Skip to main content
 • WORD Research this...
  Jude 1
  •   Sura toi ngkai aku' Yudas, batua Yesus Kristus pai' ompi' -na Yakobus, kupakatu tilou hi ompi' -ompi' to nakio' Alata'ala to Tuama jadi' ntodea-na. Napoka'ahi' -koi pai' napewili' oa' -koi duu' hi karata-na nculii' mpai' Yesus Kristus.
  •   Wori' tabe: mekakae-a hi Alata'ala bona nawai' -koi kawoo-woria' rasi', kalompea' tuwu' pai' ahi' -na.
  •   Ompi' -ompi' to kupe'ahi'! Patuju-ku lomo' -na, ke mpo'uki' -kokoi sura mpotompo'wiwi kalompea' to tarata hangkaa-ngkania ngkai Alata'ala. Aga wae lau, kurasai hewa ria to mpewuku-a mpobalii' patuju-ku to lomo' -na. Apa' ria tauna to mesua' hi laintongo' -ta to ngkeni tudui' to sala'. Toe pai' ku'uli', agina ku'uki' -kokoi sura to mporohoi nono-ni bona ni'ewa-ra to mpokeni tudui' to sala' toe. Apa' Alata'ala mpoparata tudui' to makono hi hawe'ea tauna to napobagia bona tapangala', pai' tudui' toe uma ma'ala rabalii'. Tauna to mpokeni tudui' to sala' toera, mesua' -ramo hi laintongo' -ta, ra'uli' ompi' hampepangalaa' -ta moto-ra. Ntaa' we'i uma-radi mengkoru hi Alata'ala-e. Ra'uli' -rana, ma'ala moto-ta mpe'ohai konoa nono-ta to dada'a, apa' ma'ahi' -i Alata'ala. Dada'a lia tudui' -ra toe, apa' mpomewoli' lau-ra tudui' kabula rala-na Alata'ala, pai' ncapuaka-ra Magau' pai' Pue' -ta to hadua lau-wadi, Hi'a-mi Yesus Kristus. Bate rahuku' -ra mpai' guru to boa' toera. Ngkai owi, ria ami' nabi to mpolowa huku' to napakatantu-raka Alata'ala.
  •   Jadi' ompi' -ompi', kakoo-kono-na ni'inca moto hawe'ea toi-e. Aga nau' wae, doko' kupopokiwoii-koi beiwa pehuku' -na Pue' Ala hi tauna to dada'a gau' -ra. Owi Pue' mpobahaka ntodea to Yahudi ngkai tana' Mesir. Tapi' ngkabokoa' -na ria-ra to uma mpopangala' -i. Jadi' napatehi-ra hantongo' hi papada to wao'.
  •   Kiwoi wo'o mala'eka owi hi suruga. Hantongo' -ra mpoliu kotoa kuasa-ra, pai' -ra mpalahii po'ohaa' -ra. Pue' mpohilu' mala'eka toera hante rante to uma ria kaduu-dupea' -na, napotuhu-ra hi rala po'ohaa' to mobengi. Hi ria-ra rapotuhu ncuu duu' -na rata mpai' tempo-na nabotuhi kara-kara-ra hi eo pehukua' to mewulungahi.
  •   Kiwoi wo'o ngata Sodom pai' Gomora owi hante ngata-ngata to ntololikia-na. Pue' ngata toera mpobabehi gau' to dada'a hewa mala'eka toe we'i. Mogau' sala' -ra pai' mpobabehi-ra gau' to dada'a lia, duu' -na ngata-ra raropuhi hante apu. Pehuku' -na Alata'ala hi to Sodom pai' to Gomora toe jadi' tonco hi hawe'ea tauna, pai' ma'ala rarapai' -ki apu naraka to uma ria ka'oraa-na, to mpohuku' hawe'ea bali' Alata'ala.
  •   Jadi', nau' wae-mi pehuku' -na Alata'ala hi tauna to dada'a gau' -ra owi, bate dada'a oa' -wadi gau' -ra to mpokeni tudui' to sala' tempo toi-e. Lutu-ra-damo mpoinono tudui' -ra to sala', pai' tudui' -ra to sala' toe mpokeni-ra mpobaboi' woto-ra moto hante pogau' -ra to sala'. Uma-ra mposaile' kuasa Alata'ala, pai' -ra mporuge' hawe'ea to mobaraka' to hi suruga.
  •   Hiaa' bangku' Mikhael moto-hawoe', to mpotadulakoi hawe'ea mala'eka, uma-i daho' mporuge' ba mpokamaro Magau' Anudaa'. Nto'u kamate-na nabi Musa, momehono' -ra mpome'agoi woto-na Musa ba hema-ra to mpo'ala'. Mikhael, uma-i daho' mpokamaro Magau' Anudaa' hante kuasa-na moto. Sampale-di na'uli' -ki: "Pue' moto mpai' to mpokaroe-ko!"
  • 10   Hiaa' guru to boa' toera-rana, mporuge' -ra anu mobaraka' to uma ra'incai. To ra'inca-na, kabua' -bua' kehi-ra to hewa binata to uma ria pekiri-ra. Pai' ngkai kehi-ra toe-mi mpai', pai' alaa-na mporata huku' -ra.
