Skip to main content
 • WORD Research this...
  Ezra 2
  •   Ang mga ito nga'y ang mga anak ng lalawigan, na nagsiahon mula sa pagkabihag sa mga nayon na nangadala, na dinala sa Babilonia ni Nabucodonosor na hari sa Babilonia, at nangagbalik sa Jerusalem at sa Juda, na bawa't isa'y sa kaniyang bayan;
  •   Na nagsidating na kasama ni Zorobabel, si Jesua, si Nehemias, si Seraias, si Reelias, si Mardocheo, si Bilsan, si Mispar, si Bigvai, si Rehum, si Baana. Ang bilang ng mga lalake ng bayan ng Israel ay ito:
  •   Ang mga anak ni Paros, dalawang libo't isang daan at pitong pu't dalawa.
  •   Ang mga anak ni Sephatias, tatlong daan at pitong pu't dalawa.
  •   Ang mga anak ni Ara, pitong daan at pitong pu't lima.
  •   Ang mga anak ni Pahath-moab, sa mga anak ni Josue at ni Joab, dalawang libo't walong daan at labing dalawa.
  •   Ang mga anak ni Elam, isang libo't dalawang daan at limang pu't apat.
  •   Ang mga anak ni Zattu, siyam na raan at apat na pu't lima.
  •   Ang mga anak ni Zachai, pitong daan at anim na pu.
  • 10   Ang mga anak ni Bani, anim na raan at apat na pu't dalawa.
  • 11   Ang mga anak ni Bebai, anim na raan at dalawang pu't tatlo.
  • 12   Ang mga anak ni Azgad, isang libo at dalawang daan at dalawang pu't dalawa.
  • 13   Ang mga anak ni Adonicam, anim na raan at anim na pu't anim.
  • 14   Ang mga anak ni Bigvai, dalawang libo at limang pu't anim.
  • 15   Ang mga anak ni Adin, apat na raan at limang pu't apat.
  • 16   Ang mga anak ni Ater, ni Ezechias, siyam na pu't walo.
  • 17   Ang mga anak ni Besai, tatlong daan at dalawang pu't tatlo.
  • 18   Ang mga anak ni Jora, isang daan at labing dalawa.
  • 19   Ang mga anak ni Hasum ay dalawang daan at dalawang pu't tatlo.
  • 20   Ang mga anak ni Gibbar siyam na pu't lima.
  • 21   Ang mga anak ni Bethlehem, isang daan at dalawang pu't tatlo.
  • 22   Ang mga lalake ng Nethopha, limang pu't anim.
  • 23   Ang mga lalake ng Anathoth, isang daan at dalawang pu't walo.
  • 24   Ang mga anak ni Azmaveth, apat na pu't dalawa.
  • 25   Ang mga anak ni Chiriathjearim, ni Cephira, at ni Beeroth, pitong daan at apat na pu't tatlo.
  • 26   Ang mga anak ni Rama at ni Gaaba, anim na raan at dalawang pu't isa.
  • 27   Ang mga lalake ng Michmas, isang daan at dalawang pu't dalawa.
  • 28   Ang mga lalake ng Beth-el at ng Hai, dalawang daan at dalawang pu't tatlo.
  • 29   Ang mga anak ni Nebo, limang pu't dalawa.
  • 30   Ang mga anak ni Magbis, isang daan at limang pu't anim.
  • 31   Ang mga anak ng ibang Elam, isang libo't dalawang daan at limang pu't apat.
  • 32   Ang mga anak ni Harim, tatlong daan at dalawang pu.
  • 33   Ang mga anak ni Lod, ni Hadid, at ni Ono, pitong daan at dalawang pu't lima.
  • 34   Ang mga anak ni Jerico, tatlong daan at apat na pu't lima.
  • 35   Ang mga anak ni Senaa, tatlong libo't anim na raan at tatlong pu.
  • 36   Ang mga saserdote: ang mga anak ni Jedaia, sa sangbahayan ng Jesua, siyam na raan at pitong pu't tatlo.
  • 37   Ang mga anak ni Immer, isang libo at limang pu't dalawa.
  • 38   Ang mga anak ni Pashur, isang libo't dalawang daan at apat na pu't pito.
  • 39   Ang mga anak ni Harim, isang libo at labing pito.
  • 40   Ang mga Levita: ang mga anak ni Jesua at ni Cadmiel, sa mga anak ni Hodavias, pitong pu't apat.
  • 41   Ang mga mangaawit: ang mga anak ni Asaph, isang daan at dalawang pu't walo.
  • 42   Ang mga anak ng mga tagatanod-pinto: ang mga anak ni Sallum, ang mga anak ni Ater, ang mga anak ni Talmon, ang mga anak ni Accub, ang mga anak ni Hatita, ang mga anak ni Sobai, ang lahat ay isang daan at tatlong pu't siyam.
