Skip to main content
 • WORD Research this...
  Luke 1
  •   Jau daudzi mēģinājuši uzrakstīt nostāstus par notikumiem, kas risinājušies mūsu vidū.
  •   tos mums notēlojuši tie, kas sākumā paši redzējuši un bijuši vārda kalpi,
  •   iedomājos, visu no sākuma pamatīgi izpētot, tev, viscienīgākais Teofil, pēc kārtas uzrakstīt,
  •   Lai tu pārliecinātos tās mācības patiesībā, kurā tu esi mācīts.
  •   Jūdejas ķēniņa Heroda laikā dzīvoja kāds Abijas kārtas priesteris, vārdā Zaharijs, un viņa sieva, vārdā Elizabete, no Ārona cilts.
  •   Bet abi viņi bija taisnīgi Dieva priekšā un nevainojami pildīja visus Kunga baušļus un noteikumus.
  •   Bet viņiem nebija bērnu, jo Elizabete bija neauglīga; un abi bija veci gados.
  •   Un notika, ka viņš savureiz pildīja priestera pienākumus Dieva priekšā,
  •   Un viņam, pēc priestera paražas lozējot, bija jāiet Kunga svētnīcā kvēpināt;
  • 10   Un visi daudzie ļaudis ārā lūdza Dievu kvēpināšanas stundā.
  • 11   Tad viņam parādījās Kunga eņģelis, stāvot kvēpināšanas altāra labajā pusē.
  • 12   Un Zaharijs, to redzēdams, izbijās, un viņu pārņēma bailes.
  • 13   Bet eņģelis sacīja viņam: Nebīsties, Zaharij, jo tava lūgšana ir uzklausīta: tava sieva Elizabete dzemdēs tev dēlu un tu nosauksi viņu vārdā Jānis.
  • 14   Un Tev būs prieks un līksmība, un daudzi priecāsies par viņa piedzimšanu.
  • 15   Jo viņš būs liels Kunga priekšā; vīnu un reibinošus dzērienus viņš nedzers; un Svētais Gars viņu piepildīs jau mātes miesās.
  • 16   Un daudzus Izraēļa bērnus viņš atgriezīs pie Kunga, viņu Dieva.
  • 17   Un tas ies viņa priekšā Elija garā un spēkā, pievērsdams tēvu sirdis bērniem un neticīgos taisnīgo gudrībai, lai sagatavotu Kungam paklausīgu tautu.
  • 18   Un Zaharijs sacīja eņģelim: lai es to zinu? Jo es esmu vecs, un mana sieva arī gados.
  • 19   Un eņģelis viņam atbildēja un sacīja: Es esmu Gabriels, kas stāv Dieva priekšā, un es esmu sūtīts, lai tev to sacītu un tev pasludinātu šo prieka vēsti.
  • 20   Un, lūk, tu kļūsi mēms un nevarēsi runāt līdz tai dienai, kamēr tas notiks, tāpēc ka tu neticēji maniem vārdiem, kas savlaicīgi piepildīsies.
  • 21   Un ļaudis gaidīja Zahariju un brīnījās, kāpēc viņš kavējas svētnīcā.
  • 22   Bet viņš iznācis nevarēja tos uzrunāt; un tie noprata, ka viņš dievnamā redzējis parādību. Un viņš māja tiem un palika mēms.
  • 23   Un notika, ka izbeidzās viņa kalpošanas laiks; un viņš aizgāja savās mājās.
  • 24   Bet pēc šīm dienām viņa sieva Elizabete kļuva grūta un nerādījās piecus mēnešus, sacīdama:
  • 25   Kungs mani svētījis; Viņš izraudzījis šīs dienas, lai atņemtu manu negodu ļaužu priekšā.
  • 26   Bet sestajā mēnesī Dievs sūtīja eņģeli Gabrielu uz Galilejas pilsētu, kas saucās Nācarete.
  • 27   Pie jaunavas, kas bija saderināta Dāvida cilts vīram, kam vārds bija Jāzeps; un jaunavas vārds bija Marija.
  • 28   Un eņģelis, ienācis pie viņas, sacīja: Esi sveicināta, žēlastības pilnā! Kungs ir ar tevi; tu esi svētīta starp sievietēm.
  • 29   To izdzirdusi, iztrūkās no viņa valodas un domāja: kas par sveicināšanu?
  • 30   Bet eņģelis viņai sacīja: Nebīsties, Marija, jo tu esi atradusi žēlastību pie Dieva.
  • 31   Lūk, tu kļūsi grūta miesās un dzemdēsi Dēlu, un nosauksi Viņu vārdā Jēzus.
  • 32   Un Viņš būs liels un sauksies Visaugstākā Dēls, un Dievs Kungs dos Viņam tēva Dāvida troni, un Viņš valdīs pār Jēkaba namu mūžīgi,
  • 33   Un Viņa valstībai nebūs gala.
  • 34   Bet Marija sacīja eņģelim: tas var notikt, jo es vīra nezinu?
  • 35   Un eņģelis atbildēja un sacīja viņai: Svētais Gars nāks pār tevi, un Visaugstākā spēks tevi apēnos. Tāpēc arī Svētais, kas no tevis dzims, sauksies Dieva Dēls.
  • 36   Un, lūk, tava radiniece Elizabete, kuru sauc par neauglīgo, savā vecumā ieņēma dēlu un staigā sestajā mēnesī.