  • 11   Silaka-rada! Mpotuku' -ra ohea to natara Kain owi. Mpo'uhi-ra gau' Bileam, apa' nau' ra'inca kamasala' -na babehia-ra, rababehi oa' apa' mpokahina-ra doi. Mpo'ewa-ra Alata'ala hewa Korah owi, pai' ngkai pe'ewa-ra toe bate mate-ra mpai', nahuku' Alata'ala hewa Korah owi.
  • 12   Hi poromua-ni, guru to boa' toera ngkoni' moto hangkaa-ngkania hante koi', ntani' hewa doo-ni moto, aga me'eai' lia kehi-ra. Mokalila' -ra-damo ngkoni' hi poromua-ni nakeni kajampa-ra, pai' -ra mpenonoi woto-ra moto-wadi. Hira' toe hewa limu' to motiti aga uma ngkeni uda, apa' waro wae-wadi nawui ngolu'. Hira' hewa kaju to uma mowua' hi tempo-na, toe pai' rawuka lau-mi, alaa-na bangi.
  • 13   Hira' hewa ue to ngkilimue pai' ngkeni wori' momo, apa' mpopehuwu-ra gau' to me'eai'. Hira' hewa betue' to uma monoa' pomako' -ra: ra'uli' -rana mpokeni-ra kabajaa, ntaa' mpokeni tauna puha lau-ra-wadi! Alata'ala mporodo-raka po'ohaa' to mobengi riki. Mo'oha' hi ria-ramo mpai' duu' kahae-hae-na.
  • 14   Ria lolita nabi Henokh owi to mpolowa pehuku' -na Alata'ala hi guru to boa' to tuwu' tempo toi. Henokh toei, muli Adam kapitu lapi-na. Na'uli' hewa toi: "Mpu'u-mpu'u tumai-i mpai' Pue' hante topetuku' -na to moroli' to moncobu-ncobu kawori' -ra.
  • 15   Tumai-i mpohurai kara-kara hawe'ea tauna, pai' mpohuku' hawe'ea tauna topesapuaka ngkai hawe'ea pesapuaka-ra. Nahuku' -ra topojeko' to mposapuaka-i, nahiwili-raka hawe'ea lolita peruge' -ra mporuge' -i." Hewa toe lolita Henokh owi mpolowa pehuku' Alata'ala hi tauna to mposapuaka-i.
  • 16   Guru to boa' toera ntora ngkunuti pai' metuntui'. Mpotuku' -ra kahinaa-ra to dada'a. Molangko nono-ra mpololita hawe'ea babehia-ra, pai' -ra mpolinuruhi doo doko' mpo'ala' nono-ra bona ngalai' ria rasi' -ra.
  • 17   Aga koi' ompi' -ku to kupe'ahi', kiwoi-koi napa to ra'uli' mperi'ulu-mi suro-suro Pue' -ta Yesus Kristus.
  • 18   Jau ra'uli' -kokoi hewa toi: hi eo-eo kamohua' Eo Kiama tohe'i, ria-ra tauna to mpopo'ore' pepangala' -ta. Mpotuku' -ra kahinaa-ra to dada'a, pai' uma-ra mengkoru hi Alata'ala.
  • 19   Tauna to hewa toe-ramo to mpobabehi pogaaa' hi doo. Uma-ra nakuasai Inoha' Tomoroli', nakuasai konoa nono-ra moto-ra-wadi.
  • 21   Aga koi' ompi' -ku to kupe'ahi'! Napoka'ahi' -koi Alata'ala. Jadi', pelompehi mpu'u-koi bona tida-koi hi rala ahi' -na toe. Neo' nibahakai mome'apui ngkanono bona moroho pepangala' -ni-- apa' tudui' to tapangala' toi moroli' mpu'u. Mosampaya oa' -koi hante petete' Inoha' Tomoroli'. Pai' mpopea rasi' to nawai' -taka mpai' Pue' -ta Yesus Kristus ane tumai-ipi. To nawai' -taka mpai', katuwua' to lompe' duu' kahae-hae-na.
  • 22   Ane ria tauna to morara' -pidi pepangala' -ra, poka'ahi' -ra-rawo.
  • 23   Ane ria-ra to meleli' ngkai pepangala' -ra, tete' -ra nculii' bona mporata-ra kalompea', niponcawa hewa mpe'alai' -ra ngkai apu. Aga ria wo'o tauna to gaga jeko' -ra, to mpotuku' kahinaa nono-ra to dada'a. Poka'ahi' wo'o-ra-rawo, aga mojaga-koi bona neo' -koi tepohikenii hi rala jeko' -ra. Poka'ahi' -ra topojeko', tapi' pokahuku' jeko' -ra, niponcawa pohea to babo'.
  • 24   Une' -imi Alata'ala, apa' mokuasa-i mpewili' -ta bona neo' -ta monawu', duu' -na mokore-ta mpai' hi nyanyoa-na hi rala kabajaa-na, uma mpai' ria kasalaia' -ta pai' goe' nono-ta.
  • 25   Hadua-na Hi'a-wadi Alata'ala, Magau' Tompohore-ta ngkai huku' jeko' -ta hante petolo' -na Yesus Kristus Pue' -ta. Tapomobohe hanga' -na apa' Hi'a-wadi to ncola, to bohe tuwu' -na, to mobaraka' pai' to mokuasa, ngkai owi, wae lau, pai' duu' kahae-hae-na. Amin!
 • King James Version (kjv)
  • Active Persistent Session:

