Skip to main content
 • WORD Research this...
  Lu-ca 1
  •   Hỡi Thê-ô-phi-lơ quí nhơn, nhiều kẻ dốc lòng chép sử về những sự đã làm nên trong chúng ta,
  •   theo như các người chứng kiến từ lúc ban đầu trở nên người giảng đạo đã truyền lại cho chúng ta,
  •   vậy, sau khi đã xét kỹ càng từ đầu mọi sự ấy, tôi cũng tưởng nên theo thứ tự viết tỏ ra cho ông,
  •   để ông biết những điều mình đã học chắc chắn.
  •   Trong đời Hê-rốt, vua nước Giu-đê, một thầy tế lễ, về ban A-bi-a, tên Xa-cha-ri; vợ người Ê-li-sa-bét, thuộc về chi phái A-rôn.
  •   Cả hai đều công bình trước mặt Ðức Chúa Trời, vâng giữ mọi điều răn lễ nghi của Chúa một cách không chỗ trách được.
  •   Hai người không con, Ê-li-sa-bét son sẻ, cả hai đều cao tuổi.
  •   Vả, Xa-cha-ri cứ theo thứ tự trong ban mình làm chức tế lễ trước mặt Ðức Chúa Trời.
  •   Khi đã bắt thăm theo lệ các thầy cả lập ra rồi, thì người được gọi vào nơi thánh của Chúa để dâng hương.
  • 10   Ðương giờ dâng hương, cả đoàn dân đông đều ngoài cầu nguyện.
  • 11   Bấy giờ một thiên sứ của Chúa hiện ra cùng Xa-cha-ri, đứng bên hữu bàn thờ xông hương.
  • 12   Xa-cha-ri thấy thì bối rối sợ hãi.
  • 13   Nhưng thiên sứ nói cùng người rằng: Hỡi Xa-cha-ri, đừng sợ, lời cầu nguyện ngươi đã được nhậm rồi. Ê-li-sa-bét vợ ngươi, sẽ sanh một con trai, ngươi khá đặt tên Giăng.
  • 14   Con trai đó sẽ làm cho ngươi vui mừng hớn hở, nhiều kẻ sẽ mừng rỡ về sự sanh người ra.
  • 15   người sẽ nên tôn trọng trước mặt Chúa; không uống rượu hay giống làm cho say, sẽ được đầy dẫy Ðức Thánh Linh từ khi còn trong lòng mẹ.
  • 16   Người sẽ làm cho nhiều con trai Y-sơ-ra-ên trở lại cùng Chúa, Ðức Chúa Trời của họ;
  • 17   chính người lại sẽ lấy tâm thần quyền phép Ê-li đi trước mặt Chúa, để đem lòng cha trở về con cái, kẻ loạn nghịch đến sự khôn ngoan của người công bình, đặng sửa soạn cho Chúa một dân sẵn lòng.
  • 18   Xa-cha-ri thưa rằng: Bởi sao tôi biết được điều đó? tôi đã già, vợ tôi đã cao tuổi rồi.
  • 19   Thiên sứ trả lời rằng: Ta Gáp-ri-ên, đứng rồi mặt Ðức Chúa Trời; Ngài đã sai ta đến truyền cho ngươi báo tin mừng nầy.
  • 20   Nầy, ngươi sẽ câm, không nói được cho đến ngày nào các điều ấy xảy ra, ngươi không tin lời ta, lời đến kỳ sẽ ứng nghiệm.
  • 21   Bấy giờ, dân chúng đợi Xa-cha-ri, lấy làm lạ, người lâu trong nơi thánh.
  • 22   Khi Xa-cha-ri ra, không nói với chúng được, thì họ mới hiểu rằng người đã thấy sự hiện thấy trong đền thánh; người ra dấu cho họ, vẫn còn câm.
  • 23   Khi những ngày về phần việc mình đã trọn, người trở về nhà.
  • 24   Khỏi ít lâu, vợ người Ê-li-sa-bét chịu thai, ẩn mình đi trong năm tháng, nói rằng:
  • 25   Ấy ơn Chúa đã làm cho tôi, khi Ngài đã đoái đến tôi, để cất sự xấu hổ tôi giữa mọi người.
  • 26   Ðến tháng thứ sáu, Ðức Chúa Trời sai thiên sứ Gáp-ri-ên đến thành Na-xa-rét, xứ Ga-li-lê,
  • 27   tới cùng một người nữ đồng trinh tên Ma-ri, đã hứa gả cho một người nam tên Giô-sép, về dòng vua Ða-vít.
  • 28   Thiên sứ vào chỗ người nữ ở, nói rằng: Hỡi người được ơn, mừng cho ngươi; Chúa cùng ngươi.
  • 29   Ma-ri nghe nói thì bối rối, tự hỏi rằng lời chào ấy nghĩa gì.
  • 30   Thiên-sứ bèn nói rằng: Hỡi Ma-ri, đừng sợ, ngươi đã được ơn trước mặt Ðức Chúa Trời.
  • 31   Nầy, ngươi sẽ chịu thai sanh một con trai đặt tên Jêsus.
  • 32   Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng Con của Ðấng Rất Cao; Chúa, Ðức Chúa Trời, sẽ ban cho Ngài ngôi Ða-vít tổ phụ Ngài.
  • 33   Ngài sẽ trị đời đời nhà Gia-cốp, nước Ngài cùng.
  • 34   Ma-ri bèn thưa rằng: Tôi chẳng hề nhận biết người nam nào, thì làm sao được sự đó?
  • 35   Thiên sứ truyền rằng: Ðức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, quyền phép Ðấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sanh ra, phải xưng Con Ðức Chúa Trời.
  • 36   Kìa, Ê-li-sa-bét, con ngươi, cũng đã chịu thai một trai trong lúc già nua; người ấy vốn tiếng son, nay cưu mang được sáu tháng rồi.
  • 37   Bởi không việc chi Ðức Chúa Trời chẳng làm được.
  • 38   Ma-ri thưa rằng: Tôi đây tôi tớ Chúa; xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền! Ðoạn thiên sứ kìa khỏi Ma-ri.
  • 39   Trong những ngày đó, Ma-ri chờ dậy, lật đật đi trong miền núi, đến một thành về xứ Giu-đa,
  • 40   vào nhà Xa-cha-ri chào Ê-li-sa-bét.
  • 41   Vả, Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng Ma-ri chào, con nhỏ trong lòng liền nhảy nhót; Ê-li-sa-bét được đầy Ðức Thánh Linh,
  • 42   bèn cất tiếng kêu rằng: Ngươi phải trong đám đờn bà, thai trong lòng ngươi cũng được phước.
  • 43   Nhơn đâu ta được sự vẻ vang nầy, mẹ Chúa ta đến thăm ta?
  • 44   Bởi tai ta mới nghe tiếng ngươi chào, thì con nhỏ trong lòng ta liền nhảy mừng.
  • 45   Phước cho người đã tin, lời Chúa truyền cho sẽ được ứng nghiệm!
  • 46   Ma-ri bèn nói rằng: Linh hồn tôi ngợi khen Chúa,
  • 47   Tâm thần tôi mừng rỡ trong Ðức Chúa Trời, Cứu Chúa tôi.
  • 48   Ngài đã đoái đến sự hèn hạ của tôi tớ Ngài. Nầy, từ rày về sau, muôn đời sẽ khen tôi phước;
  • 49   Bởi Ðấng Toàn Năng đã làm các việc lớn cho tôi. Danh Ngài thánh,
  • 50   Ngài thương xót kẻ kính sợ Ngài từ đời nầy sang đời kia.
  • 51   Ngài đã dùng cánh tay mình để tỏ ra quyền phép; phá tan mưu của kẻ kiêu ngạo toan trong lòng.
