;
  • 23   Hun getelden van den stam van Simeon waren negen en vijftig duizend en driehonderd.
  • 24   Van de zonen van Gad, hun geboorten, naar hun geslachten, naar het huis hunner vaderen, in het getal der namen, van twintig jaren oud en daarboven, allen, die ten heire uittrokken.
  • 25   Waren hun getelden van den stam van Gad vijf en veertig duizend zeshonderd en vijftig.
  • 26   Van de zonen van Juda, hun geboorten, naar hun geslachten, naar het huis hunner vaderen, in het getal der namen, van twintig jaren oud en daarboven, allen, die ten heire uittrokken,
  • 27   Waren hun getelden van den stam van Juda vier en zeventig duizend en zeshonderd.
  • 28   Van de zonen van Issaschar, hun geboorten, naar hun geslachten, naar het huis hunner vaderen, in het getal der namen van twintig jaren oud en daarboven, allen, die ten heire uittrokken,
  • 29   Waren hun getelden van den stam van Issaschar vier en vijftig duizend en vierhonderd.
  • 30   Van de zonen van Zebulon, hun geboorten, naar hun geslachten, naar het huis hunner vaderen, in het getal der namen, van twintig jaren oud en daarboven, allen, die ten heire uittrokken,
  • 31   Waren hun getelden van den stam van Zebulon zeven en vijftig duizend en vierhonderd.
  • 32   Van de zonen van Jozef: van de zonen van Efraim, hun geboorten, naar hun geslachten, naar het huis hunner vaderen, in het getal der namen, van twintig jaren oud en daarboven, allen, die ten heire uittrokken,
  • 33   Waren hun getelden van den stam van Efraim veertig duizend en vijfhonderd;
  • 34   Van de zonen van Manasse, hun geboorten, naar hun geslachten, naar het huis hunner vaderen, in het getal der namen, van twintig jaren oud en daarboven, allen, die ten heire uittrokken,
  • 35   Waren hun getelden van den stam van Manasse twee en dertig duizend en tweehonderd.
  • 36   Van de zonen van Benjamin, hun geboorten, naar hun geslachten, naar het huis hunner vaderen, in het getal der namen, van twintig jaren oud en daarboven, allen, die ten heire uittrokken,
  • 37   Waren hun getelden van den stam van Benjamin vijf en dertig duizend en vierhonderd.
  • 38   Van de zonen van Dan, hun geboorten, naar hun geslachten, naar het huis hunner vaderen, in het getal der namen, van twintig jaren oud en daarboven, allen, die ten heire uittrokken,
  • 39   Waren hun getelden van den stam van Dan twee en zestig duizend en zevenhonderd.
  • 40   Van de zonen van Aser, hun geboorten, naar hun geslachten, naar het huis hunner vaderen, in het getal der namen, van twintig jaren oud en daarboven, allen, die ten heire uittrokken,
  • 41   Waren hun getelden van den stam van Aser een en veertig duizend en vijfhonderd.
  • 42   Van de zonen van Nafthali, hun geboorten, naar hun geslachten, naar het huis hunner vaderen, in het getal der namen, van twintig jaren oud en daarboven, allen, die ten heire uittrokken,
  • 43   Waren hun getelden van den stam van Nafthali drie en vijftig duizend en vierhonderd.
  • 44   Dezen zijn de getelden, welke Mozes geteld heeft, en Aaron, en de oversten van Israel; twaalf mannen waren zij, elk over het huis zijner vaderen.
  • 45   Alzo waren al de getelden der zonen van Israel, naar het huis hunner vaderen, van twintig jaren oud en daarboven, allen, die in Israel ten heire uittrokken,
  • 46   Al de getelden dan waren zeshonderd drie duizend vijfhonderd en vijftig.
  • 47   Maar de Levieten, naar den stam hunner vaderen, werden onder hen niet geteld.
  • 48   Want de HEERE had tot Mozes gesproken, zeggende:
  • 49   Alleen de stam van Levi zult gij niet tellen, noch hun som opnemen, onder de zonen van Israel.
  • 50   Maar gij, stel de Levieten over den tabernakel der getuigenis, en over al zijn gereedschap, en over alles, wat daartoe behoort; zij zullen den tabernakel dragen, en al zijn gereedschap; en zij zullen dien bedienen, en zij zullen zich rondom den tabernakel legeren.
  • 51   En als de tabernakel zal optrekken, de Levieten zullen denzelven afnemen; en wanneer de tabernakel zich legeren zal, zullen de Levieten denzelven oprichten; en de vreemde, die daarbij komt, zal gedood worden.
  • 52   En de kinderen Israels zullen zich legeren, een iegelijk bij zijn leger, en een iegelijk bij zijn banier, naar hun heiren.
  • 53   Maar de Levieten zullen zich legeren rondom den tabernakel der getuigenis, opdat geen verbolgenheid over de vergadering van de kinderen Israels zij; daarom zullen de Levieten de wacht van den tabernakel der getuigenis waarnemen.
  • 54   Zo deden de kinderen Israels; naar alles, wat de HEERE Mozes geboden had, zo deden zij.
 • King James Version (kjv)
  • Active Persistent Session:

   To use a different persistent session key, simply add it above, and click the button below.