   To use a different persistent session key, simply add it above, and click the button below.

   How This All Works

   Your persistent session key, together with your favourite verse, authenticates you. It links to all your notes and tags in the Bible. You can share it with loved ones so they can see your notes and tags.

   However, to modify your notes and tags, you need both the persistent session key and your favourite verse.

   Please Keep Your Favourite Verse Private

   Your persistent session key and favourite verse provide you exclusive access to edit your notes and tags. Think of your persistent session key as a username and your favourite verse as a password. Therefore, ensure your favourite verse is kept private.

   The persistent session key allows viewing, while editing is only possible when the correct favourite verse is provided.

  • Loading...
 • Uma NT (uma - 1.2)

  2006-10-25

  Uma (ppk)

  The New Testament in Uma
  Central Sulawesi, Indonesia
  Copyright (c) 1996
  Wycliffe Bible Translators
  Released for non-profit scholarly and personal use.
  Not to be sold for profit.

  • Direction: LTR
  • LCSH: Bible. Uma.
  • Distribution Abbreviation: uma

  License

  Copyrighted; Free non-commercial distribution

  Source (GBF)

  history_1.2
  Changed Lang in conf
  history_1.1
  Compressed the module
  history_1.0
  Initial release

Basic Hash Usage Explained

At getBible, we've established a robust system to keep our API synchronized with the Crosswire project's modules. Let me explain how this integration works in simple terms.

We source our Bible text directly from the Crosswire modules. To monitor any updates, we generate "hash values" for each chapter, book, and translation. These hash values serve as unique identifiers that change only when the underlying content changes, thereby ensuring a tight integration between getBible and the Crosswire modules.

Every month, an automated process runs for approximately three hours. During this window, we fetch the latest Bible text from the Crosswire modules. Subsequently, we compare the new hash values and the text with the previous ones. Any detected changes trigger updates to both our official getBible hash repository and the Bible API for all affected translations. This system has been operating seamlessly for several years.

Once the updates are complete, any application utilizing our Bible API should monitor the hash values at the chapter, book, or translation level. Spotting a change in these values indicates that they should update their respective systems.

Hash values can change due to various reasons, including textual corrections like adding omitted verses, rectifying spelling errors, or addressing any discrepancies flagged by the publishers maintaining the modules at Crosswire.

The Crosswire initiative, also known as the SWORD Project, is the "source of truth" for getBible. Any modifications in the Crosswire modules get reflected in our API within days, ensuring our users access the most precise and current Bible text. We pledge to uphold this standard as long as getBible exists and our build scripts remain operational.

We're united in our mission to preserve the integrity and authenticity of the Bible text. If you have questions or require additional information, please use our support system. We're here to assist and will respond promptly.

Thank you for your understanding and for being an integral part of the getBible community.

Favourite Verse

You should select one of your favourite verses.

This verse in combination with your session key will be used to authenticate you in the future.

This is currently the active session key.

Should you have another session key from a previous session.
You can add it here to load your previous session.

Jude 1:

Sharing the Word of God with the world.
 • Share Text
  ...
 • Share Link

Jude 1:1

Tagging this verse.

The active verse selected text should load here.

Active

Available Tags

Drag and drop the desired tag from the available ones to the active area.

To un-tag a verse, drag and drop the desired tag from active to the available tags area.

Edit Tag

Create Tag

Jude 1:1

Notes on this verse.

The active verse selected text should load here.