  • 52   Ngài đã cách người quyền khỏi ngôi họ, nhắc kẻ khiêm nhượng lên.
  • 53   Ngài đã làm cho kẻ đói được đầy thức ăn ngon, đuổi kẻ giàu về tay không.
  • 54   Ngài đã vùa giúp Y-sơ-ra-ên, tôi tớ Ngài, nhớ lại sự thương xót mình. Ðối với Áp-ra-ham cùng con cháu người luôn luôn,
  • 55   Như Ngài đã phán cùng tổ phụ chúng ta vậy.
  • 56   Ma-ri với Ê-li-sa-bét chừng ba tháng, rồi trở về nhà mình.
  • 57   Bấy giờ, đến ngày mãn nguyệt, Ê-li-sa-bét sanh được một trai.
  • 58   Xóm riềng con nghe Chúa tỏ ra sự thương xót cả thể cho Ê-li-sa-bét, thì chia vui cùng người.
  • 59   Qua ngày thứ tám, họ đều đến để làm lễ cắt cho con trẻ; đặt tên Xa-cha-ri theo tên của cha.
  • 60   Nhưng mẹ nói rằng: Không! phải đặt tên con Giăng.
  • 61   Họ nói: Trong con ngươi không ai tên đó.
  • 62   Họ bèn ra dấu hỏi cha muốn đặt tên cho con.
  • 63   Xa-cha-ri biểu lấy bảng nhỏ, viết rằng: Giăng tên nó. Ai nấy đều lấy làm lạ.
  • 64   Tức thì miệng người mở ra, lưỡi được thong thả, nói ngợi khen Ðức Chúa Trời.
  • 65   Hết thảy xóm giềng đều kinh sợ, người ta nói chuyện với nhau về mọi sự ấy khắp miền núi xứ Giu-đê.
  • 66   Ai nghe cũng ghi vào lòng nói rằng: Ấy vậy, con trẻ đó sẽ ra thể nào? tay Chúa cùng con trẻ ấy.
  • 67   Bấy giờ, Xa-cha-ri, cho con trẻ ấy, được đầy dẫy Ðức Thánh Linh, thì nói tiên tri rằng:
  • 68   Ngợi khen Chúa, Ðức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, đã thăm viếng chuộc dân Ngài,
  • 69   Cùng sanh ra cho chúng tôi trong nhà Ða-vít, tôi tớ Ngài, Một Ðấng Cứu thế quyền phép!
  • 70   Như lời Ngài đã dùng miệng các thánh tiên tri phán từ thuở trước,
  • 71   Ngài cứu chúng tôi khỏi kẻ thù tay mọi người ghen ghét chúng tôi;
  • 72   Ngài tỏ lòng thương xót đến tổ tông chúng tôi, nhớ lại giao ước thánh của Ngài,
  • 73   Theo như Ngài đã thề với Áp-ra-ham tổ phụ chúng tôi,
  • 74   hứa rằng khi chúng tôi đã được cứu khỏi tay kẻ nghịch thù, Ngài sẽ ban ơn lành cho chúng tôi, trước một Ngài,
  • 75   Lấy sự thánh khiết công bình hầu việc Ngài, trọn đời mình không sợ hãi chi hết.
  • 76   Hỡi con trẻ, người ta sẽ kêu con tiên tri của Ðấng Rất Cao; Con sẽ đi trước mặt Chúa, dọn đường Ngài,
  • 77   Ðể cho dân Ngài bởi sự tha tội họ biết sự rỗi.
  • 78   Ðức Chúa Trời chúng tôi động lòng thương xót, mặt trời mọc lên từ nơi cao thăm viếng chúng tôi,
  • 79   Ðể soi những kẻ ngồi chỗ tối tăm trong bóng sự chết, Cùng đưa chơn chúng tôi đi đường bình an.
  • 80   Vả, con trẻ ấy lớn lên, tâm thần mạnh mẽ, nơi đồng vắng cho đến ngày tỏ mình ra cùng dân Y-sơ-ra-ên.
 • King James Version (kjv)
  • Active Persistent Session:

   To use a different persistent session key, simply add it above, and click the button below.

   How This All Works

   Your persistent session key, together with your favourite verse, authenticates you. It links to all your notes and tags in the Bible. You can share it with loved ones so they can see your notes and tags.

   However, to modify your notes and tags, you need both the persistent session key and your favourite verse.

   Please Keep Your Favourite Verse Private

   Your persistent session key and favourite verse provide you exclusive access to edit your notes and tags. Think of your persistent session key as a username and your favourite verse as a password. Therefore, ensure your favourite verse is kept private.

   The persistent session key allows viewing, while editing is only possible when the correct favourite verse is provided.

  • Loading...
 • Vietnamese (1934) (vietnamese - 1.4.1)

  2013-08-20

  Vietnamese (vi)

  Kinh Thánh Tiếng Việt
  The 1934 Vietnamese Bible
  Published without a copyright statement.
  The Bible Text is PUBLIC DOMAIN

  Text supplied by Mr. Phien Nguyen of Hollywood, Florida

  • Encoding: UTF-8
  • Direction: LTR
  • LCSH: Bible. Vietnamese.
  • Distribution Abbreviation: vietnamese

  License

  Public Domain

  Source ()

  http://unbound.biola.edu/

  history_1.4.1
  Corrected .conf encoding (2013-08-20)
  history_1.4
  Fixed display problems with some characters (2002-01-01)
  history_1.3
  Compressed module
  history_1.2
  Changed to UTF-8 text source
  history_1.1
  Repaired dropped characters at beginning of some verses

Basic Hash Usage Explained

At getBible, we've established a robust system to keep our API synchronized with the Crosswire project's modules. Let me explain how this integration works in simple terms.

We source our Bible text directly from the Crosswire modules. To monitor any updates, we generate "hash values" for each chapter, book, and translation. These hash values serve as unique identifiers that change only when the underlying content changes, thereby ensuring a tight integration between getBible and the Crosswire modules.

Every month, an automated process runs for approximately three hours. During this window, we fetch the latest Bible text from the Crosswire modules. Subsequently, we compare the new hash values and the text with the previous ones. Any detected changes trigger updates to both our official getBible hash repository and the Bible API for all affected translations. This system has been operating seamlessly for several years.

Once the updates are complete, any application utilizing our Bible API should monitor the hash values at the chapter, book, or translation level. Spotting a change in these values indicates that they should update their respective systems.

Hash values can change due to various reasons, including textual corrections like adding omitted verses, rectifying spelling errors, or addressing any discrepancies flagged by the publishers maintaining the modules at Crosswire.

The Crosswire initiative, also known as the SWORD Project, is the "source of truth" for getBible. Any modifications in the Crosswire modules get reflected in our API within days, ensuring our users access the most precise and current Bible text. We pledge to uphold this standard as long as getBible exists and our build scripts remain operational.

We're united in our mission to preserve the integrity and authenticity of the Bible text. If you have questions or require additional information, please use our support system. We're here to assist and will respond promptly.

Thank you for your understanding and for being an integral part of the getBible community.

Favourite Verse

You should select one of your favourite verses.

This verse in combination with your session key will be used to authenticate you in the future.

This is currently the active session key.

Should you have another session key from a previous session.
You can add it here to load your previous session.

Lu-ca 1:

Sharing the Word of God with the world.
 • Share Text
  ...
 • Share Link

Lu-ca 1:1

Tagging this verse.

The active verse selected text should load here.

Active

Available Tags

Drag and drop the desired tag from the available ones to the active area.

To un-tag a verse, drag and drop the desired tag from active to the available tags area.

Edit Tag

Create Tag

Lu-ca 1:1

Notes on this verse.

The active verse selected text should load here.