Skip to main content
 • WORD Research this...
  John 6
  •   Därefter for Jesus över Galileiska sjön, »Tiberias' sjö».
  •   Och mycket folk följde efter honom, därför att de sågo de tecken som han gjorde med de sjuka.
  •   Men Jesus gick upp berget och satte sig där med sina lärjungar.
  •   Och påsken, judarnas högtid, var nära.
  •   nu Jesus lyfte upp sina ögon och såg att mycket folk kom till honom, sade han till Filippus: »Varifrån skola vi köpa bröd, att dessa äta?»
  •   Men detta sade han för att sätta honom prov, ty själv visste han vad han skulle göra.
  •   Filippus svarade honom: »Bröd för två hundra silverpenningar[1] vore icke nog för att var och en skulle ett litet stycke.»
  •   sade till honom en annan av hans lärjungar, Andreas, Simon Petrus' broder:
  •   »Här är en gosse som har fem kornbröd och två fiskar; men vad förslår det för många?»
  • 10   Jesus sade: »Låten folket lägga sig här.» Och det stället var mycket gräs. lägrade sig männen där, och deras antal var vid pass fem tusen.
  • 11   Därefter tog Jesus bröden och tackade Gud och delade ut åt dem som hade lagt sig ned där, likaledes ock av fiskarna, mycket de ville hava.
  • 12   Och när de voro mätta, sade han till sina lärjungar: »Samlen tillhopa de överblivna styckena, att intet förfares.»
  • 13   samlade de dem tillhopa och fyllde tolv korgar med stycken, som av de fem kornbröden hade blivit över efter dem som hade ätit.
  • 14   nu människorna hade det tecken som han hade gjort, sade de: »Denne är förvisso Profeten som skulle komma i världen.»
  • 15   När Jesus märkte att de tänkte komma och med våld föra honom med sig och göra honom till konung, drog han sig åter undan till berget, helt allena.
  • 16   Men när det blev afton, gingo hans lärjungar ned till sjön
  • 17   och stego i en båt för att fara över sjön till Kapernaum. Det hade redan blivit mörkt, och Jesus hade ännu icke kommit till dem;
  • 18   och sjön gick hög, ty det blåste hårt.
  • 19   När de hade rott vid pass tjugufem eller trettio stadier, fingo de se Jesus komma gående sjön och nalkas båten. blevo de förskräckta.
  • 20   Men han sade till dem: »Det är jag; varen icke förskräckta.»
  • 21   De ville taga honom upp i båten; och strax var båten framme vid landet dit de foro.
  • 22   Dagen därefter hände sig detta. Folket som stod kvar andra sidan sjön hade lagt märke till att där icke fanns mer än en enda båt, och att Jesus icke hade stigit i den båten med sina lärjungar, utan att lärjungarna hade farit bort allena.
  • 23   Andra båtar hade likväl kommit från Tiberias och lagt till nära det ställe där folket bespisades efter det att Herren hade uttalat tacksägelsen.
  • 24   När alltså folket nu såg att Jesus icke var där, ej heller hans lärjungar, stego de själva i båtarna och foro till Kapernaum för att söka efter Jesus.
  • 25   Och de funno honom där andra sidan sjön, frågade de honom: »Rabbi, när kom du hit?»
  • 26   Jesus svarade dem och sade: »Sannerligen, sannerligen säger jag eder: I söken mig icke därför att I haven sett tecken, utan därför att I fingen äta av bröden och bleven mätta.
  • 27   Verken icke för att den mat som förgås, utan för att den mat som förbliver och har med sig evigt liv, den som Människosonen skall giva eder; ty honom har Fadern, Gud själv, låtit undfå sitt insegel.»
  • 28   sade de till honom: »Vad skola vi göra för att utföra Guds gärningar?»
  • 29   Jesus svarade och sade till dem: »Detta är Guds gärning, att I tron den han har sänt.»
  • 30   De sade till honom: »Vad för tecken gör du då? Låt oss se något tecken, att vi kunna tro dig. Vilken gärning utför du?
  • 31   Våra fäder fingo äta manna i öknen, såsom det är skrivet: 'Han gav dem bröd från himmelen att äta.'»
  • 32   svarade Jesus dem: »Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Det är icke Moses som har givit eder brödet från himmelen, men det är min Fader som giver eder det rätta brödet från himmelen.
  • 33   Ty Guds bröd är det bröd som kommer ned från himmelen och giver världen liv.»
  • 34   sade de till honom: »Herre, giv oss alltid det brödet.»
  • 35   Jesus svarade: »Jag är livets bröd. Den som kommer till mig, han skall aldrig hungra, och den som tror mig, han skall aldrig törsta.
