Skip to main content
 • WORD Research this...
  Luca 1
  •   Fiindcă mulţi s-au apucat alcătuiască o istorisire amănunţită despre lucrurile care s-au petrecut printre noi,
  •   după cum ni le-au încredinţat cei ce le-au văzut cu ochii lor de la început şi au ajuns slujitori ai cuvântului,
  •   am găsit şi eu cu cale, preaalesule Teofile, după ce am făcut cercetări cu de-amănuntul asupra tuturor acestor lucruri de la obârşia lor, ţi le scriu în şir unele după altele,
  •   ca poţi cunoaşte astfel temeinicia învăţăturilor, pe care le-ai primit prin viu grai.
  •   În zilele lui Irod, împăratul Iudeii, era un preot, numit Zaharia, din ceata lui Abia. Nevasta lui era din fetele lui Aaron, şi se chema Elisabeta.
  •   Amândoi erau neprihăniţi înaintea lui Dumnezeu, şi păzeau fără pată toate poruncile şi toate rânduielile Domnului.
  •   N-aveau copii, pentru Elisabeta era stearpă; şi amândoi erau înaintaţi în vârstă.
  •   Dar, pe când slujea Zaharia înaintea lui Dumnezeu, la rândul cetei lui,
  •   după obiceiul preoţiei, a ieşit la sorţi intre tămâieze în Templul Domnului.
  • 10   În ceasul tămâierii, toată mulţimea norodului se ruga afară.
  • 11   Atunci, un înger al Domnului s-a arătat lui Zaharia, şi a stat în picioare la dreapta altarului pentru tămâiere.
  • 12   Zaharia s-a înspăimântat, când l-a văzut, şi l-a apucat frica.
  • 13   Dar îngerul i-a zis: „Nu te teme Zahario; fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată. Nevastă-ta, Elisabeta, îţi va naşte un fiu, căruia îi vei pune numele Ioan.
  • 14   El va fi pentru tine o pricină de bucurie şi veselie, şi mulţi se vor bucura de naşterea lui.
  • 15   Căci va fi mare înaintea Domnului. Nu va bea nici vin, nici băutură ameţitoare, şi se va umple de Duhul Sfânt încă din pântecele maicii sale.
  • 16   El va întoarce pe mulţi din fiii lui Israel la Domnul, Dumnezeul lor.
  • 17   Va merge înaintea lui Dumnezeu, în duhul şi puterea lui Ilie, ca întoarcă inimile părinţilor la copii, şi pe cei neascultători la umblarea în înţelepciunea celor neprihăniţi, ca gătească Domnului un norod bine pregătit pentru El.”
  • 18   Zaharia a zis îngerului: „Din ce voi cunoaşte lucrul acesta? Fiindcă eu sunt bătrân, şi nevastă-mea este înaintată în vârstă.”
  • 19   Drept răspuns, îngerul i-a zis: „Eu sunt Gavril, care stau înaintea lui Dumnezeu; am fost trimis să-ţi vorbesc, şi să-ţi aduc această veste bună.
  • 20   Iată vei fi mut şi nu vei putea vorbi, până în ziua când se vor întâmpla aceste lucruri, pentru n-ai crezut cuvintele mele, care se vor împlini la vremea lor.”
  • 21   Norodul însă aştepta pe Zaharia şi se mira de zăbovirea lui în Templu.
  • 22   Când a ieşit afară, nu putea le vorbească; şi au înţeles avusese o vedenie în Templu. El le făcea semne într-una, şi a rămas mut.
  • 23   După ce i s-au împlinit zilele de slujbă, Zaharia s-a dus acasă.
  • 24   Peste câtva timp, Elisabeta, nevasta lui, a rămas însărcinată, şi s-a ţinut ascunsă de tot cinci luni. „Căci”, zicea ea,
  • 25   „iată ce mi-a făcut Domnul, când Şi-a aruncat ochii spre mine, ca să-mi ia ocara dintre oameni”.
  • 26   În luna a şasea, îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, numită Nazaret,
  • 27   la o fecioară logodită cu un bărbat, numit Iosif, din casa lui David. Numele fecioarei era Maria.
  • 28   Îngerul a intrat la ea, şi a zis: „Plecăciune, ţie, căreia ţi s-a făcut mare har; Domnul este cu tine, binecuvântată eşti tu între femei!”
  • 29   Tulburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea însemne urarea aceasta.
  • 30   Îngerul i-a zis: „Nu te teme, Marie; căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu.
  • 31   Şi iată vei rămâne însărcinată şi vei naşte un fiu, căruia îi vei pune numele Isus.
  • 32   El va fi mare, şi va fi chemat Fiul Celui Preaînalt; şi Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui Său David.
  • 33   Va împărăţi peste casa lui Iacov în veci, şi Împărăţia Lui nu va avea sfârşit.”
  • 34   Maria a zis îngerului: „Cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu ştiu de bărbat?”
  • 35   Îngerul i-a răspuns: „Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine, şi puterea Celui Preaînalt te va umbri. De aceea, Sfântul care Se va naşte din tine, va fi chemat Fiul lui Dumnezeu.
  • 36   Iată Elisabeta, rudenia ta, a zămislit, şi ea, un fiu la bătrâneţe; şi ea, căreia i se zicea stearpă, este acum în a şasea lună.