  • 37   Jo Dievam neviena lieta nav neiespējama.
  • 38   Bet Marija sacīja: Lūk, es esmu Kunga kalpone, lai man notiek pēc tava vārda! Un eņģelis no viņas aizgāja.
  • 39   Bet Marija, tanīs dienās cēlusies, steigšus aizgāja kalnos, jūdu pilsētā.
  • 40   Un viņa, iegājusi Zaharija namā, sveicināja Elizabeti.
  • 41   Un notika, ka Elizabetei, Marijas sveicināšanu dzirdot, bērniņš priecīgi sakustējās viņas miesās; un Elizabete piepildījās Svētā Gara;
  • 42   Un viņa skaļā balsī sauca un sacīja: Tu esi svētīta starp sievietēm, un svēts ir tavas miesas auglis!
  • 43   Un no kurienes man tas, ka mana Kunga māte nāk pie manis?
  • 44   Jo, lūk, tiklīdz tava sveicināšanas balss atskanēja manās ausīs, bērniņš līksmībā sakustējās manās miesās.
  • 45   Un svētīga tu esi ticēdama, ka tas izpildīsies, ko Kungs tev sacījis.
  • 46   Un Marija sacīja: Augsti slavē Kungu mana dvēsele.
  • 47   Un mans gars gavilē Dievā, manā Pestītājā,
  • 48   Jo viņš ir uzlūkojis savas kalpones pazemību; lūk, no šī brīža mani svētīgu teiks visas paaudzes,
  • 49   Jo Varenais lielas lietas manī darījis; un svēts ir Viņa vārds.
  • 50   Un viņa žēlsirdība paliek paaudžu paaudzēs tiem, kas Viņa bīstas.
  • 51   Viņš parādīja varu ar savu elkoni, izklīdinādams lepnos savā sirdsprātā.
  • 52   Viņš varenos gāza no troņiem un paaugstināja pazemīgos.
  • 53   Izsalkušos viņš pildīja labumiem un bagātos atstāja tukšā.
  • 54   Viņš uzņēma savu kalpu Izraēli, atminējies savu žēlsirdību,
  • 55   Viņš runājis mūsu tēviem, Ābrahamam un viņa pēctečiem mūžīgi.
  • 56   Bet Marija palika pie viņas kādus trīs mēnešus un tad atgriezās savās mājās.
  • 57   Bet Elizabetei pienāca laiks dzemdēt; un viņa dzemdēja dēlu,
  • 58   Un viņas kaimiņi un radi, izdzirduši, ka Kungs viņai parādījis savu žēlastību, priecājās līdz ar viņu.
  • 59   Un notika, ka astotajā dienā tie sanāca bērniņu apgraizīt un sauca to viņa tēva vārdā: Zaharijs.
  • 60   Un viņa māte atbildēja un sacīja: Nekādā ziņā, bet viņš sauksies Jānis.
  • 61   Un tie sacīja viņai: Taču nav neviena tavos rados, kas sauktos šinī vārdā.
  • 62   Bet tie māja viņa tēvam, tas vēlētos viņu saukt.
  • 63   Un viņš pieprasīja galdiņu un rakstīja: Viņa vārds ir Jānis. Un visi brīnījās.
  • 64   Un te atdarījās viņa mute un mēle; un viņš runāja, godinādams Dievu.
  • 65   Un bailes pārņēma visus viņu kaimiņus; un visas šīs ziņas izpaudās visā Jūdejas kalnājā.
  • 66   Un visi, kas to dzirdēja, paturēja to savā sirdī, sacīdami: jums šķiet, kas būs šis bērns, jo Dieva roka ir ar viņu?
  • 67   Un Zaharijs, viņa tēvs, Svētā Gara piepildīts, pravietoja, sacīdams:
  • 68   Godināts lai ir Kungs, Izraēļa Dievs, jo Viņš ir apmeklējis savu tautu un devis tai pestīšanu;
  • 69   Un Viņš mums pacēla pestīšanas ragu pār sava kalpa Dāvida namu;
  • 70   Viņš runājis ar savu svēto praviešu muti, kas no mūžības;
  • 71   Ka Viņš mūs atpestīs no mūsu ienaidniekiem un visu to rokām, kas mūs ienīst;
  • 72   Lai pierādītu žēlsirdību mūsu tēviem un atcerētos savu svēto derību.
  • 73   Zvērestu, ko Viņš zvērējis mūsu tēvam Ābrahamam un dod mums,
  • 74   Lai mēs, izglābti no savu ienaidnieku rokām, bezbailīgi Viņam kalpotu
  • 75   Svētumā un taisnībā Viņa priekšā visās mūsu mūža dienās.
  • 76   Un tevi, bērniņ, sauks par Visaugstākā pravieti, jo tu iesi Kunga vaiga priekšā sagatavot Viņam ceļu,
  • 77   Lai dotu pestīšanas atziņu Viņa ļaudīm to grēku piedošanai
  • 78   Mūsu Dieva sirsnīgās žēlsirdības dēļ, ar kuru Auseklis no augšienes mūs uzlūkojis,
  • 79   Lai apgaismotu tos, kas tumsībā un nāves ēnā sēd, un virzītu mūsu kājas uz miera ceļu.
  • 80   Un bērns auga, un stiprinājās garā, un palika tuksnesī līdz tai dienai, kad viņam bija jāstājās Izraēļa priekšā.
 • King James Version (kjv)
  • Active Persistent Session:

   To use a different persistent session key, simply add it above, and click the button below.

   How This All Works

   Your persistent session key, together with your favourite verse, authenticates you. It links to all your notes and tags in the Bible. You can share it with loved ones so they can see your notes and tags.

   However, to modify your notes and tags, you need both the persistent session key and your favourite verse.

   Please Keep Your Favourite Verse Private

   Your persistent session key and favourite verse provide you exclusive access to edit your notes and tags. Think of your persistent session key as a username and your favourite verse as a password. Therefore, ensure your favourite verse is kept private.

   The persistent session key allows viewing, while editing is only possible when the correct favourite verse is provided.

  • Loading...
 • New Testament (latvian - 1.4)

  2011-10-26

  Latvian (lv)

  Latvian New Testament
  The electronic edition comes from Sergej A. Fedosov's Slavic Bible for Windows

  • Encoding: UTF-8
  • Direction: LTR
  • LCSH: Bible. Latvian.
  • Distribution Abbreviation: latvian

  License

  Source (OSIS)

  Slavic Bible (http://come.to/sbible) via Unbound Bible

  history_1.4
  corrected reference tags (but did not parse the references)
  history_1.3
  minor spacing cleanup and tagging of references
  history_1.2
  fixed encoding, moved to OSIS source
  history_1.1
  compressed module

Basic Hash Usage Explained

At getBible, we've established a robust system to keep our API synchronized with the Crosswire project's modules. Let me explain how this integration works in simple terms.

We source our Bible text directly from the Crosswire modules. To monitor any updates, we generate "hash values" for each chapter, book, and translation. These hash values serve as unique identifiers that change only when the underlying content changes, thereby ensuring a tight integration between getBible and the Crosswire modules.

Every month, an automated process runs for approximately three hours. During this window, we fetch the latest Bible text from the Crosswire modules. Subsequently, we compare the new hash values and the text with the previous ones. Any detected changes trigger updates to both our official getBible hash repository and the Bible API for all affected translations. This system has been operating seamlessly for several years.

Once the updates are complete, any application utilizing our Bible API should monitor the hash values at the chapter, book, or translation level. Spotting a change in these values indicates that they should update their respective systems.

Hash values can change due to various reasons, including textual corrections like adding omitted verses, rectifying spelling errors, or addressing any discrepancies flagged by the publishers maintaining the modules at Crosswire.

The Crosswire initiative, also known as the SWORD Project, is the "source of truth" for getBible. Any modifications in the Crosswire modules get reflected in our API within days, ensuring our users access the most precise and current Bible text. We pledge to uphold this standard as long as getBible exists and our build scripts remain operational.

We're united in our mission to preserve the integrity and authenticity of the Bible text. If you have questions or require additional information, please use our support system. We're here to assist and will respond promptly.

Thank you for your understanding and for being an integral part of the getBible community.

Favourite Verse

You should select one of your favourite verses.

This verse in combination with your session key will be used to authenticate you in the future.

This is currently the active session key.

Should you have another session key from a previous session.
You can add it here to load your previous session.

Luke 1:

Sharing the Word of God with the world.
 • Share Text
  ...
 • Share Link

Luke 1:1

Tagging this verse.

The active verse selected text should load here.

Active

Available Tags

Drag and drop the desired tag from the available ones to the active area.

To un-tag a verse, drag and drop the desired tag from active to the available tags area.

Edit Tag

Create Tag

Luke 1:1

Notes on this verse.

The active verse selected text should load here.