  • 36   Men det är såsom jag har sagt eder: fastän I haven sett mig, tron I dock icke.
  • 37   Allt vad min Fader giver mig, det kommer till mig; och den som kommer till mig, honom skall jag sannerligen icke kasta ut.
  • 38   Ty jag har kommit ned från himmelen, icke för att göra min vilja, utan för att göra dens vilja, som har sänt mig.
  • 39   Och detta är dens vilja, som har sänt mig, att jag icke skall låta någon enda förlorad av dem som han har givit mig, utan att jag skall låta dem uppstå den yttersta dagen.
  • 40   Ja, detta är min Faders vilja, att var och en som ser Sonen och tror honom, han skall hava evigt liv, och att jag skall låta honom uppstå den yttersta dagen.»
  • 41   knorrade judarna över honom, därför att han hade sagt: »Jag är det bröd som har kommit ned från himmelen.»
  • 42   Och de sade: »Är denne icke Jesus, Josefs son, vilkens fader och moder vi känna? Huru kan han säga: 'Jag har kommit ned från himmelen'?»
  • 43   Jesus svarade och sade till dem: »Knorren icke eder emellan.
  • 44   Ingen kan komma till mig, om icke Fadern, som har sänt mig, drager honom; och jag skall låta honom uppstå den yttersta dagen.
  • 45   Det är skrivet hos profeterna: 'De skola alla hava fått lärdom av Gud.' Var och en som har lyssnat till Fadern och lärt av honom, han kommer till mig.
  • 46   Icke som om någon skulle hava sett Fadern, utom den som är från Gud; han har sett Fadern.
  • 47   Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Den som tror, han har evigt liv.
  • 48   Jag är livets bröd.
  • 49   Edra fäder åto manna i öknen, och de dogo.
  • 50   Men med det bröd som kommer ned från himmelen är det så, att om någon äter därav, skall han icke dö.
  • 51   Jag är det levande brödet som har kommit ned från himmelen. Om någon äter av det brödet, skall han leva till evig tid. Och det bröd som jag skall giva är mitt kött; och jag giver det, för att världen skall leva.»
  • 52   tvistade judarna med varandra och sade: »Huru skulle denne kunna giva oss sitt kött att äta?»
  • 53   Jesus sade till dem: »Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Om I icke äten Människosonens kött och dricken hans blod, haven I icke liv i eder.
  • 54   Den som äter mitt kött och dricker mitt blod, han har evigt liv, och jag skall låta honom uppstå den yttersta dagen.
  • 55   Ty mitt kött är sannskyldig mat, och mitt blod är sannskyldig dryck.
  • 56   Den som äter mitt kött och dricker mitt blod, han förbliver i mig, och jag förbliver i honom.
  • 57   Såsom Fadern, han som är den levande, har sänt mig, och såsom jag lever genom Fadern, skall ock den som äter mig leva genom mig.
  • 58   är det med det bröd som har kommit ned från himmelen. Det är icke såsom det fäderna fingo äta, vilka sedan dogo; den som äter detta bröd, han skall leva till evig tid.»
  • 59   Detta sade han, när han undervisade i synagogan i Kapernaum.
  • 60   Många av hans lärjungar, som hörde detta, sade då: »Detta är ett hårt tal; vem står ut med att höra honom?»
  • 61   Men Jesus visste inom sig att hans lärjungar knorrade över detta; och han sade till dem: »Är detta för eder en stötesten?
  • 62   Vad skolen I säga, om I fån se Människosonen uppstiga dit där han förut var? --
  • 63   Det är anden som gör levande; köttet är till intet gagneligt. De ord som jag har talat till eder äro ande och äro liv.
  • 64   Men bland eder finnas några som icke tro.» Jesus visste nämligen från begynnelsen vilka de voro som icke trodde, ock vilken den var som skulle förråda honom.
  • 65   Och han tillade: »Fördenskull har jag sagt eder att ingen kan komma till mig, om det icke bliver honom givet av Fadern.»
  • 66   För detta tals skull drogo sig många av hans lärjungar tillbaka, att de icke längre vandrade med honom.
  • 67   sade Jesus till de tolv: »Icke viljen väl också I bort?»
  • 68   Simon Petrus svarade honom: »Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord,
  • 69   och vi tro och förstå att du är Guds helige.»
  • 70   Jesus svarade dem: »Har icke jag själv utvalt eder, I tolv? Och likväl är en av eder en djävul.»
  • 71   Detta sade han om Judas, Simon Iskariots son; ty det var denne som skulle förråda honom, och han var en av de tolv.
 • King James Version (kjv)
  • Active Persistent Session:

   To use a different persistent session key, simply add it above, and click the button below.

   How This All Works

   Your persistent session key, together with your favourite verse, authenticates you. It links to all your notes and tags in the Bible. You can share it with loved ones so they can see your notes and tags.

   However, to modify your notes and tags, you need both the persistent session key and your favourite verse.

   Please Keep Your Favourite Verse Private

   Your persistent session key and favourite verse provide you exclusive access to edit your notes and tags. Think of your persistent session key as a username and your favourite verse as a password. Therefore, ensure your favourite verse is kept private.

   The persistent session key allows viewing, while editing is only possible when the correct favourite verse is provided.

  • Loading...
 • Swedish (1917) (swedish - 2.0.1)

  2019-05-12

  Swedish (sv)

  BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT
  innehållande
  NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER
  i överensstämmelse med den av
  KONUNGEN ÅR 1917
  gillade och stadfästa översättningen
  This is release 3.7 from Projekt Runeberg (http://www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked.

  • Encoding: UTF-8
  • Direction: LTR
  • LCSH: Bible.Swedish
  • Distribution Abbreviation: swedish

  License

  Public Domain

  Source (OSIS)

  http://runeberg.org/download.pl?mode=work&work=bibeln/efs1927

  history_1.5
  Updated (2001-11-25)
  history_1.5.1
  Corrected .conf encoding (2013-08-20)
  history_2.0
  (2019-05-11) minor correction and Deutero addition
  history_2.0.1
  (2022-08-06) Fix typo in TextSource

Basic Hash Usage Explained

At getBible, we've established a robust system to keep our API synchronized with the Crosswire project's modules. Let me explain how this integration works in simple terms.

We source our Bible text directly from the Crosswire modules. To monitor any updates, we generate "hash values" for each chapter, book, and translation. These hash values serve as unique identifiers that change only when the underlying content changes, thereby ensuring a tight integration between getBible and the Crosswire modules.

Every month, an automated process runs for approximately three hours. During this window, we fetch the latest Bible text from the Crosswire modules. Subsequently, we compare the new hash values and the text with the previous ones. Any detected changes trigger updates to both our official getBible hash repository and the Bible API for all affected translations. This system has been operating seamlessly for several years.

Once the updates are complete, any application utilizing our Bible API should monitor the hash values at the chapter, book, or translation level. Spotting a change in these values indicates that they should update their respective systems.

Hash values can change due to various reasons, including textual corrections like adding omitted verses, rectifying spelling errors, or addressing any discrepancies flagged by the publishers maintaining the modules at Crosswire.

The Crosswire initiative, also known as the SWORD Project, is the "source of truth" for getBible. Any modifications in the Crosswire modules get reflected in our API within days, ensuring our users access the most precise and current Bible text. We pledge to uphold this standard as long as getBible exists and our build scripts remain operational.

We're united in our mission to preserve the integrity and authenticity of the Bible text. If you have questions or require additional information, please use our support system. We're here to assist and will respond promptly.

Thank you for your understanding and for being an integral part of the getBible community.

Favourite Verse

You should select one of your favourite verses.

This verse in combination with your session key will be used to authenticate you in the future.

This is currently the active session key.

Should you have another session key from a previous session.
You can add it here to load your previous session.

Johannes 6:

Sharing the Word of God with the world.
 • Share Text
  ...
 • Share Link

Johannes 6:1

Tagging this verse.

The active verse selected text should load here.

Active

Available Tags

Drag and drop the desired tag from the available ones to the active area.

To un-tag a verse, drag and drop the desired tag from active to the available tags area.

Edit Tag

Create Tag

Johannes 6:1

Notes on this verse.

The active verse selected text should load here.