  • 37   Căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere.”
  • 38   Maria a zis: „Iată, roaba Domnului; facă-mi-se după cuvintele tale!” Şi îngerul a plecat de la ea.
  • 39   Maria s-a sculat chiar în zilele acelea şi a plecat în grabă spre munţi, într-o cetate a lui Iuda.
  • 40   A intrat în casa lui Zaharia şi a urat de bine Elisabetei.
  • 41   Cum a auzit Elisabeta urarea Mariei, i-a săltat pruncul în pântece, şi Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt.
  • 42   Ea a strigat cu glas tare: „Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui tău.
  • 43   Cum mi-a fost dat mie vină la mine maica Domnului meu?
  • 44   Fiindcă iată, cum mi-a ajuns la urechi glasul urării tale, mi-a săltat pruncul în pântece de bucurie.
  • 45   Ferice de aceea care a crezut; pentru lucrurile, care i-au fost spuse din partea Domnului, se vor împlini.”
  • 46   Şi Maria a zis: „Sufletul meu măreşte pe Domnul
  • 47   şi mi se bucură duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu,
  • 48   pentru a privit spre starea smerită a roabei Sale. Căci iată că, de acum încolo, toate neamurile îmi vor zice fericită,
  • 49   pentru Cel Atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine. Numele Lui este sfânt,
  • 50   şi îndurarea Lui se întinde din neam în neam peste cei ce se tem de El.
  • 51   El a arătat putere cu braţul Lui; a risipit gândurile pe care le aveau cei mândri în inima lor.
  • 52   A răsturnat pe cei puternici, de pe scaunele lor de domnie, şi a înălţat pe cei smeriţi.
  • 53   Pe cei flămânzi i-a săturat de bunătăţi, şi pe cei bogaţi i-a scos afară cu mâinile goale.
  • 54   A venit în ajutorul robului său Israel, căci Şi-a adus aminte de îndurarea Sa
  • 55   cum făgăduise părinţilor noştri faţă de Avraam şi sămânţa lui în veac.”
  • 56   Maria a rămas împreună cu Elisabeta cam trei luni. Apoi, s-a întors acasă.
  • 57   Elisabetei i s-a împlinit vremea nască; şi a născut un fiu.
  • 58   Vecinii şi rudele ei au auzit Domnul a arătat mare îndurare faţă de ea, şi se bucurau împreună cu ea.
  • 59   În ziua a opta, au venit taie pruncul împrejur, şi voiau să-i pună numele Zaharia, după numele tatălui său.
  • 60   Dar mama lui a luat cuvântul, şi a zis: „Nu. Ci are se cheme Ioan.”
  • 61   Ei i-au zis: „Nimeni din rudeniile tale nu poartă numele acesta”,
  • 62   şi au început facă semne tatălui său, ca ştie cum ar vrea să-i pună numele.
  • 63   Zaharia a cerut o tăbliţă de scris şi a scris, zicând: „Numele lui este Ioan”. Şi toţi s-au minunat.
  • 64   În clipa aceea, i s-a deschis gura, i s-a dezlegat limba, şi el vorbea şi binecuvânta pe Dumnezeu.
  • 65   Pe toţi vecinii i-a apucat frica, şi în tot ţinutul acela muntos al Iudeii, se vorbea despre toate aceste lucruri.
  • 66   Toţi cei ce le auzeau le păstrau în inima lor şi ziceau: „Oare ce va fi pruncul acesta?” Şi mâna Domnului era într-adevăr cu el.
  • 67   Zaharia, tatăl lui, s-a umplut de Duhul Sfânt, a prorocit şi a zis:
  • 68   „Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, pentru a cercetat şi a răscumpărat pe poporul Său.
  • 69   Şi ne-a ridicat o mântuire puternică în casa robului Său David,
  • 70   cum vestise prin gura sfinţilor Săi proroci, care au fost din vechime;
  • 71   mântuire de vrăjmaşii noştri şi din mâna tuturor celor ce ne urăsc!
  • 72   Astfel Îşi arată El îndurarea faţă de părinţii noştri şi Îşi aduce aminte de legământul Lui cel sfânt,
  • 73   potrivit jurământului prin care Se jurase părintelui nostru Avraam,
  • 74   că, după ce ne va izbăvi din mâna vrăjmaşilor noştri, ne va îngădui să-I slujim fără frică,
  • 75   trăind înaintea Lui în sfinţenie şi neprihănire, în toate zilele vieţii noastre.
  • 76   Şi tu, pruncule, vei fi chemat proroc al Celui Preaînalt. Căci vei merge înaintea Domnului, ca pregăteşti căile Lui
  • 77   şi dai poporului Său cunoştinţa mântuirii, care stă în iertarea păcatelor lui;
  • 78   datorită marii îndurări a Dumnezeului nostru, în urma căreia ne-a cercetat Soarele care răsare din înălţime,
  • 79   ca lumineze pe cei ce zac în întunericul şi în umbra morţii şi ne îndrepte picioarele pe calea păcii!”
  • 80   Iar pruncul creştea şi se întărea în duh. Şi a stat în locuri pustii până în ziua arătării lui înaintea lui Israel.
 • King James Version (kjv)
  • Active Persistent Session:

   To use a different persistent session key, simply add it above, and click the button below.

   How This All Works

   Your persistent session key, together with your favourite verse, authenticates you. It links to all your notes and tags in the Bible. You can share it with loved ones so they can see your notes and tags.

   However, to modify your notes and tags, you need both the persistent session key and your favourite verse.

   Please Keep Your Favourite Verse Private

   Your persistent session key and favourite verse provide you exclusive access to edit your notes and tags. Think of your persistent session key as a username and your favourite verse as a password. Therefore, ensure your favourite verse is kept private.

   The persistent session key allows viewing, while editing is only possible when the correct favourite verse is provided.

  • Loading...
 • Cornilescu (cornilescu - 2.1)

  Romanian (ro)

  Dumitru Cornilescu (4 April 1891 - 1975), a Romanian orthodox archdeacon, later a Protestant minister created this translation in 1921. It is popular particularly among protestants. Copyright of the Cornilescu Bible © 1924 belongs to British and Foreign Bible Society. Copyright © 2010, 2014 of the revised edition in Romanian language belongs to the Interconfessional Bible Society of Romania, with the approval of the British and Foreign Bible Society. Used by permission. To find out more about the ‘Cornilescu text’ translation visit www.biblesociety.org.uk/shop and the work of Bible Society visit “www.biblesociety.org.uk"

  • Encoding: UTF-8
  • Direction: LTR
  • LCSH: Bible.Romanian
  • Distribution Abbreviation: cornilescu

  License

  Copyrighted. Distribution permitted to CrossWire Bible Society

  Source (OSIS)

  history_1.0
  Initial release
  history_2.0
  Release of BFBS text - USFM text, revised spelling, footnotes, crossreferences, titles etc.
  history_2.1
  Correction of multiple conversion errors
  history_2.2
  Correction of xref and conversion errors (updated toolset)

Basic Hash Usage Explained

At getBible, we've established a robust system to keep our API synchronized with the Crosswire project's modules. Let me explain how this integration works in simple terms.

We source our Bible text directly from the Crosswire modules. To monitor any updates, we generate "hash values" for each chapter, book, and translation. These hash values serve as unique identifiers that change only when the underlying content changes, thereby ensuring a tight integration between getBible and the Crosswire modules.

Every month, an automated process runs for approximately three hours. During this window, we fetch the latest Bible text from the Crosswire modules. Subsequently, we compare the new hash values and the text with the previous ones. Any detected changes trigger updates to both our official getBible hash repository and the Bible API for all affected translations. This system has been operating seamlessly for several years.

Once the updates are complete, any application utilizing our Bible API should monitor the hash values at the chapter, book, or translation level. Spotting a change in these values indicates that they should update their respective systems.

Hash values can change due to various reasons, including textual corrections like adding omitted verses, rectifying spelling errors, or addressing any discrepancies flagged by the publishers maintaining the modules at Crosswire.

The Crosswire initiative, also known as the SWORD Project, is the "source of truth" for getBible. Any modifications in the Crosswire modules get reflected in our API within days, ensuring our users access the most precise and current Bible text. We pledge to uphold this standard as long as getBible exists and our build scripts remain operational.

We're united in our mission to preserve the integrity and authenticity of the Bible text. If you have questions or require additional information, please use our support system. We're here to assist and will respond promptly.

Thank you for your understanding and for being an integral part of the getBible community.

Favourite Verse

You should select one of your favourite verses.

This verse in combination with your session key will be used to authenticate you in the future.

This is currently the active session key.

Should you have another session key from a previous session.
You can add it here to load your previous session.

Luca 1:

Sharing the Word of God with the world.
 • Share Text
  ...
 • Share Link

Luca 1:1

Tagging this verse.

The active verse selected text should load here.

Active

Available Tags

Drag and drop the desired tag from the available ones to the active area.

To un-tag a verse, drag and drop the desired tag from active to the available tags area.

Edit Tag

Create Tag

Luca 1:1

Notes on this verse.

The active verse selected text should load here.