  • 43   Ang mga Nethineo: ang mga anak ni Siha, ang mga anak ni Hasupha, ang mga anak ni Thabaoth.
  • 44   Ang mga anak ni Cheros, ang mga anak ni Siaa, ang mga anak ni Phadon;
  • 45   Ang mga anak ni Lebana, ang mga anak ni Hagaba, ang mga anak ni Accub;
  • 46   Ang mga anak ni Hagab, ang mga anak ni Samlai, ang mga anak ni Hanan;
  • 47   Ang mga anak ni Gidiel, ang mga anak ni Gaher, ang mga anak ni Reaia;
  • 48   Ang mga anak ni Resin, ang mga anak ni Necoda, ang mga anak ni Gazam;
  • 49   Ang mga anak ni Uzza, ang mga anak ni Phasea, ang mga anak ni Besai;
  • 50   Ang mga anak ni Asena, ang mga anak ni Meunim, ang mga anak ni Nephusim;
  • 51   Ang mga anak ni Bacbuc, ang mga anak ni Hacusa, ang mga anak ni Harhur;
  • 52   Ang mga anak ni Bazluth, ang mga anak ni Mehida, ang mga anak ni Harsa;
  • 53   Ang mga anak ni Bercos, ang mga anak ni Sisera, ang mga anak ni Tema;
  • 54   Ang mga anak ni Nesia, ang mga anak ni Hatipha.
  • 55   Ang mga anak ng mga lingkod ni Salomon ay: ang mga anak ni Sotai, ang mga anak ni Sophereth, ang mga anak ni Peruda;
  • 56   Ang mga anak ni Jaala, ang mga anak ni Darcon, ang mga anak ni Giddel;
  • 57   Ang mga anak ni Sephatias, ang mga anak ni Hatil, ang mga anak ni Pochereth-hassebaim, ang mga anak ni Ami.
  • 58   Lahat ng mga Nethineo, at ng mga anak ng mga lingkod ni Salomon, tatlong daan at siyam na pu't dalawa.
  • 59   At ang mga ito ang nagsiahon mula sa Tel-mela, Tel-harsa, Cherub, Addan, at Immer: nguni't hindi nila naipakilala ang mga sangbahayan ng kanilang mga magulang, at ang kanilang binhi kung sila'y taga Israel:
  • 60   Ang mga anak ni Delaia, ang mga anak ni Tobias, ang mga anak ni Nicoda, anim na raan at limang pu't dalawa.
  • 61   At sa mga anak ng mga saserdote: ang mga anak ni Abaia, ang mga anak ni Cos, ang mga anak ni Barzillai, na nagasawa sa mga anak ni Barzillai na Galaadita, at tinawag ayon sa kanilang pangalan.
  • 62   Ang mga ito ay nagsihanap ng talaan ng kanilang pangalan sa nangabilang ayon sa talaan ng lahi, nguni't hindi nangasumpungan: kaya't sila'y nangabilang na hawa, at nangaalis sa pagkasaserdote.
  • 63   At sinabi ng tagapamahala sa kanila, na sila'y huwag magsisikain ng mga pinakabanal na bagay, hanggang sa tumayo ang isang saserdote na may Urim at Thummim.
  • 64   Ang buong kapisanang magkakasama ay apat na pu't dalawang libo at tatlong daan at anim na pu,
  • 65   Bukod sa kanilang mga aliping lalake at babae, na may pitong libo't tatlong daan at tatlong pu't pito: at sila'y nangagkaroon ng dalawang daan na mangaawit na lalake at babae.
  • 66   Ang kanilang mga kabayo ay pitong daan at tatlong pu't anim; ang kanilang mga mula ay dalawang daan at apat na pu't lima;
  • 67   Ang kanilang mga kamelyo, apat na raan at tatlong pu't lima; ang kanilang mga asno, anim na libo't pitong daan at dalawang pu.
  • 68   At ang ilan sa mga pangulo ng mga sangbahayan ng mga magulang, nang sila'y magsidating sa bahay ng Panginoon na nasa Jerusalem, ay nangaghandog na kusa sa bahay ng Dios, upang husayin sa kinatatayuan:
  • 69   Sila'y nangagbigay ayon sa kanilang kaya sa ingatang-yaman ng gawain, na anim na pu't isang libong darikong ginto, at limang libong librang pilak, at isang daan na bihisan ng mga saserdote.
  • 70   Gayon ang mga saserdote, at ang mga Levita, at ang iba sa bayan, at ang mga mangaawit, at ang mga tagatanod-pinto, at ang mga Nethineo, nagsitahan sa kanilang mga bayan, at ang buong Israel ay sa kanilang mga bayan.
 • King James Version (kjv)
  • Active Persistent Session:

   To use a different persistent session key, simply add it above, and click the button below.

   How This All Works

   Your persistent session key, together with your favourite verse, authenticates you. It links to all your notes and tags in the Bible. You can share it with loved ones so they can see your notes and tags.

   However, to modify your notes and tags, you need both the persistent session key and your favourite verse.

   Please Keep Your Favourite Verse Private

   Your persistent session key and favourite verse provide you exclusive access to edit your notes and tags. Think of your persistent session key as a username and your favourite verse as a password. Therefore, ensure your favourite verse is kept private.

   The persistent session key allows viewing, while editing is only possible when the correct favourite verse is provided.

  • Loading...
 • Ang Dating Biblia (1905) (tagalog - 1.2)

  2008-07-19

  Tagalog (tl)

  Philippine Bible Society (1905)
  in Tagalog (national language of the Philippines)
  Bible is reconized by its title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia)
  This Bible is now Public Domain.

  • Encoding: UTF-8
  • Direction: LTR
  • LCSH: Bible. Tagalog.
  • Distribution Abbreviation: tagalog

  License

  Public Domain

  Source ()

  Typed from the Ang Biblia Tagalog by Richard & Dolores Long.

  history_1.2
  Minor updates to .conf text

Basic Hash Usage Explained

At getBible, we've established a robust system to keep our API synchronized with the Crosswire project's modules. Let me explain how this integration works in simple terms.

We source our Bible text directly from the Crosswire modules. To monitor any updates, we generate "hash values" for each chapter, book, and translation. These hash values serve as unique identifiers that change only when the underlying content changes, thereby ensuring a tight integration between getBible and the Crosswire modules.

Every month, an automated process runs for approximately three hours. During this window, we fetch the latest Bible text from the Crosswire modules. Subsequently, we compare the new hash values and the text with the previous ones. Any detected changes trigger updates to both our official getBible hash repository and the Bible API for all affected translations. This system has been operating seamlessly for several years.

Once the updates are complete, any application utilizing our Bible API should monitor the hash values at the chapter, book, or translation level. Spotting a change in these values indicates that they should update their respective systems.

Hash values can change due to various reasons, including textual corrections like adding omitted verses, rectifying spelling errors, or addressing any discrepancies flagged by the publishers maintaining the modules at Crosswire.

The Crosswire initiative, also known as the SWORD Project, is the "source of truth" for getBible. Any modifications in the Crosswire modules get reflected in our API within days, ensuring our users access the most precise and current Bible text. We pledge to uphold this standard as long as getBible exists and our build scripts remain operational.

We're united in our mission to preserve the integrity and authenticity of the Bible text. If you have questions or require additional information, please use our support system. We're here to assist and will respond promptly.

Thank you for your understanding and for being an integral part of the getBible community.

Favourite Verse

You should select one of your favourite verses.

This verse in combination with your session key will be used to authenticate you in the future.

This is currently the active session key.

Should you have another session key from a previous session.
You can add it here to load your previous session.

Ezra 2:

Sharing the Word of God with the world.
 • Share Text
  ...
 • Share Link

Ezra 2:1

Tagging this verse.

The active verse selected text should load here.

Active

Available Tags

Drag and drop the desired tag from the available ones to the active area.

To un-tag a verse, drag and drop the desired tag from active to the available tags area.

Edit Tag

Create Tag

Ezra 2:1

Notes on this verse.

The active verse selected text should load here.