   How This All Works

   Your persistent session key, together with your favourite verse, authenticates you. It links to all your notes and tags in the Bible. You can share it with loved ones so they can see your notes and tags.

   However, to modify your notes and tags, you need both the persistent session key and your favourite verse.

   Please Keep Your Favourite Verse Private

   Your persistent session key and favourite verse provide you exclusive access to edit your notes and tags. Think of your persistent session key as a username and your favourite verse as a password. Therefore, ensure your favourite verse is kept private.

   The persistent session key allows viewing, while editing is only possible when the correct favourite verse is provided.

  • Loading...
 • Dutch Staten Vertaling (statenvertaling - 2.1.1)

  2020-08-01

  Dutch (nl)

  \qc BIJBEL

  DAT IS
  DE GANSE HEILIGE SCHRIFT

  BEVATTENDE AL DE KANONIEKE BOEKEN
  VAN HET

  OUDE EN NIEUWE TESTAMENT

  DOOR LAST VAN DE HOOG-MOGENDE HEREN STATEN-GENERAAL DER VERENIGDE NEDERLANDEN EN VOLGENS HET BESLUIT VAN DE SYNODE NATIONAAL GEHOUDEN TE DORDRECHT IN DE JAREN 1618 EN 1619 UIT DE OORSPRONKELIJKE TALEN IN ONZE NEDERLANDSE TAAL GETROUWELIJK OVERGEZET

  Based on electronic edition from Statenvertaling online

  • Encoding: UTF-8
  • Direction: LTR
  • LCSH: Bible.Dutch
  • Distribution Abbreviation: Statenvertaling Bijbel

  License

  Public Domain

  Source (OSIS)

  https://bijbel.coas.nl/bijbel/

  history_1.1
  enciphered module
  history_1.2
  added Morph option
  history_1.3
  switched to public domain textbase, unenciphered, compressed
  history_1.4
  rebuilt from OSIS source, added Haggai
  history_1.5
  fixed book/chapter title display (2008-12-16)
  history_2.0
  (2020-02-08) Rebuilt from source
  history_2.1
  (2020-08-01) Fix unwanted text addition in Re 22:21
  history_2.1.1
  (2022-08-02) Fix typo in configuration file

Basic Hash Usage Explained

At getBible, we've established a robust system to keep our API synchronized with the Crosswire project's modules. Let me explain how this integration works in simple terms.

We source our Bible text directly from the Crosswire modules. To monitor any updates, we generate "hash values" for each chapter, book, and translation. These hash values serve as unique identifiers that change only when the underlying content changes, thereby ensuring a tight integration between getBible and the Crosswire modules.

Every month, an automated process runs for approximately three hours. During this window, we fetch the latest Bible text from the Crosswire modules. Subsequently, we compare the new hash values and the text with the previous ones. Any detected changes trigger updates to both our official getBible hash repository and the Bible API for all affected translations. This system has been operating seamlessly for several years.

Once the updates are complete, any application utilizing our Bible API should monitor the hash values at the chapter, book, or translation level. Spotting a change in these values indicates that they should update their respective systems.

Hash values can change due to various reasons, including textual corrections like adding omitted verses, rectifying spelling errors, or addressing any discrepancies flagged by the publishers maintaining the modules at Crosswire.

The Crosswire initiative, also known as the SWORD Project, is the "source of truth" for getBible. Any modifications in the Crosswire modules get reflected in our API within days, ensuring our users access the most precise and current Bible text. We pledge to uphold this standard as long as getBible exists and our build scripts remain operational.

We're united in our mission to preserve the integrity and authenticity of the Bible text. If you have questions or require additional information, please use our support system. We're here to assist and will respond promptly.

Thank you for your understanding and for being an integral part of the getBible community.

Favourite Verse

You should select one of your favourite verses.

This verse in combination with your session key will be used to authenticate you in the future.

This is currently the active session key.

Should you have another session key from a previous session.
You can add it here to load your previous session.

Numeri 1:

Sharing the Word of God with the world.
 • Share Text
  ...
 • Share Link

Numeri 1:1

Tagging this verse.

The active verse selected text should load here.

Active

Available Tags

Drag and drop the desired tag from the available ones to the active area.

To un-tag a verse, drag and drop the desired tag from active to the available tags area.

Edit Tag

Create Tag

Numeri 1:1

Notes on this verse.

The active verse selected text should load here.